Chia Hui Huan>试卷(2011/08/02)

高普考/三四等/高員級◆國文題庫 下載題庫

95 年 - 高等三級試題#5580 

选择:10题,非选:0题
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
1.朱浮〈為幽州牧與彭寵書〉:「往時遼東有豕,生子白頭,異而獻之。行至河東, 見群豕皆白,懷慚而還。」文章裡面,這位主人的行為,可用下列那一詞語形容最 為恰當?
(A) 坎井之蛙
(B) 大驚小怪
(C) 莫知其惡
(D) 不自量力

2.送給老師的題辭,下列那一組最適當?
(A)椿萱並茂/桃李芬芳/循循善誘
(B)春風化雨/仁心仁術/百年樹人
(C)杏林春暖/作育英才/誨人不倦
(D)杏壇之光/絃歌不輟/洙 泗高風

3.1.「四維」不張,國乃滅亡 2.「千」呼「萬」喚始出來 3.舉一隅,不以「三隅」 反4.人皆有「七竅」以視聽食息 5.人一能之,己「百」之;人十能之,己「千」 之。上列「」中的數字,屬於實數的是:
(A)125
(B)234
(C)145
(D)134

4.俗話有云:「十語九中未必稱奇,一語不中則愆尤駢集;十謀九成未必歸功,一謀 不成則訾議叢興。君子所以__________ ,寧拙毋巧。」以上缺空處宜填入下列何句?
(A) 寧死不屈
(B) 寧碎毋全
(C) 寧默毋躁
(D) 寧折不彎

5.對於妄自尊大的人,最適合引用印度詩人泰戈爾的那一段詩句來勸戒?
(A) 真實的你/你自己看不見/而你所見的/只是你的影子
(B) 鳥兒願望是一朵雲/雲兒願望是一隻鳥
(C) 將武器視為神明者/當武器戰敗時/他自己便戰敗了
(D) 生命裏留下許多罅隙/由此漏出死亡的哀樂

6.閱讀下文,重新排序,使其文義流暢合理: 天之亡我,我何渡為! 1我何面目見之 2且籍與江東子弟八千人渡江而西 3縱江東父兄憐而王我 4今無一人還__ 縱彼不言,籍獨不愧於心乎?
(A)1324
(B)2431
(C)3412
(D)4213

7.鳳凰臺上鳳凰遊,鳳去臺空江自流。吳宮花草埋幽徑,晉代衣冠成古邱。 三山半落青天外,二水中分白鷺洲。總為浮雲能蔽日,長安不見使人愁。 (李白〈登金陵鳳凰臺〉
【題組】7.下面那一個選項最能表現出盛衰榮枯之歎?
(A)鳳凰臺上鳳凰遊,鳳去臺空江自流
(B)吳宮花草埋幽徑,晉代衣冠成古邱
(C)三山半落青天外,二水中分白鷺洲
(D)總為浮雲能蔽日,長安不見使人愁

8.【題組】8.文中「總為浮雲能蔽日,長安不見使人愁」,意謂:
(A)感天候之惡劣,而有歸途無期之歎
(B)君主被小人蒙蔽,而寄君國之思
(C)念山水遼闊,而起登高望遠之感
(D)見浮雲蔽日,而興故都殘破之念

9.夫合天下之眾者財,理天下之財者法,守天下之法者吏也。吏不良,則有法而 莫守;法不善,則有財而莫理,有財而莫理,則阡陌閭巷之賤人,皆能私取強予之 勢,擅萬物之利,以與人主爭黔首,而放其無窮之欲,非必貴強桀大而後能。如是 而天子猶為不失其民者,蓋特號而已耳。雖欲食蔬衣弊,憔悴其身,愁思其心,以 幸天下之給足,而安吾政,吾知其猶不行也。然則善吾法,而擇吏以守之,以理天 下之財,雖上古堯、舜猶不能毋以此為先急,而況於後世之紛紛乎?(王安石〈度 支副使廳題名記〉)
【題組】9.王安石這段話的主旨強調何者重要?
(A)修法
(B)守法
(C)擇吏
(D)理財

10.【題組】10.文中提到「阡陌閭巷之賤人」,是指:
(A)無業遊民
(B)基層勞工
(C)富商豪民
(D)潑皮無賴