Chia Hui Huan>试卷(2011/08/03)

初等/五等/佐級◆國文題庫 下載題庫

95 年 - 095年 原民五等#5588 

选择:10题,非选:0题
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
1.漢武帝乳母嘗於外犯事,帝欲申憲,乳母求救東方朔。朔曰:「此非 唇舌所爭,爾必望濟者,將去時但當屢顧帝,慎勿言!此或可萬一冀耳。」 乳母既至,朔亦侍側,因謂曰:「汝癡耳!帝豈復憶汝乳哺時恩耶?」帝 雖才雄心忍,亦深有情戀,乃悽然愍之,即赦免罪。(劉義慶《世說新語. 規箴》)
【題組】1下列有關本文之敘述,何者正確?
(A)漢武帝要乳母先向東方朔求救
(B)漢武帝和乳母有戀情,卻全然不顧舊日情誼
(C)漢武帝最後以「其罪難饒,其情可憫」方式處理
(D)東方朔斥罵乳母,亦強烈主張要依法論處

2.【題組】2文中「帝欲申憲」,意謂漢武帝:
(A)要官府依法向乳母問罪
(B)要受害者向乳母提出訴願申請
(C)要官府向乳母進行索賠
(D)要官員呈報上級後才可偵辦此事

3.【題組】3.文中「帝雖才雄心忍」的「心忍」,意思是:
(A)心懷忍讓
(B)心性殘忍
(C)能忍人所不能忍
(D)極具忍耐心

4.【題組】4東方朔謂乳母曰:「汝癡耳!帝豈復憶汝乳哺時恩耶?」下列敘述,何 者正確?
(A)乳母確實是一個癡愚之人
(B)漢武帝已經全然忘記當年的乳哺之恩
(C)東方朔的說詞是在痛斥乳母之愚昧行為
(D)東方朔的說詞實具有諷諫作用

5.陳繼儒《太平清話》:「上著一『戈』字,下著一『戈』字,真殺人之 物,而人不悟也」,依據文意,下列選項那一個最恰當?
(A)賤
(B)錢
(C)盞
(D)箋

6.馬驌《繹史》:「齊有處士曰鍾離子無恙耶?是其為人也,有糧者亦食, 無糧者亦食;有衣者亦衣,無衣者亦衣。是助王養其民也,何以至今不 業也?」以上句子之中的四個「衣」字:
(A)兩個名詞,兩個動詞
(B)兩個名詞,兩個形容詞
(C)兩個形容詞,兩個動詞
(D)全部皆是名詞

7.下列詞語,沒有錯別字的是:
(A)浮光略影
(B)斗筲之人
(C)克骨銘心
(D)同流和污

8.天空有兩「座」雲在微笑,山坡有兩「尾」牛在吃草,水裡有兩「條」 魚在游水,岸邊有兩「雙」人在散步。上文「」中的數量詞,何者使用 最恰當?
(A)座
(B)尾
(C)條
(D)雙

9.下列聯語,何者最適用於「商店」:
(A)五湖寄跡陶公業 四海交遊晏子風
(B)體天地好生之德 存聖賢濟世之心
(C)翰墨圖書皆鳳采 往來談笑盡鴻儒
(D)勸君更盡一杯酒 與爾同銷萬古愁

10.下列詩句,不屬對仗句的是:
(A)江流石不轉,遺恨失吞吳
(B)野寺人來少,雲峰水隔深
(C)晴川歷歷漢陽樹,芳草淒淒鸚鵡洲
(D)盤飧市遠無兼味,樽酒家貧只舊醅