Wen-An Chuang>试卷(2013/06/28)

民法題庫 下載題庫

物權篇part2#10399 

选择:15题,非选:0题
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
1.抵押人甲在其三百萬元的抵押土地上,乙及丙各有一百萬元之第一及第二順位之普通抵押權,丁為甲之無擔保之三百萬元債權人,如乙為丁之利益而拋棄其抵押權。此稱為:
(A)抵押權之絕對拋棄
(B)抵押權之相對拋棄
(C)抵押權之讓與
(D)次序之絕對拋棄

2.下列何種質權為我國民法所不承認:
(A)動產質權
(B)權利質權
(C)營業質權
(D)不動產質權

3.約定於債權已屆清償期而未清償時,抵押物之所有權移屬抵押權人者,其效力為何?
(A)非經登記,不得對抗第三人
(B)非經登記,不生效力
(C)效力未定
(D)得撤銷

4.債務人甲在其三千萬元之抵押土地上,有乙、丙、丁第一、第二及第三順位依次序為一千萬元、二千萬元及八百萬元之普通抵押權,乙為丁抵押權之利益,而將第一順位讓與丁。此稱為:
(A)次序之絕對拋棄
(B)次序之相對拋棄
(C)次序之讓與
(D)次序之互易

5.下列何者非屬一般留置權成立之積極要件?
(A)債權人占有屬於債務人之動產
(B)債權之發生與該動產有牽連關係
(C)於債權已屆清償期未受清償時
(D)債權人因侵權行為或其他不法原因而占有動產者

6.質權以有價證券為標的物者,質權效力如何始能及於附屬於該證券之利息證券、定期金證券或分配利益證券?
(A)經出質人同意
(B)經證券債務人同意
(C)已交付質權人
(D)已做成書面證明

7.下列何者,非屬抵押權所擔保之範圍?
(A)未經登記之約定延遲利息
(B)已登記之違約金
(C)抵押所生之保全費用
(D)強制執行費用

8.有關抵押權之性質,下列敘述何者錯誤?
(A)定限物權
(B)擔保物權
(C)從物權
(D)準物權

9.不動產所有人對於無權占有其不動產,得請求返還之,一般稱此種請求權為所有權人為所有人之物上請求權。該物上請求權是否有消滅時效之適用?
(A)不論有無登記,均適用
(B)不論有無登記,均不適用
(C)視該不動產是否已辦妥登記而定,若已辦妥登記,則不適用消滅時效之規定
(D)須是無權占有人占有之初是否為善意

10.動產之受質人善意占有動產,而受關於占有之保護者,縱出質人無處分其質物之權利,受質人得主張:
(A)善意取得質權所擔保之債權
(B)善意取得動產質權
(C)善意取得質物所有權
(D)善意受讓動產質權

11.基於特定之從屬關係,受他人指示而對於物有管領能力者,稱之為:
(A)直接占有人
(B)間接占有人
(C)占有輔助人
(D)他主占有人

12.占有人於其占有被侵奪時,得請求返還其占有物,其謂之占有人不包括:
(A)間接占有人
(B)直接占有人
(C)指示他人管領占有物之占有主人
(D)受他人指示管領其物之占有輔助人

13.關於惡意占有人,下列敘述,何者錯誤?
(A)因保存占有物所支出之必要費用,得依無因管理之規定請求償還
(B)負返還孳息之義務
(C)得消費占有物之孳息,但須負償還其孳息價金之義務
(D)對於占有物滅失或毀損,縱無可歸責之事由,亦應負損害賠償責任

14.甲之骨董為乙所盜取並將之出賣於善意人丙,甲確於被乙所盜之後的一年半在丙處尋獲,然骨董因丙之過失而受重損害,殘存價值不質原價之百分之一,問下列何者正確?
(A)甲已對丙無任何請求權
(B)甲得對丙請求原物價質相當之損害賠償
(C)甲只能向丙請求返還已遭毀損的骨董
(D)甲除可向丙請求返還破損之物外,並得請求原物應有市價之賠償

15.財產權,不因物之占有而成立者,行使其財產權之人,稱為:
(A)代位權人
(B)財產管理人
(C)準占有人
(D)準物權人