Eric Shen She>试卷(2011/01/06)

初等/五等/佐級◆國文題庫 下載題庫

95 年 - 095年 地方五等 國文#4072 

选择:10题,非选:0题
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
1.  生而眇者不識日,問之有目者。或告之曰:「日之狀如銅盤」,扣盤而得其聲,他日聞鐘,以為日也。或告之曰:「日之光如燭」,捫燭而得其形,他日揣籥,以為日也。日之與鐘籥亦遠矣,而眇者不知其異,以其未嘗見而求之人也。道之難見也甚於日,而人之未達也,無以異於眇。達者告之,雖有巧譬善導,亦無以過於盤與燭也。自盤而之鐘,自燭而之籥,轉而相之,豈有既乎?故世之言道者,或即其所見而名之,或莫之見而意之,皆求道之過也。然則道卒不可求歟?蘇子曰:「道可致而不可求。」(蘇軾〈日喻〉) 依上文回答1.至3.題: 1.下列選項中的成語,何者與本文所用的比喻相似?
(A)瞎子摸象
(B)緣木求魚
(C)刻舟求劍
(D)野人獻曝

2.  生而眇者不識日,問之有目者。或告之曰:「日之狀如銅盤」,扣盤而得其聲,他日聞鐘,以為日也。或告之曰:「日之光如燭」,捫燭而得其形,他日揣籥,以為日也。日之與鐘籥亦遠矣,而眇者不知其異,以其未嘗見而求之人也。道之難見也甚於日,而人之未達也,無以異於眇。達者告之,雖有巧譬善導,亦無以過於盤與燭也。自盤而之鐘,自燭而之籥,轉而相之,豈有既乎?故世之言道者,或即其所見而名之,或莫之見而意之,皆求道之過也。然則道卒不可求歟?蘇子曰:「道可致而不可求。」(蘇軾〈日喻〉) 依上文回答1.至3.題: 2.文中「日之與鐘籥」的「之」字,與下列何者用法相同?
(A)問「之」有目者
(B)以其未嘗見而求「之」人
(C)道「之」難見也甚於日
(D)自盤而「之」鐘

3.  生而眇者不識日,問之有目者。或告之曰:「日之狀如銅盤」,扣盤而得其聲,他日聞鐘,以為日也。或告之曰:「日之光如燭」,捫燭而得其形,他日揣籥,以為日也。日之與鐘籥亦遠矣,而眇者不知其異,以其未嘗見而求之人也。道之難見也甚於日,而人之未達也,無以異於眇。達者告之,雖有巧譬善導,亦無以過於盤與燭也。自盤而之鐘,自燭而之籥,轉而相之,豈有既乎?故世之言道者,或即其所見而名之,或莫之見而意之,皆求道之過也。然則道卒不可求歟?蘇子曰:「道可致而不可求。」(蘇軾〈日喻〉) 依上文回答1.至3.題: 3.本文使用大量的譬喻,下列那一項敘述不合本文的意思?
(A)以「有目者」譬喻得道者
(B)以「銅盤」譬喻太陽的形狀
(C)以「燭光」譬喻太陽的光
(D)以「鐘籥」譬喻不可求的道

4.4.譬喻是文學作品最常見的修辭手法,透過聯想,選取另外事物來描繪原來事物,塑造鮮明的形象,下列那一個選項未使用譬喻寫法?
(A)陽光出奇的艷,似是一襲薄薄的金縷衣
(B)濁水溪是一條鐵黑色的溪流
(C)那段失學的歲月,真像陷足在雨中的泥濘裡
(D)誓言,美麗又危險的火焰

5.5.陸游〈卜算子〉:「驛外斷橋邊,寂寞開無主。已是黃昏獨自愁,更著風和雨。 無意苦爭春,一任群芳妒。零落成泥碾作塵,只有香如故」,此詞所詠之對象應是:
(A)蘭
(B)菊
(C)竹
(D)梅

6.6.下列各組詞語「」中的字,字音相同的是:
(A)土地「掮」客/摩「肩」接踵
(C)「乞」哀告憐/「屹」立不搖
(C)靜女其「姝」/一律「誅」殺
(D)「貽」誤終身/「怡」然自得

7.7.下列文句,沒有錯別字的是:
(A)盆景中的老榕樹,樹皮斑剝,古意昂然
(B)打落牙齒合血吞,他是一個崛強的男子漢
(C)祖父整天手不釋券,以讀書為愉樂
(D)他是學術界的巨擘,私淑者不乏其人

8.8.以下借代的名稱,何者正確?
(A)但願人長久,千里共「嬋娟」──美女
(B)遭逢「祝融」,付之一炬──火災
(C)巾幗不讓「鬚眉」──女子
(D)酣「觴」賦詩──感傷

9.9.下列數目詞,何者並非實數?
(A)三令五申
(B)二桃殺三士
(C)六十甲子
(D)五行相生

10.10.中國人常用當令的植物作為「月分」的別稱,如端午節要掛菖蒲,所以五月有「蒲月」之稱,農曆八月又稱為「桂月」,依此原則,則下列何者可作為「農曆六月」的別稱?
(A)菊月
(B)桐月
(C)梅月
(D)荔月