j2u427>试卷(2014/02/03)

公職◆民法總則與刑法總則題庫 下載題庫

95 年 - 095年 原住民族 民法總則與刑法總則 #14507 

选择:0题,非选:4题
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
【非選題】
1.某甲十八歲,未婚,請附理由說明甲為下列法律行為之效力: 1.甲向乙無償借用汽車一部,為期一個月。 2.甲以時值五萬元之電腦與丙時值二萬元之機車互易,並同時履行之。 3.甲擅將丁所寄託之電腦據為己有,出售給善意的戊,並交付之。
【非選題】
2.甲為避免其債權人對其財產強制執行,乃將名下房屋一筆佯裝贈與乙,辦妥所有權移轉登記並交屋給乙。不料,乙又將該屋賣給丙,辦妥所有權移轉登記並交屋給丙,甲得否向丙請求返還該屋?
【非選題】
3.甲與乙素有深仇,某日二人於途中相遇,甲即持手中木棍朝乙之身體毆擊,乙為避免被打傷,適有行人丙路過,匆忙間乃推丙之身體抵擋,致丙被毆擊成傷。試問甲、乙各應負何刑責?
【非選題】
4.甲與乙本係好友,嗣因事反目,甲遂唆使丙將乙殺害,以雪心頭之恨。某日,丙身懷兇刀,擬往乙宅尋釁,因行跡可疑,途中即被巡邏警察帶回警局調查,致未能成事。試問甲、丙各應負何刑責?