Fglkgh Tang>试卷(2012/05/18)

教甄教程◆國文(中等)題庫 下載題庫

95 年 - 95學年度臺北市立士林高級商業職業學校-國文#8168 

选择:10题,非选:0题
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
1.1.閱讀下列短文,並判斷哪些字寫錯了? 契訶夫的作品對云云眾生有著濃郁的悲憫,他慣用幽默嘲弄的筆,刻劃一些必恭必敬的下層人物,而他們那種心懷愧咎、惶恐不安的神情,尤其奈人尋味 。
(A)郁 / 必 / 奈 / 咎
(B)云 / 必 / 惶 / 奈
(C)云 / 必 / 咎 / 奈
(D)憫 / 郁 / 必 / 惶

2.2.閱讀下文,並推斷何者的說明最正確? 帶湖吾甚愛,千丈翠奩開。先生杖屨無事,一日走千回。凡我同盟鷗鷺,今日既盟之後,來往莫相猜。白鶴在何處,嘗試與偕來。□破青萍,排翠藻,立蒼苔。窺魚笑汝癡計,不解舉吾杯。廢沼荒丘疇昔,明月清風此夜,人世幾歡哀。東岸綠陰少,楊柳更須栽。-辛棄疾〈水調歌頭‧盟鷗〉
(A)鷗鷺是詩人戀賞湖景的知己
(B)鷗鷺獨「立蒼苔」頗有寂寞之感
(C)「不解舉吾杯」寫詩人對鷗鷺的悵然之情
(D)「楊柳更須栽」隱藏觸景生情思歸鄉里之悲

3.3.閱讀下詩,並推斷「小謝」的作品集是什麼? 蓬萊文章建安骨,中間小謝又清發。俱懷逸興壯思飛,欲上青天攬明月
(A)謝康樂集
(B)謝宣城集
(C)謝光祿集
(D)謝惠連集

4.4.閱讀下文,並推斷它的要旨是什麼? 生命像聖經,從希伯來文譯成希臘文,從希臘文譯成拉丁文,從拉丁文譯成英文,從英文譯成國語。翠遠讀它的時候,國語又在她腦子裡譯成了上海話,那未免有點隔膜了。
(A)迭相轉譯使要旨模糊
(B)複製生活使生命走味
(C)學養不足易隔靴搔癢
(D)文化隔閡導致認同困難

5.5.閱讀下列目錄,推斷哪些人是春秋時期的人物? 甲、范蠡的「辯證思想」乙、商鞅的「變法圖強」丙、孫武的「軍事策略」 丁、管仲的「富國強兵」戊、子產的「政治策略」己、公孫龍的「白馬非馬」
(A)甲乙丙
(B)甲丙戊
(C)乙丁戊
(D)丁戊己

6.6.閱讀下文,並推斷何者的說明最正確? 月台上梁中書看得呆了;兩邊眾軍官看了,喝采不迭;陣面上軍士們遞相廝覷道:「我們做了許多年軍,也曾出過幾遭征,何曾見過這等一對好漢廝殺!」李成、聞達在將台上不住聲叫道:「好鬥!」
(A)作者以眾人的讚嘆,烘托比武者你來我往的勇武
(B)從「好鬥」的讚語,可知李成只是「外行看熱鬧」
(C)觀賞者有四種身分,因此對比武過程的評價各有不同
(D)從「看呆了」的描寫,可知梁中書是「內行看門道」

7.7.下列有關韻文的說明,何者最正確?
(A)對仗:古詩不一定有,近體詩一定有
(B)襯字:詞沒有,散曲可以有
(C)平仄:古詩需講究,近體詩不必講究
(D)字數:詞為長短句,曲為整齊句法

8.8.閱讀下文,並推斷下列說明何者最正確? 葉公語孔子曰:「吾黨有直躬者,其父攘羊,而子證之。」孔子曰:「吾黨之直 者異於是,父為子隱,子為父隱,直在其中矣。」(論語子路)
(A)孔子認為「直」是忠厚正直
(B)葉公認為「直」是流露真實感情
(C)孔子認為「不直」是矯俗干名
(D)葉公認為「不直」是掩飾真情

9.9.閱讀下列文句,並依序為「」選擇最恰當的成語。 甲、他模仿鄧麗君的唱腔,真是「」 乙、小張「」地講起當年從軍的故事,讓大夥聽得如癡如醉 丙、小王將主角的個性詮釋的「」,使觀眾的喝采聲久久不息
(A)聲色俱佳/絲絲入扣/入木三分
(B)聲色俱佳/繪聲繪影/有聲有色
(C)維妙維肖/繪聲繪影/入木三分
(D)維妙維肖/絲絲入扣/有聲有色

10.10.下列文句,何者與度量衡中的「衡」有關?
(A)吾入關,秋毫不敢有所近
(B)吾力足以舉百鈞而不足以舉一羽
(C)故舍汝而旅食京師,以求斗斛之祿
(D)觥籌交錯,起坐而諠嘩者,眾賓懽也