週三"阿摩用功日",VIP免費領取 前往
Peja >试卷(2015/06/08)

捷運◆國文題庫 下載題庫

104 年 - 104年第1次桃園捷運-國文#22019 

选择:20题,非选:1题
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
1.1. 「兵者,國之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。」(《孫子兵法.始計》)依孫子所說,其對 於戰爭,係採取何種態度?
(A)求戰
(B)速戰
(C)慎戰
(D)避戰。

2.2. 據《能改齋漫錄》記載,宋仁宗曾因柳永〈鶴沖天〉有句「忍把浮名,換了淺斟低唱」,而把他從科 舉除名,並說:「且去淺斟低唱,何要浮名!」此後,柳永填詞,即自稱「奉旨填詞柳三變」。柳永此 舉,反應出何種性格態度?
(A)唯唯喏諾
(B)狂傲不羈
(C)聽天由命
(D)輕佻不檢。

3.3. 《大學》云:「上老老,而民興孝;上長長,而民興弟;上恤孤,而民不倍(倍,通「背」)。是以君 子有絜矩之道也。」如此段文字所述,「絜矩之道」即是:
(A)潔身自好
(B)循規蹈矩
(C)固守成規
(D)以身作則。

4.4. 「嵇康與呂安善,每相思,千里命駕。安後來,值康不在,喜出戶延之,不入,題門上作『鳳』字 而去,喜不覺,猶以為欣故作。」(《世說新語.簡傲》)呂安之所以在門上題「鳳」字,原因何在?
(A)祝賀嵇喜祥瑞臨門
(B)譏諷嵇喜資質平庸
(C)讚譽嵇喜才華出眾
(D)預賀嵇喜仕途騰達。

5.5. 陳元方子長文有英才,與季方子孝先,各論其父功德,爭之不能決,咨於太丘。太丘曰:「元方難為 兄,季方難為弟。」(《世說新語.德行》依太丘之意,元方與季方之功德優劣為何?
(A)元方優,季方劣
(B)元方劣,季方優
(C)伯仲之間
(D)難以評論。

6.6. 庾公乘馬有的盧,或語令賣去。庾云:「賣之必有買者,即復害其主。寧可不安己而移於他人哉?」 (《世說新語.德行》)此段文字之旨意,義同:
(A)己所不欲,勿施於人
(B)如人飲水,冷暖自知
(C)唇亡齒寒,相互依存
(D)民之所欲,常在我心。

7.7. 某日,都教授檢閱某古籍,見其中有「紀」、「傳」、「世家」等字樣;以此推斷,此本古籍,應是:
(A)《史記》
(B)《漢書》
(C)《三國志》
(D)《三國演義》。

8.8. 「有席卷『天下』,包舉『宇內』,囊括『四海』之意,并吞『八荒』之心。」(賈誼〈過秦論〉)以上 『』內之字詞,共有幾種解釋?
(A)一種
(B)二種
(C)三種
(D)四種。

9.9. 「文之不可絕於天地間者,曰明道也,紀政事也,察民隱也,樂道人之善也。」(顧炎武《日知錄. 文須有益于天下》)如顧炎武所述,天下之所以不能沒有文章,原因不包括:
(A)闡明聖賢之道
(B)獲得從政原則
(C)體察民間疾苦
(D)稱頌人性美德。

10.10. 「貴貴、尊尊、賢賢、老老、長長、義之倫也。」(《荀子.大略)句中「老老」之用法,異於:
(A)五行九惠之教,一曰老老、二曰慈幼……(《管子.入國》)
(B)老老而壯者歸焉(《荀子.修身》)
(C)畏老老轉迫,憂病病彌縛(白居易〈自覺二首〉)
(D)上老老,而民興孝(《大學》)。

11.11. 下列所引《論語》各句,其遣詞用字皆正確無誤者為:
(A)其為人也,發奮忘食,樂以忘憂
(B)戰戰競競,如臨深淵,如履薄冰
(C)循循然善誘人,博我以文, 約我以禮
(D)篤信好學,守死善導,危邦不入,亂邦不居。

12.12. 「法者,天下之度量,而人主之準繩也。縣法者,法不法也;設賞者,賞當賞也。」(《淮南子.主 術》)以上「法」字,共有幾個動詞?
(A)一個
(B)二個
(C)三個
(D)四個。

13.13. 賀辭中的「弄瓦之喜」,其作用為祝賀他人:
(A)心想事成
(B)新屋落成
(C)喜獲千金
(D)事業有成。

14.14. 「黛玉葬花」、「林沖夜奔」、「大閙天宮」、「只欠東風」。以上事例,依序出自下列那本小說?
(A)《紅樓夢》、《西遊記》、《水滸傳》、《三國演義》
(B)《紅樓夢》、《水滸傳》、《西遊記》、《三國演 義》
(C)《紅樓夢》、《三國演義》、《西遊記》、《水滸傳》
(D)《三國演義》、《西遊記》、《水滸傳》、《紅 樓夢》。

15.15. 「良嘗閒從容步游下邳圯上。有一老父,衣褐,至良所,直墮其履圯下。顧謂良曰:『孺子下取履!』 良愕然,欲毆之;為其老,彊忍,下取履。父曰:『履我!』良業為取履,因長跪履之。父足以受, 笑而去。良殊大驚,隨目之。父去里所,復還,曰:『孺子可教矣!後五日平明,與我會此。』良因 怪之,跪曰:『諾。』五日平明,良往,父已先在。怒曰:『與老人期,後,何也?』去,曰:『後五 日早會。』五日雞鳴,良往,父又先在。復怒曰:『後,何也?』去,曰:『後五日復早來。』五日, 良夜未半往;有頃,父亦來。喜曰:『當如是。』」(《史記.留侯世家》)文中老父之所以不斷為難張 良,是出於何種原因?
(A)閒來無事,但為取樂
(B)張良無禮,略施薄懲
(C)鞋履破損,找人出氣
(D)勞其筋骨,苦其心志。

16.16. 「汝有田舍翁,家貲殷盛,而累世不識之无。一歲,聘楚士訓其子。楚士始訓之搦管臨朱,書一畫, 訓曰「一」字;書二畫,訓曰「二」字;書三畫,訓曰「三」字。其子輒欣欣然,擲筆歸,告其父 曰:『兒得矣!兒得矣!可無煩先生,重費館穀也。請謝去。』其父喜,從之,具幣謝遣楚士。 踰 時,其父擬徵召姻友萬氏者飲,令子晨起治狀,久之不成。父趣之。其子恚曰:「天下姓字夥矣,奈 何姓萬?自晨起至今,才完成五百畫也。」(劉元卿〈奈何姓萬〉)此則故事,旨在說明求學之道:
(A)不能一知半解
(B)貴在循序漸進
(C)忌在貪求速進
(D)要在訪尋名師。

17.17. 「夫天地者,萬物之逆旅也;光陰者,百代之過客也。而浮生若夢,為歡幾何?古人秉燭夜遊,良 有以也。」(李白〈春夜宴從弟桃花園序〉)依李白之意,古人之所以秉燭夜遊,原因何在?
(A)無所事事,虛度光陰
(B)人生如夢,去日苦多
(C)生命短暫,及時行樂
(D)天地萬物,轉瞬即逝。

18.18. 李廣嘗從行,文帝曰:「惜乎,子不遇時!如令子當高帝時,萬戶侯豈足道哉!」(《史記.李將軍 列傳》)文帝之意為何?
(A)感嘆李廣之子生不逢時
(B)確認李廣之子生於高帝之時
(C)感嘆李廣生不逢時
(D)強調李廣生於 高帝之時。

19.19. 寫作時,針對三種以上事物,依其大小、輕重、遠近等,依次層層遞進的修辭方式,稱之為「層遞」。 下列選項,何者未使用此種修辭方法?
(A)坐,請坐,請上坐
(B)家事,國事,天下事,事事關心
(C)花不可以無蝶,山不可以無泉,石不可 以無苔(《幽夢影》)
(D)民為貴,社稷次之,君為輕(《孟子》)。

20.20. 「不蹈無人之室,不入有事之門,不處藏物之所。」(《格言聯璧》)下列那句成語,最適合用來解 釋此句之意旨?
(A)投桃報李
(B)門牆桃李
(C)浮李沉瓜
(D)瓜田李下。

【非選題】
21.貳、非選擇題 一、公文寫作【20 分】 1. 近來公共工程意外頻傳,造成國人生命財產之重大損失。試擬桃園市政府致交通局捷運工程處函,請加 強捷運工地之安全維護,並研擬縝密防護計畫,報府核查。