Chun Jen Wan>试卷(2012/02/19)

警察/一般警察/鐵路◆國文題庫 下載題庫

93 年 - 093年 升資考試 士級晉佐級#7507 

选择:10题,非选:0题
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
1.子曰:「吾十有五而志於學;三十而立;四十而不惑;五十而知天命;六十而 耳順;七十而從心所欲,不踰矩。」《論語.為政第二.四》 葉公問孔子於子路,子路不對。子曰:「女奚不曰:『其為人也,發憤忘食, 樂以忘憂,不知老之將至云爾!』」《論語.述而第七.十八》 子曰:「後生可畏,焉知來者之不如今也。四十、五十而無聞焉,斯亦不足畏 也已!」《論語.子罕第九.二二》
【題組】上述各章主旨在:
(A)論學
(B)求道
(C)為人
(D)述志

2.【題組】下列何者非年齡用語?
(A)不惑之年
(B)齠齔之年
(C)踰矩之年
(D)耳順之年

3.【題組】下列姓氏何者讀音有誤?
(A)「葉」公:ㄕㄜˋ
(B)「仇」兆鰲:ㄑㄧㄡˊ
(C)「單」父聖:ㄉㄢ
(D)「劇」孟:ㄐㄩˋ

4.【題組】「女奚不曰」句中的「女奚」指:
(A)女嬃,古巫者
(B)女須,女子名
(C)女蹊,女子之路
(D)汝奚,你為什麼

5.【題組】《論語.子罕第九.二二》一章在說明:
(A)年輕人值得敬畏,應及時努力,前途不可限量
(B)中年人蹉跎歲月,老大無成,著實可悲
(C)老年將至,寂寂無名,不足敬畏
(D)長江後浪推前浪,一代新人換舊人

6.中華光復之年壬子春二月十二日,臺灣遺民連橫誠惶誠恐,頓首載拜,敢昭告 於延平郡王之神曰:於戲!滿人猾夏,禹域淪亡,落日荒濤,哭望天末,而王 獨保正朔於東都,以與滿人拮抗,傳二十有二年而始滅。滅之後二百二十有八 年,而我中華民族乃逐滿人而建民國。此雖革命諸士斷脰流血,前仆後繼,克 以告成,而我王在天之靈,潛輔默相,故能振天聲於大漢也!夫春秋之義,九 世猶仇;楚國之殘,三戶可復。今者,虜酋去位,南北共和,天命維新,發皇 蹈厲,維王有靈,其左右之!《連橫.告延平郡王文》 連橫此文主旨在:
(A)告慰郡王,反清復明克成
(B)乞靈郡王,建立大漢聲威
(C)祭告郡王,我族已建民國
(D)願隨王靈,常相左右

7.於延平郡王之神曰:於戲!滿人猾夏,禹域淪亡,落日荒濤,哭望天末,而王 獨保正朔於東都,以與滿人拮抗,傳二十有二年而始滅。滅之後二百二十有八 年,而我中華民族乃逐滿人而建民國。此雖革命諸士斷脰流血,前仆後繼,克 以告成,而我王在天之靈,潛輔默相,故能振天聲於大漢也!夫春秋之義,九 世猶仇;楚國之殘,三戶可復。今者,虜酋去位,南北共和,天命維新,發皇 蹈厲,維王有靈,其左右之!《連橫.告延平郡王文》
【題組】下列何者不符本文內容?
(A)獨郡王神靈能保佑臺灣國祚
(B)漢祚滅亡,獨郡王保存正朔於臺灣
(C)滿人被逐,乃郡王神靈潛輔默相
(D)光復臺灣,尚祈王靈助佑

8.【題組】「楚國之殘,三戶可復」,意指:
(A)保存臺灣,可光復大陸
(B)存民族血脈,可復我漢祚
(C)大陸已殘,臺灣可復
(D)滿清腐敗,民國可成

9.【題組】「今者,虜酋去位」的「虜」指:
(A)滿人
(B)胡人
(C)日人
(D)荷蘭人

10.【題組】連橫所謂:「春秋之義」指的是:
(A)漢族英靈之勇
(B)危急存亡之秋
(C)同仇敵愾之恨
(D)夷夏民族之防