j2u427>试卷(2014/02/02)

公職◆民法總則與刑法總則題庫 下載題庫

94 年 - 094年 高考三級 第二試 民法總則與刑法總則 #14504 

选择:0题,非选:4题
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤 試卷下載

【非選題】說明下列各詞之意義及其區別: 1.死亡宣告與禁治產宣告。 2.財團法人與社團法人。 3.正當防衛與緊急避難。

#7822
編輯私有筆記

【非選題】甲將其A名畫借予摯友乙展覽,詎料乙未得甲之同意竟將A畫售交知情之丙。試問: 1.乙丙間之買賣效力如何? 2.丙是否取得A畫之所有權?

#7823
編輯私有筆記
1F
喵喵 大一上 (2014/12/31 22:37):
(一)乙丙買賣契約為效力未定
1乙丙成立345買賣契約,所謂買賣契約即......
2買賣契約為負擔行為,亦為有因行為,所謂有因行為乃行為需有合法原因始構成該行為之生效與否。此原因行為需意思表示無瑕疵,標的的合法確定可能妥當。
3本題乙未得甲同意而將A畫賣交知情之丙,依118為無權處分,法條內容明定無權利者(無A畫所有權),而為處分行為,須所有權者甲同意後始生效。故於甲未同意前,其效力未定。
4綜上所述......

(二)丙取得A畫所有權與否,須視甲承認乙之無權處分而定
1物權處分原為無因行為,不以行為人有該物之所有權,依761,只要物之交付即成立該物權之處分。
2若無該物所有權者處分並交付該物者,依901,買售者原有善意保護規範,因善意而信賴該物之交付者之處分行為,而善意取得該物;申言之,即不因無權處分而失其效力。
3然依題意,丙為知情惡意者,自不適用善意保護規範。無善意保護規範之適用者,其是否取得A畫之所有權,則端視甲是否承認該無權處分也。此有118之參照。
4綜合上述,甲承認 >>丙取得所有權。此時不論丙為善意或惡意。
      甲不承認 >>該買賣契約與物權處分行為,因丙為惡意自始不生效力,丙即自始不取得所有權。甲得依不當得利(179)並767物上請求權請求返還之。

2F
喵喵 大一上 (2014/12/31 22:43):
法條寫錯,901要改為801
801動產善意保護,948但書:受讓人[明知或因重大過失]而不知讓與人無讓與之與人無移轉所有權之權利,受讓人仍取得其所有權。      權利者,不在此限。(即只保護善意受讓人)

【非選題】連續犯與繼續犯之行為一部分在民國九十五年七月一日以前實行,另一部分在民國九十五年七月一日以後實行,應如何論罪科刑?

#7824
編輯私有筆記

【非選題】今年刑法修正刪除刑法第二十九條第三項之規定,試問對「未遂教唆」或「陷害教唆」將造成何種影響?

#7825
編輯私有筆記