Sharon Tsai>试卷(2014/12/16)

高普考/三四等/高員級◆國文題庫 下載題庫

103 年 - 103年地方三等-三等國文(作文、公文與測驗)#18349 

选择:10题,非选:2题
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
1.1.下列文句中成語的使用,何者正確?
(A)考試前應做好萬全的準備,以免發生什麼「三長兩短」
(B)當結果公布的那一刻,竟「出乎意料」的出現了我的名字
(C)等待結果的時刻十分難熬,「緩不濟急」想知道答案
(D)應考時看到考卷上的題目真是令人「蠢蠢欲動」的想作答

2.2.下列各組文句,「」內字義相同的選項是:
(A)為之四「顧」,為之躊躇滿志/三歲貫女,莫我肯「顧」
(B)「顧」自海通以來,西力東漸/每移案,「顧」視無可置者
(C)猥自枉屈,三「顧」臣於草廬之中/惜旦夕之力,忽之而不「顧」
(D)願君「顧」先王之宗廟,姑反國統萬人乎/浮雲蔽白日,遊子不「顧」反

3.3.下列那一個選項的警語,所表達的意旨和其他三者不同?
(A)原諒別人,就是釋放自己
(B)溫柔與慈悲是快樂的基礎
(C)人生沒有過不去的事情,只有過不去的心情
(D)要能放下,才能提高,提放自如,是自在人

4.4.「垂緌飲清露,流響出疏桐。居高聲自遠,非是藉秋風。」這首唐代虞世南的詠物詩在描寫 何種動物?
(A)蟬
(B)鶯
(C)燕
(D)蛙

5.5.薛道衡〈人日思歸〉:「入春纔七日,離家已二年。人歸落鴈後,思發在花前。」下列關於 此詩的詮釋,最不適當的選項是:
(A)入春七日指農曆正月七日,即詩題所稱之「人日」
(B)「人歸落鴈後」指大鴈已北返,而遊子仍滯留他鄉
(C)「思發在花前」指作者在盛開的春花之下想念故鄉
(D)詩人藉春日特殊景象寄託鄉心,可謂以樂景寫哀情

6.6.歐陽修在〈醉翁亭記〉中採用了類似現代攝影技術中的運鏡技巧來描述所見,先以長鏡頭的 鳥瞰道出了「環滁皆山」的場景,其次把鏡頭前拉到西南方帶出諸峰中蔚然深秀的琅邪山, 再其次將鏡頭拉近到峰迴路轉中的流水飛泉,最後將鏡頭特寫於文章欲描寫的主要對象「醉 翁亭」。下列各詩中,何者對於場景的敘述方式及順序與〈醉翁亭記〉最為切近?
(A)千山鳥飛絕,萬徑人蹤滅;孤舟簑笠翁,獨釣寒江雪(柳宗元〈江雪〉)
(B)朝辭白帝彩雲間,千里江陵一日還;兩岸猿聲啼不住,輕舟已過萬重山(李白〈早發白帝 城〉)
(C)細草微風岸,危檣獨夜舟。星垂平野闊,月湧大江流。名豈文章著?官應老病休。飄飄何 所似?天地一沙鷗(杜甫〈旅夜書懷〉)
(D)清晨入古寺,初日照高林。竹徑通幽處,禪房花木深。山光悅鳥性,潭影空人心。萬籟此 俱寂,惟餘鐘磬音(常建〈題破山寺後禪院〉)

7.7.物類之起,必有所始;榮辱之來,必象其德。肉腐生蟲,魚枯生蠹。怠慢忘身,禍災乃作。 強自取柱,柔自取束。邪穢在身,怨之所構。施薪若一,火就燥也;平地若一,水就溼也。 草木疇生,禽獸群焉,物各從其類也。是故質的張而弓矢至焉,林木茂而斧斤至焉,樹成蔭 而眾鳥息焉,醯酸而蜹聚焉。(《荀子‧勸學》) 上述引文所傳達的主旨與下列選項何者最為相近?
(A)事出有因
(B)物以類聚
(C)世事多變
(D)人心難測

8.8.「人皆以孔子為大聖,吾亦以為大聖;皆以老、佛為異端,吾亦以為異端。人人非真知大聖 與異端也,以所聞於父師之教者熟也;父師非真知大聖與異端也,以所聞於儒先之教者熟 也;儒先亦非真知大聖與異端也,以孔子有是言也。其曰『聖則吾不能』,是居謙也。其曰 『攻乎異端』,是必為老與佛也。儒先臆度而言之,父師沿襲而誦之,小子朦聾而聽之。萬 口一詞,不可破也;千年一律,不自知也。不曰『徒誦其言』,而曰『已知其人』;不曰 『強不知以為知』,而曰『知之為知之』。至今日,雖有目,無所用矣!余何人也,敢謂有 目?亦從眾耳。既從眾而聖之,亦從眾而事之。是故吾從眾事孔子於芝佛之院。」(李贄 〈題孔子像於芝佛院〉) 根據上文,下列敘述何者正確?
(A)掛孔子像於芝佛之院,是作者尊儒重釋的表現
(B)今日儒家所傳思想,為先賢父師代代相承而來
(C)批評學者不加思辨,盲目從眾,缺乏判斷能力
(D)儒家學者皆尊孔子為大聖,以佛家老子為異端

9.閱讀下文,回答第 題至第 題 在宗教自由史上,在思想自由史上,在政治自由史上,我們都可以看見容忍的態度是最難得、最 稀有的態度。人類的習慣總是喜同而惡異的,總不喜歡和自己不同的信仰、思想、行為。這就是 不容忍的根源。不容忍只是不能容忍和我自己不同的新思想和新信仰。一個宗教團體總相信自己 的宗教信仰是對的,是不會錯的,所以它總相信那些和自己不同的宗教信仰必定是錯的,必定是 異端、邪教。一個政治團體總相信自己的政治主張是對的,是不會錯的,所以它總相信那些和自 己不同的政治見解必定是錯的,必定是敵人。一切對異端的迫害,一切對「異己」的摧殘,一切 宗教自由的禁止,一切思想言論的被壓迫,都由於這一點深信自己是不會錯的心理。因為深信自 己是不會錯的,所以不能容忍任何和自己不同的思想信仰了。(節錄胡適〈容忍與自由〉)
【題組】9.對於本短文之闡述何者錯誤?
(A)「被容忍」的對象,應當是容忍者不喜歡、不贊同,甚至從道德上感覺厭惡的人和事
(B)「容忍」的主體是指有能力壓制甚至摧毀對立面的人或集團,也包括逆來順受等待時機的隱忍
(C)人類喜同惡異,我不會錯的心理,正是一切不容忍的根源,也是造成彼此紛爭的原因之一
(D)各種自由,祗能是在相互善意對待的前提下,不同思想、不同意見相互容納中,才能實現

10.【題組】10.下列何者可與容忍異己相呼應?
(A)毋意、毋必、毋固、毋我
(B)視思明,聽思聰,色思溫,貌思恭
(C)有儒、墨之是非,以是其所非,而非其所是
(D)以指喻指之非指,不若以非指喻指之非指也

【非選題】
11.1一、作文:(60 分) 主動負責、積極任事的公務人員,能保障人民的健康福祉,有其人矣;因循怠 惰、苟且推諉的公務人員,成為危害人民生命安全的幫凶,有其人矣。身在公 門,主動積極,非僅止於個人修行,實為全民福祉所賴,請以「主動負責, 積極任事」為題,作文一篇。
【非選題】
12.1二、公文:(20 分) 針對季節交替期間,極易造成因蚊蟲叮咬所引發之流行性傳染病,造成民眾健 康之重大威脅。請試擬衛生福利部發函,要求全國各縣市衛生單位提高警 覺,面對可能發生之疫情,預先提出各種有效方案,如清理環境,掃除髒亂 死角,定期噴藥,清理水溝、積水容器,以減少蚊蟲孳生等等。各單位應徹 底執行,防止疫情擴大,以保障民眾之健康及生命安全。