Cai C.. 說:衝衝衝衝衝~~~~~~~~~~~~~~~ (3分鐘前)
Jim L.. 說:簡單喇~~~~~~~~~ (4分鐘前)
Yu Ti.. 說:恭喜Yu Ting Sun晉級小四上 (7分鐘前)
Lina 說:多多練習題目,可以增進熟悉度喔喔喔 (7分鐘前)
Kairu.. 說:Fightfightfight (7分鐘前)
lovel.. 說:努力是否真有結果? (8分鐘前)
uvuck.. 說:+++++++++++ (9分鐘前)
mayoj.. 說:班經好有趣,兒發。。。。=_= (10分鐘前)
awaaa.. 說:哭哭錯好多哦還要再多讀點書 (13分鐘前)
說:加油加油加油加油加油! (14分鐘前)
vince.. 說:++++++++++++++++++++ (15分鐘前)
林妍忻 說:加油!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (16分鐘前)
郭萱 說:一年比一年厲害,一年比一年更接近正式教師之位 (21分鐘前)

主題:


想要觀看完整全文,請先登入想要觀看完整全文,請先登入