Shin Yi>试卷(2012/06/02)

教甄教程◆國文(中等)題庫 下載題庫

101 年 - 新北市高中職101學年度教師聯合甄選國文 科試題(閱讀測驗)#8278 

选择:15题,非选:0题
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
1.夫绛侯親握天子璽,而授之文帝; 灌嬰連兵數十萬以決劉呂雌雄又皆高帝之舊將;此其君臣相得分,豈特父子骨肉手足哉?賈生洛陽少年,欲使其一朝之間盡棄舊而謀新亦已難矣。為賈生者上得君,下得其大臣如绛灌之屬優游浸漬而深交使天子不疑忌; 然後擧天下而唯吾之所欲為,不過十年可以得志。安有立談間遽人痛哭哉?觀其過湘,為賦以弔屈原紆鬱憤悶趯然有遠擧之志;後卒以自傷哭泣,至於死決;是亦不善處窮者也。夫謀之ㄧ見用安知終復用也?不知默以待其變,而自殘至此!嗚呼賈生志大量小才有餘識不足也。(蘇軾賈誼論)
【題組】71. 本文主旨:
(A)賈誼未能把握於文帝器重之時效力,致失位不得志
(B)誼自恃其才而短不見用
(C)賈誼操之過急,又不善處窮
(D)賈誼才識不足而志量遠大

2.【題組】72. 夫绛侯親握天子璽,而授之文帝; 灌嬰連兵數十萬以決劉呂雌雄又皆高帝之舊將;此其君臣相得分,豈特父子骨肉手足哉?賈生洛陽少年,欲使其一朝之間盡棄舊而謀新亦已難矣。為賈生者上得君,下得其大臣如绛灌之屬優游浸漬而深交使天子不疑忌; 然後擧天下而唯吾之所欲為,不過十年可以得志。安有立談間遽人痛哭哉?觀其過湘,為賦以弔屈原紆鬱憤悶趯然有遠擧之志;後卒以自傷哭泣,至於死決;是亦不善處窮者也。夫謀之ㄧ見用安知終復用也?不知默以待其變,而自殘至此!嗚呼賈生志大量小才有餘識不足也。(蘇軾賈誼論) 「其君臣相得之分,豈特父子骨肉手足哉」意謂:
(A)當時文帝與賈誼相得之情,勝於手足
(B)周勃、灌嬰與文帝親密之關係,勝過骨肉手足
(C)是時漢廷君臣相處親密,猶勝宗族骨肉
(D)君臣相處猶如父子 兄弟

3.【題組】73. 夫绛侯親握天子璽,而授之文帝; 灌嬰連兵數十萬以決劉呂雌雄又皆高帝之舊將;此其君臣相得分,豈特父子骨肉手足哉?賈生洛陽少年,欲使其一朝之間盡棄舊而謀新亦已難矣。為賈生者上得君,下得其大臣如绛灌之屬優游浸漬而深交使天子不疑忌; 然後擧天下而唯吾之所欲為,不過十年可以得志。安有立談間遽人痛哭哉?觀其過湘,為賦以弔屈原紆鬱憤悶趯然有遠擧之志;後卒以自傷哭泣,至於死決;是亦不善處窮者也。夫謀之ㄧ見用安知終復用也?不知默以待其變,而自殘至此!嗚呼賈生志大量小才有餘識不足也。(蘇軾賈誼論) 「優游浸漬而深交之」意謂:
(A)虛與委蛇
(B)立場上向他們靠攏
(C)委婉順從並逐漸感染他們,而結成好朋友
(D)在富裕生活中,逐漸受感染

4.【題組】74. 夫绛侯親握天子璽,而授之文帝; 灌嬰連兵數十萬以決劉呂雌雄又皆高帝之舊將;此其君臣相得分,豈特父子骨肉手足哉?賈生洛陽少年,欲使其一朝之間盡棄舊而謀新亦已難矣。為賈生者上得君,下得其大臣如绛灌之屬優游浸漬而深交使天子不疑忌; 然後擧天下而唯吾之所欲為,不過十年可以得志。安有立談間遽人痛哭哉?觀其過湘,為賦以弔屈原紆鬱憤悶趯然有遠擧之志;後卒以自傷哭泣,至於死決;是亦不善處窮者也。夫謀之ㄧ見用安知終復用也?不知默以待其變,而自殘至此!嗚呼賈生志大量小才有餘識不足也。(蘇軾賈誼論) 「趯然有遠擧之志」意謂:
(A)有登高位任執政之心
(B)不欲居官之心,躍然可見
(C)想推擧賢者自代
(D)高飛遠引之志,躍然可見

5.【題組】75. 夫绛侯親握天子璽,而授之文帝; 灌嬰連兵數十萬以決劉呂雌雄又皆高帝之舊將;此其君臣相得分,豈特父子骨肉手足哉?賈生洛陽少年,欲使其一朝之間盡棄舊而謀新亦已難矣。為賈生者上得君,下得其大臣如绛灌之屬優游浸漬而深交使天子不疑忌; 然後擧天下而唯吾之所欲為,不過十年可以得志。安有立談間遽人痛哭哉?觀其過湘,為賦以弔屈原紆鬱憤悶趯然有遠擧之志;後卒以自傷哭泣,至於死決;是亦不善處窮者也。夫謀之ㄧ見用安知終復用也?不知默以待其變,而自殘至此!嗚呼賈生志大量小才有餘識不足也。(蘇軾賈誼論) 下列何者有誤:
(A)計謀一不見用,終身難以
(B)賈生才大而識短
(C)周勃灌嬰短賈生於帝前
(D)賈誼有弔屈原賦

6.漢高祖疾甚,呂后問曰:「蕭 相國既死誰令代之?」上曹參可。何事惠帝, 病上問曰:「君即百歲後誰可代君?」對曰:「知臣莫若主。帝 曰:「曹參何如?」帝得之矣。曹參相齊,聞何薨告舍人趣治行入相。 居無何,使者果召參。 趙括自少時學兵法, 其父奢不能難然謂善母曰:「若必將之,破趙軍者必括也。」後廉頗與秦相持,應侯行千金為反間于曰:「秦之所畏, 獨趙括耳。」王以代頗將藺相如諫不聽母上書言可使王又不聽。秦聞括已為趙將,乃陰使白起代齕遂勝(《容齋隨筆. 卷二曹參趙括》)
【題組】76. 本文的真正重點在:
(A)人才選拔
(B)要提防敵國的反間
(C)多聽別 人的好意見
(D)要有自己的主見

7.【題組】77. 漢高祖疾甚,呂后問曰:「蕭 相國既死誰令代之?」上曹參可。何事惠帝, 病上問曰:「君即百歲後誰可代君?」對曰:「知臣莫若主。帝 曰:「曹參何如?」帝得之矣。曹參相齊,聞何薨告舍人趣治行入相。 居無何,使者果召參。 趙括自少時學兵法, 其父奢不能難然謂善母曰:「若必將之,破趙軍者必括也。」後廉頗與秦相持,應侯行千金為反間于曰:「秦之所畏, 獨趙括耳。」王以代頗將藺相如諫不聽母上書言可使王又不聽。秦聞括已為趙將,乃陰使白起代齕遂勝(《容齋隨筆. 卷二曹參趙括》)「君即百歲後」句中的意思是:
(A)死亡
(B)長壽
(C)活到一百歲
(D)頌禱之詞

8.【題組】78. 漢高祖疾甚,呂后問曰:「蕭 相國既死誰令代之?」上曹參可。何事惠帝, 病上問曰:「君即百歲後誰可代君?」對曰:「知臣莫若主。帝 曰:「曹參何如?」帝得之矣。曹參相齊,聞何薨告舍人趣治行入相。 居無何,使者果召參。 趙括自少時學兵法, 其父奢不能難然謂善母曰:「若必將之,破趙軍者必括也。」後廉頗與秦相持,應侯行千金為反間于曰:「秦之所畏, 獨趙括耳。」王以代頗將藺相如諫不聽母上書言可使王又不聽。秦聞括已為趙將,乃陰使白起代齕遂勝(《容齋隨筆. 卷二曹參趙括》) 曹參相齊,聽說蕭何去世做了什麼動作?:
(A)告訴舍人準備辦喪事送蕭何
(B)告訴舍人保持好心情
(C)告訴舍人準備旅行的盤纏
(D)告訴舍人趕快準備出門遠行

9.【題組】79. 漢高祖疾甚,呂后問曰:「蕭 相國既死誰令代之?」上曹參可。何事惠帝, 病上問曰:「君即百歲後誰可代君?」對曰:「知臣莫若主。帝 曰:「曹參何如?」帝得之矣。曹參相齊,聞何薨告舍人趣治行入相。 居無何,使者果召參。 趙括自少時學兵法, 其父奢不能難然謂善母曰:「若必將之,破趙軍者必括也。」後廉頗與秦相持,應侯行千金為反間于曰:「秦之所畏, 獨趙括耳。」王以代頗將藺相如諫不聽母上書言可使王又不聽。秦聞括已為趙將,乃陰使白起代齕遂勝(《容齋隨筆. 卷二曹參趙括》) 以下敘述何者為是:
(A)趙奢是括的兒子
(B)趙括能言善辯,沒有真才實學
(C)趙母堅持癩痢頭兒子是自己的好
(D)秦換將領白起,以王齕代之

10.【題組】80. 漢高祖疾甚,呂后問曰:「蕭 相國既死誰令代之?」上曹參可。何事惠帝, 病上問曰:「君即百歲後誰可代君?」對曰:「知臣莫若主。帝 曰:「曹參何如?」帝得之矣。曹參相齊,聞何薨告舍人趣治行入相。 居無何,使者果召參。 趙括自少時學兵法, 其父奢不能難然謂善母曰:「若必將之,破趙軍者必括也。」後廉頗與秦相持,應侯行千金為反間于曰:「秦之所畏, 獨趙括耳。」王以代頗將藺相如諫不聽母上書言可使王又不聽。秦聞括已為趙將,乃陰使白起代齕遂勝(《容齋隨筆. 卷二曹參趙括》) 誰真的認為趙括有能力將軍帶兵?:
(A)趙奢
(B)秦應侯
(C)藺相如
(D)趙王

11.又北三百里,曰發鳩之山其上多柘木, 有鳥焉其狀如烏文首白喙赤足,名曰精衛其鳴自詨。是炎帝之少女,名曰娃游於東海溺而不 返,故為精衛常銜西山之木石以堙于東海。 漳水出焉流注河(山海 經 ‧北山)
【題組】81. 四庫全書稱「山海經」為小說之最古者爾,所以應該屬於 四庫全書稱「山海經」為小說之最古者爾,所以應該屬於
(A)經部
(B)史部
(C)子部
(D)集部

12.【題組】82. 「山海經」有郭璞注,是
(A)漢朝
(B)魏朝
(C)晉朝
(D)唐朝 人

13.【題組】83. 「文首」是指
(A)鳥頭有花紋
(B)鳥身有 花紋
(C)鳥尾有花紋
(D)全身有花紋

14.【題組】84. 「其鳴自 詨」,「 詨」音
(A)ㄐㄧㄠ
(B)ㄐㄧㄠˊ
(C)ㄐㄧㄠˇ
(D)ㄐㄧㄠˋ

15.【題組】85. 「精衛填海」主要在強調
(A)犧牲奉獻
(B)勇敢奮發
(C)鍥而不捨
(D)英雄主義