Chia Hui Huan>试卷(2011/08/02)

警察/一般警察/鐵路◆國文題庫 下載題庫

95 年 - 095年 警察人員考試試題二等#5578 

选择:10题,非选:0题
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
1.下列詩句和「風鳴兩岸葉,月照一孤舟」句型完全相同的是:
(A) 功蓋三分國,名成八陣圖
(B) 夜雨翦春韭,新炊間黃粱
(C) 倚杖柴門外,臨風聽暮蟬
(D) 採菊東籬下,悠然見南山

2.下列各組詞語,所指涉的意涵相近的是:
(A) 鐘鳴鼎食/炊金饌玉/瓦釜雷鳴
(B) 虛左以待/三顧茅廬/吐哺握髮
(C) 桃李盈門/杏林春暖/絳帳春風
(D) 白駒過隙/烏飛兔走/鳥盡弓藏

3.李白〈秋浦歌〉:「白髮三千丈,緣愁似箇長」,以誇張的手法描寫愁。下列選 項中,何者修辭技巧與此不同?
(A) 蜀道之難,難於上青天。(李白〈蜀道難〉)
(B) 問君能有幾多愁?恰似一江春水向東流。(李煜〈虞美人〉)
(C) 怒髮衝冠,憑欄處,瀟瀟雨歇。(岳飛〈滿江紅〉)
(D) 大漠孤煙直,長河落日圓。(王維〈使至塞上〉)

4.下列各文句與成語的配對,何者意思最相近?
(A) 長江後浪推前浪,一代新人換舊人──前倨後恭
(B) 畫水無風空作浪,繡花雖好不聞香──膠柱鼓瑟
(C) 愁人莫向愁人說,說向愁人愁煞人──治絲益棼
(D) 少年休笑白頭翁,花開能有幾時紅──少年老成

5.下列文句的「所以」,何者與「王公貴人所以養其身者,豈不至哉?而其平居常 苦於多疾」的「所以」用法相同?
(A) 親小人,遠賢臣,此後漢「所以」傾頹也
(B) 四時充美,鬼神降福,此五帝三王之「所以」無敵也
(C) 聖人之所以為聖,愚人之「所以」為愚,其皆出於此乎
(D) 君子居必擇郷,遊必就士,「所以」防邪僻而近中正也

6.下列成語所指涉的人物,正確的是:
(A) 一字千金──司馬相如
(B) 坦腹東床──王羲之
(C) 破釜沉舟──韓信
(D) 韋編三絕──荀子

7.儒冠儒服委丘墟,文采風流化土苴。尚有陸生(註一)坑不盡,留他馬上說詩書(註二)。《陸次雲.詠史》 註一:即陸賈,曾輔佐漢高祖定天下。 註二:陸賈常在漢高祖面前稱引詩書二經,高祖不悅,陸賈回答說:「居馬上得 之,寧可以馬上治之乎?」
【題組】7.第三句「尚有」,與下列何句之「尚」意相同?
(A) 不「尚」賢,使民不爭
(B) 一薰一蕕,十年「尚」猶有臭
(C) 以有天下之善士為未足,又「尚」論古之人
(D) 同爵「尚」齒,老者在上也

8.【題組】8.第四句「馬上」這個典故,意在說明:
(A)治天下不同於打天下,武力之後須繼之以文治
(B)打下天下不等於統治了天下,時間上遲速有別
(C)攻打者不即是治理者,文臣武將各有職守
(D)戰時策馬,平時秣馬,兵陣須隨時保持最佳備戰狀態

9.【題組】9.詠史詩之作,常有以史為鑑的用心,本詩意在諷諭:
(A) 在上位者莫以搜刮為事,宜藏富於民
(B) 有些讀書人利益薰心,常會坑了他的長官
(C) 主政者莫以傲慢殘暴的心態,摧毀歷史文化
(D) 風流韻事,徒留後人茶餘飯後的談資

10.【題組】本詩的創作手法是:
(A) 抽象化議論
(B) 形象化抒情
(C) 寫物中有敘事
(D) 敘事中有議論