Chia Hui Huan>试卷(2011/08/06)

警察/一般警察/鐵路◆國文題庫 下載題庫

96 年 - 096年經濟部國文(作文與測驗)#5660 

选择:15题,非选:0题
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
1.臣本布衣,躬耕於南陽,苟全性命於亂世,不求聞達於諸侯。先帝不以臣卑鄙,猥 自枉屈,三顧臣於草廬之中,諮臣以當世之事。由是感激,遂許先帝以驅馳。後值傾覆, 受任於敗軍之際,奉命於危難之間,爾來二十有一年矣!先帝知臣謹慎,故臨崩寄臣以 大事也。受命以來,夙夜憂歎,恐託付不效,以傷先帝之明。故五月渡瀘,深入不毛。 今南方已定,兵甲已足,當獎帥三軍,北定中原,庶竭駑鈍,攘除姦凶,興復漢室,還 於舊都,此臣之所以報先帝而忠陛下之職分也。(諸葛亮〈前出師表〉)
【題組】1文中「臣本布衣」是說諸葛亮原本是:
(A)貧寒人家
(B)織布人家
(C)在野之人
(D)平凡之人

2.【題組】2文中「先帝不以臣卑鄙」之「卑鄙」,是指劉備不認為諸葛亮:
(A)人格卑下
(B)舉止下流
(C)談吐淺陋
(D)地位卑微

3.【題組】3文中「臨崩寄臣以大事」,「臨崩」是指:
(A)臨終病危時
(B)即將退位時
(C)政權崩潰時
(D)軍隊潰敗時

4.少年讀書,如隙中窺月;中年讀書,如庭中望月;老年讀書,如臺上玩月;皆 以閱歷之深淺,為所得之淺深耳。文章是案頭之山水,山水是地上之文章。善讀書 者,無之而非書;山水亦書也,棋酒亦書也,花月亦書也。善遊山水者,無之而非 山水;書史亦山水也,詩酒亦山水也。(張潮《幽夢影》)
【題組】4依據本文敘述,下列選項那一個最為恰當?
(A)心胸開闊,萬物並納,可安享老年
(B)讀書心得的多寡與賞月遊山的次數有關
(C)生活的本身,就是一部內容豐富的大書
(D)看書多,才善於遊山玩水

5.【題組】5文中作者認為少年、中年、老年在讀書方面的體認各有不同,是因為:
(A)見識的多寡
(B)地位的貴賤
(C)才情的高下
(D)體格的強弱

6.【題組】6文中「隙中窺月」、「庭中望月」、「臺上玩月」,是比喻:
(A)生活的妙方
(B)讀書的境界
(C)待人的態度
(D)做事的精神

7.「如果經常逛布店的話,便會發現很少有一匹布沒有人選購過;換句話說,任何 質地或花色的衣料,都有人欣賞它。一位鞋店的老闆曾指著櫥窗裡一雙式樣毫不 漂亮的鞋子說:無論怎麼難看的樣子,還是有人喜歡,所以不怕賣不出去。」(摘 錄自宋晶宜〈雅量〉)這段文章啟示的人生道理,下列選項那個最為適當?
(A)購買東西隨心所欲,歡喜就好
(B)審美感受人人不同,應該相互尊重
(C)缺乏審美素養,就買不到好東西
(D)顧客的消費能力相同,任何東西都有銷路

8.曾鞏〈宜黃縣學記〉云:「及三代衰,聖人之制作盡壞,千餘年之間,學有存者, 亦非古法。」文中所謂的「三代」,是指:
(A)魏、蜀、吳
(B)夏、商、周
(C)隋、唐、五 代
(D)遼、金、元

9.「那個購物狂毫無節制地消費,欠了一大筆卡債,把未來半年的薪水都透支了, 簡直是____________。」_____________處應填入:
(A)寅吃卯糧
(B)買櫝還珠
(C)命途多舛
(D)杯水車薪

10.下列文句中,詞語使用最正確的是:
(A)張先生辦事認真專注,只見他左顧右盼,一下子就把事情辦好
(B)他得知中獎消息,猶如晴天霹靂,高興得跳了起來
(C)這群人只是烏合之眾,做什麼事都無法成功
(D)你的店裡這麼凌亂,有必要刻舟求劍,徹底整理一番

11.下列俗諺,何者與「禍不單行」涵義相同?
(A)人無千日好,花無百日紅
(B)屋漏偏逢連夜雨,船破又遇打頭風
(C)人在家中坐,禍從天上來
(D)天有不測風雲,人有旦夕禍福

12.「管窺蠡測」和以下那一個詞語意思相近?
(A)自出機杼
(B)千瘡百孔
(C)坐井觀天
(D)瞭若指掌

13.下列各組「」內文字,字音相同的是:
(A)「肄」業/放「肆」
(B)「愜」意/「挾」持
(C)試「卷」/彩「券」
(D)躊「躇」/「儲」蓄

14.下列文句,何者用字完全正確?
(A)正確的理財觀是量入為出,開源結流
(B)他具細靡遺的解說,才使我毫無疑惑
(C)將士們為國徵光,雖戰死沙場也不退縮
(D)為了爭取權勢,他不擇手段,費盡心機

15.「海闊天空雙比翼 月圓花好兩知心」。此幅對聯最適合應用的是:
(A)祝壽
(B)新婚
(C)喬遷
(D)喪輓