Chia Hui Huan>试卷(2011/08/03)

高普考/三四等/高員級◆國文題庫 下載題庫

95 年 - 身障四等#5618 

选择:10题,非选:0题
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
1.《戰國策.齊策》:「孟嘗君將入秦,蘇秦止之曰:『今者臣來,過於淄上,有 土偶人與桃梗相與語。桃梗謂土偶人曰:「子,西岸之土也,埏子以為人,至歲 八月,降雨下,淄水至,則汝殘矣。」土偶曰:「不然!吾西岸之土也,土則復 西岸耳。今子,東國之桃梗也,刻削子以為人,降雨下,淄水至,流子而去,則 子漂漂者將何如耳?」今秦四塞之國,譬若虎口,而君入之,則臣不知君所出矣。』 孟嘗君乃止。」蘇秦以那一種東西比喻孟嘗君:
(A)土偶人
(B)桃梗人
(C)西岸之土
(D)東國之桃

2.下面那一段文句的語氣,主要表現了對時光易逝的感嘆?
(A)既老而後從事,則雖極其日夜之劬勞,亦將徒勞而鮮獲
(B)姚君姬傳,甫弱冠,而學已無所不窺,余甚畏之
(C)余漂流在外,儵忽三十年……則姬傳之年,已過其尊府與余遊之歲矣
(D)獨余之窮如曩時,而學殖將落,對姬傳不能不慨然而歎也

3.1室廣八尺,深可四尋(文天祥〈正氣歌并序〉)2尋向所誌,遂迷不復得路(陶 淵明〈桃花源記〉)3未果,尋病終(陶淵明〈桃花源記〉)4尋蒙國恩,除臣 洗馬(李密〈陳情表〉)。上述各項中的「尋」字,那二項意義相同?
(A)12
(B)23
(C)34
(D)14

4.下列那一個成語與「緣木求魚」的意思最為相近?
(A)黔驢技窮
(B)指鹿為馬
(C)刻舟求劍
(D)踏雪尋梅

5.下列那一選項的「之」字作動詞用?

(A)陳涉少時,嘗與人傭耕,輟耕之壟上

(B)悵恨久之,曰:「茍富貴,勿相忘」

(C)時諸將之徇地者,不可勝數

(D)陳涉太息曰:「嗟乎!燕雀安知鴻鵠之志哉!」

6.白居易〈與元微之書〉:「況以膠漆之心,置於胡 越之身。」意在強調白居易和
元稹二人:

(A)形影不離,天涯海角永相陪伴

(B)命運相似,同遭貶謫蠻荒之地

(C)感情深厚,雖身處兩地卻常見面

(D)心靈契合,卻身隔兩地不得相聚

7.下列四個選項的內容,何者不屬於儒家思想?

(A)君君,臣臣,父父,子子

(B)志於道,據於德,依於仁,游於藝

(C)上德不德,是以有德;下德不失德,是以無德

(D)禮者,法之大分,類之綱紀也

8.子謂戴不勝曰:「子欲子之王之善與?我明告子:有楚大夫於此,欲其子之 齊語也,則使齊人傅諸?使楚人傅諸?」曰:「使齊人傅之。」曰:「一齊人傅之, 眾楚人咻之,雖日撻而求其齊也,不可得矣。引而置之莊、嶽之間數年,雖日撻而 求其楚,亦不可得矣。子謂薛居州善士也,使之居於王所;在於王所者,長幼卑尊 皆薛居州也,王誰與為不善?在王所者,長幼卑尊皆非薛居州也,王誰與為善?一 薛居州,獨如宋王何?」 (《孟子.滕文公下》)
【題組】8文中「眾楚人咻之」,意謂:
(A)許多楚人贊美他
(B)許多楚人反對他
(C)許多楚人干擾他
(D)許多楚人鞭打他

9.【題組】9文中「雖日撻而求其齊也」的「求其齊」,意謂:


(A)要求他學會齊語

(B)要求他攻打齊國


(C)要求他去作齊王

(D)要求他向齊國求救

10.【題組】10「一傅眾咻」的成語,即出自本文,其喻意是:


(A)專心一致

(B)絕無成效


(C)不能持久

(D)受到排擠