Shiou Shun>试卷(2014/05/02)

教甄教程◆國文(中等)題庫 下載題庫

103 年 - 國立臺中教育大學103學年度教師專業碩士學位學程招生考試#16054 

选择:23题,非选:2题
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
1.1.下列選項的敘述何者正確?
(A)「ㄋ」是送氣的舌尖鼻音
(B) 「ㄔ」是不送氣的舌尖後擦音
(C) 「ㄒ」是不送氣的舌面前塞擦音
(D) 「ㄘ」是送氣的舌尖前塞擦音

2.2.下列選項的敘述何者錯誤?
(A) ㄍㄎㄏ是舌根音
(B) ㄠ和ㄡ是聲隨韻母
(C) 「ㄘ」是清音、送氣、舌尖前、塞擦聲
(D) 凡介音拼「ㄨ」的結合韻都稱為「合口呼」

3.3.下列選項的用字何者錯誤?
(A) 瑕不掩「ㄩˊ」:渝
(B) 暴戾恣「ㄙㄨㄟ」:睢
(C) 越「ㄗㄨˇ」代庖:俎
(D) 拾人牙「ㄏㄨㄟˋ」:慧

4.4.下列選項「」內的字音完全正確為何?
(A)內「訌」/「渲」染/死者「賵」儀:ㄏㄨㄥˋ/ㄒㄩㄢˋ/ㄇㄠˋ
(B) 「崗」位/哀「悼」/一「綹」長髮:ㄍㄤˇ/ㄉㄠˋ/ㄌㄧㄡˊ
(C) 「恬」不知恥/「杳」無人煙/「抨」擊:ㄊㄧㄢˇ/ㄧㄠˇ/ㄆㄥ
(D) 深情繾「綣」/管「弦」樂/泥「淖」:ㄑㄩㄢˇ/ㄒㄧㄢˊ/ㄋㄠˋ

5.5.下列選項「」中的文字,何者不屬於「諧音雙關」?
(A) 「龍龍」爆竹新年到(龍年新年賀辭)。
(B) 這一波 H7N9 來勢洶洶,「禽況」不妙。
(C) 他參加喝啤酒大賽,30 分鐘猛灌 50 瓶,勇奪第一名,被稱為喝啤酒「灌軍」。
(D) 經濟不好,百姓哀聲嘆氣。政府當務之急就是搞好經濟,進行「減嘆」工程。

6.6.請問「世間沒有女性,就如庭園中沒有姹紫嫣紅的花朵,怎能襯托出綠葉 扶疏之美。」(琦君:《談美》)是屬於「譬喻」修辭格中的哪一種呢?
(A) 隱喻
(B) 明喻
(C) 暗喻
(D) 借喻

7.7.下列各選項的對聯,何者不適用於廁所?
(A) 尋常無異味,鮮潔即家珍
(B) 莫道輪迴輸五穀,可儲筆札賦三都
(C) 為文自古稱三上,作賦於中可十年
(D) 古人欲惜金如此,莊子曾云道在斯

8.8.下列選項中對「題辭」的說明,何者正確?
(A) 天錫純嘏(用於婚嫁)
(B) 三星燦戶(用於遷居)
(C) 蓬島歸真(用於哀輓)
(D) 五福全歸(用於壽慶)

9.9.請問「積善之家必有餘慶,積不善之家必有餘殃」是出自於哪部經典?
(A) 周易
(B) 禮記
(C) 孝經
(D) 孟子

10.10.下列有關「魏晉玄學」的敘述何者為非?
(A) 王弼曾注莊子和周易
(B) 王導是晉室東渡後清談領袖
(C) 所謂的「三玄」是指老子、莊子、周易
(D) 裴頠著《崇有論》,與貴無論者針鋒相對

11.11.(甲)唐代論詩人,李杜以還,唯有幾篇新樂府;蘇州懷刺史,湖山之曲, 尚留三畝舊祠堂 (乙)大明湖畔,趵突泉邊,故居在綠楊深處;漱玉集中,金石錄裡,文采有 後主遺風。 下列選項何者是上述兩段詩句所描述的人物?
(A)柳宗元、周邦彥
(B) 白居易、周邦彥
(C) 柳宗元、李清照
(D) 白居易、李清照

12.12.下列選項何者敘述正確?
(A) 宋濂編修《元史》
(B) 杜佑編寫《通志》
(C) 范曄編纂《漢書》
(D) 歐陽修編著《資治通鑑》

13.13.下列有關《左傳》、《國語》、《戰國策》的敘述,何者正確?
(A)《戰國策》編年記事,為西漢劉向所校定
(B) 《左傳》、《國語》作者不可知,《戰國策》非一時一地一人之作
(C) 《左傳》亦名《左氏春秋》,為《春秋三傳》之一,記事以魯史為綱
(D) 《國語》為我國「國別史」之祖,與《左傳》文體相類,係出一人之手

14.14.下列選項,何者和「更無柳絮因風起,唯有葵花向日傾」所描述的季節 相同?
(A)沾衣欲溼杏花雨,吹面不寒楊柳風
(B) 岸容待臘將舒柳,山意衝寒欲放梅
(C) 接天蓮葉無窮碧,映日荷花別樣紅
(D) 月落烏啼霜滿天,江楓漁火對愁眠

15.15.在下列選項中,何者與「今乃得翫之几席之上,舉目而足」(〈黄州快哉 亭記〉)句中「乃」字的語義相同?
(A)吾能弭謗矣,「乃」不敢言
(B) 「乃」若其情,則可以為善矣
(C) 「乃」當抗峰岷、峨,偕嶺衡疑
(D) 古人以儉為美德,今人「乃」以儉相詬病

16.16.周處年少時,凶彊俠氣,為鄉里所患;又義興水中有蛟,山中有邅跡虎, 並皆暴犯百姓;義興人謂為「三橫」,而處尤劇。(《世說新語‧自新》) 其中「邅跡虎」的「邅」是什麼意思?
(A) 逗留
(B) 險惡
(C) 改變
(D) 困難

17.17.盤庚之遷,「胥」怨者民也,非特朝廷士大夫而已;盤庚不為怨者故改 其度,度義而後動,是而不見可悔故也。(王安石〈答司馬諫議書〉)其 中「胥怨」的「胥」是什麼意思?
(A) 語助詞,無義
(B) 互相
(C) 等待
(D) 小吏

18.18.浙江之潮,天下之偉觀也。自既望以至十八日為盛。方其遠出海門,僅 如銀線;既而漸近,則玉城雪嶺際天而來,大聲如雷霆,震撼激射,吞 天沃日,勢極雄豪。(周密《武林舊事‧觀潮》)下列選項對詞義的解說, 何者錯誤?
(A) 「沃日」指太陽躲藏
(B) 「既望」指農曆 16 日
(C) 「方其遠出海門」指當海潮從遠方海口出現的時候
(D) 「玉城雪嶺」比喻海潮像玉砌的城牆和大雪覆蓋的山嶺

19.19.烏於禽甚黠,伺人音色小異,輒去不留,非彈射者所能得也。 關中民狃烏黠,以為物無不以其黠見得。則之野,設餅食楮錢哭塚間,若祭 者然。哭竟,裂錢棄餅而去。烏則爭下啄,啄且盡,哭者已立他塚,裂錢棄餅如 初。烏雖黠,不疑其誘也,益鳴搏爭食。至三四,皆飛從之,益狎。迫於網,因 舉而獲焉。 今夫世之人,自謂智足以周身,而不知禍藏於所伏者,幾何不見賣於哭者哉! (宋‧晁補之〈烏戒〉) 關中之民所以捕獲狡猾的烏鴉,關鍵為何?
(A)以食物誘惑烏鴉
(B) 使群鴉失去戒心
(C) 布置嚴密的羅網
(D) 讓烏鴉互相搶食爭鬥

20.※請閱讀下列短文後,回答第 20-21 題 我夢見自己正在小學校的講堂上預備作文,向老師請教立論的方法。 「難!」老師從眼鏡圈外斜斜射出眼光來,看著我說:「我告訴你一件事─ ─一家人家生了一個男孩,闔家高興透頂了。滿月的時候,抱出來給客人看── 大概自然是想得一點好兆頭。 一個說:「這孩子將來要發財的。」他於是得到一番感謝。 一個說:「這孩子將來要做官的。」他於是得到幾句恭維。 一個說:「這孩子將來是要死的。」他於是得到一頓大家合力的痛打。 說要死的必然,說富貴的說謊。但說謊的得好報,說必然的遭打。你……」 「我願意既不謊人,也不遭打。那麼,我得怎麼說呢?」 「那麼,你得說:『啊呀!這孩子呵!你瞧!多麼……啊唷!哈哈 Hehe! he~he~ hehehe』」(魯迅〈立論〉)
【題組】20.文中透過老師的口談立論,老師的結論為何?
(A)謊話說得要有藝術
(B) 說真話的人是不智的
(C) 真話、謊話都不如不說
(D) 說真話、謊話分寸要拿揑好

21.【題組】21.下列何者不是本文裡所要批判的主題?
(A)虛偽
(B) 說謊
(C) 投機
(D) 讚美

22.※請閱讀下列短文後,回答第 22-23 題 物之所以有韜晦者,防乎盜也。故人亦然。夫盜亦人也,冠屨焉,衣服焉。 其所以異者,退遜之心、正廉之節,不常其性耳。視玉帛而取之者,則曰牽於寒 餓;視家國而取之者,則曰救彼塗炭。牽於寒餓者,無得而言矣。救彼塗炭者, 則宜以百姓心為心。而西劉則曰:「居宜如是」,楚籍則曰「可取而代」。意彼未 必無退遜之心、正廉之節,蓋以視其靡曼驕崇,然後生其謀耳。為英雄者猶若是, 況常人乎?是以峻宇逸遊,不為人所窺者,鮮也。(羅隱《讒書‧英雄之言》)
【題組】22.下列選項何者與本文的觀點不同?
(A) 強盜完全沒有「退遜之心、正廉之節」
(B) 搶財物的是強盜,取國家的也是強盜
(C) 救人民於水火,應以百姓的想法為依歸
(D) 高大的宮室與放縱的遊樂,常為人們所羡慕覬覦

23.【題組】23.下列選項何者解說正確?
(A) 「西劉」是指西漢劉向
(B) 「楚籍」是指楚國史籍
(C) 「為英雄者猶若是」是指英雄以百姓之心為心
(D) 「意彼未必無退遜之心、正廉之節」是指英雄原有退遜正廉的想法與節操

【非選題】
24.摘要分析(18%) 
請以 100 字摘述下文洪蘭〈讓科學從小做起〉的重點,並以 100 字提出你對 洪蘭看法的評論。 
        中國自從滿清末年打過幾次割地賠款、喪權辱國的敗仗後,開始對洋人的 船堅炮利崇拜不已,當時的知識份子檢討中國失敗的原因,都認為追根究柢是 洋人有科學,所以有槍砲可以隔空殺人,他們的文明發達,所以可以製造侵略 的武器,要不被外國人欺負就必須發展科學。中國的父母一夕之間改變了他們 對兒女的期望,從科舉的狀元立刻變成科學家,最好還是諾貝爾獎的科學家。
       「科學救國」的口號從清末喊到民國,從大陸喊到臺灣,喊了整整一個世 紀,我們的科學還是不發達,吃香灰、喝符水的消息還是時有所聞。火車出了 軌,交通部不是檢討內部缺失,而是去變動部長辦公室的風水。我們才發現一 個觀念的改變竟是這麼的困難。 
        在甲骨文和金文中,「世」這個字是三個十疊在一起,一世是三十年,也就 是說一個觀念的改變至少要一個世代的工夫,要花上三十年。發展科學的第一 要務是改變觀念,若是父母老師的觀念沒有改,還是要孩子每天乖乖的坐在桌 子上念書、背書、抄生字,不允許孩子去外面遊戲、觀察、發現的話,怎麼會 有科學精神出來?觀察是科學的根本,一定要先觀察到現象才會去解釋這個現 象,如果我們的孩子整天坐在教室裡,四體不勤、五穀不分,是不可能有科學力的。

【非選題】
25.評述作文(36%) 
        我十七歲時曾讀過一句話:「如果你把每天都當成最後一天來過,總有一天 你會證明自己是對的。」這句話對我影響甚深。過去三十三年來,我每天早上 會對著鏡子說:「如果今天是我生命中的最後一天,我還會想做今天要做的事 嗎?」 
        每當遇到生命中的重大抉擇時,只要想到我將不久於人世,便可以幫助我 做出決定。因為,當你面對死亡時,幾乎每件事──所有外界的期待、所有的 傲慢、所有對難堪或失敗的害怕──都會消失,只留下真正重要的東西。記住, 你即將不久於人世,這是我所知道,讓你不會陷入害怕失去的泥沼裡的最好方 法。你已經一無所有了,沒有理由不傾聽內心真正的聲音。 
        你的時間有限,因此,不要把它浪費在為別人而活。最重要的是,你要有 勇氣傾聽你的真心與直覺,它們其實早已知道你真正想要的是什麼,其他都是 次要的。(洪懿妍《天下雜誌‧賈伯斯:我為什麼要休學?》) 

請以「生命中的抉擇」為題,行文兼評述上文賈伯斯的觀點。(限議論文, 文長至少三段)