Hsiu>试卷(2013/01/18)

警察/一般警察/鐵路◆國文題庫 下載題庫

96 年 - 096年 升資考試 佐級晉員級#9377 

选择:10题,非选:0题
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
1.問者曰:「申不害,公孫鞅,此二家之言,孰急於國?」應之曰:「是不可程也。人不食,十日則死;大寒之隆,不衣亦死。謂之衣食孰急於人?則是不可一無也,皆養生之具也。今申不害言術,而公孫鞅為法。術者,因任而授官,循名而責實,操殺生之柄,課群臣之能者也,此人主之所執也。法者,憲令著於官府,賞罰必於民心,賞存乎慎法,而罰加乎姦令者也,此人臣之所師也。君無術則弊於上,臣無法則亂於下;此不可一無,皆帝王之具也。」(《韓非子.定法》)  
【題組】文中以何者來譬喻「法」「術」之不可一無也?
(A)寒暑
(B)衣食
(C)生死
(D)君臣。

2.【題組】根據本文敘述,所謂「法者」當是:
(A)人君所當遵循者
(B)君民所應持守者
(C)人臣所當奉行者
(D)人臣據以責君者。

3.【題組】根據本文敘述,「術」之重要性,定位在:
(A)臣下之所師,以治其民
(B)人主之所執,用以御下
(C)臣下之所秉,用以賞罰
(D)人主之所賴,綱紀人倫。

4.【題組】根據文中敘述,韓非之前,言法者宗公孫鞅,下列何者不是其基本精神?
(A)循名而責其實
(B)憲令著於官府
(C)賞罰必於民心
(D)罰加乎姦令者。

5.5.司馬遷《史記.屈原賈生列傳》:「人君無愚智賢不肖,莫不欲求忠以自為,舉賢以自佐」,這句話的意思是:
(A)人君無論愚智賢不肖,都想延攬忠賢之臣來輔佐自己施政
(B)人君不喜愚頑不肖之臣,因為這些人就算再怎麼忠心,都會誤了國家大事
(C)人君若無賢智之臣,只好進用不肖卻忠心的臣子
(D)人君無法改變臣子的愚智賢不肖,但是卻可以要求他們效忠國家,輔佐國政。

6.6.下列詞語「」中的字,字音相同的是:
(A)「臧」否人物/賄賂「贓」官
(B)玩歲「愒」日/求賢若「渴」
(C)「鍥」而不舍/「契」約到期
(D)「揣」度推敲/「踹」他一腳。

7.7.「緣溪行,忘路之遠近」句中的「遠近」為偏義複詞,意為「遠」,下列各句「」中的詞為偏義複詞的是:
(A)使行陣和睦,「優劣」得所
(B)如人飲水,「冷暖」自知
(C)事無「大小」,悉以咨之
(D)陟罰臧否,不宜「異同」。

8.8.下列文句中的「乃」,與《史記.高祖本紀》「呂公女乃呂后也,生孝惠帝、魯元公主」的「乃」字,意義相同的是:
(A)問今是何世,「乃」不知有漢,無論魏晉
(B)信義行於君子,而刑戮施於小人。刑入於死者,「乃」罪大惡極,此又小人之尤甚者也
(C)從此道至吾軍,不過二十里耳,度我至軍中,公「乃」入
(D)死去原知萬事空,但悲不見九州同。王師北定中原日,家祭無忘告「乃」翁。

9.9.「子釣而不綱,弋不射宿。」(《論語.述而》)由此可見孔子是:
(A)以勇處事
(B)行事舒緩
(C)立身於信
(D)以仁存心。

10.10.下列楹聯的使用,正確的是:
(A)「必有事焉然後敢入,其為氣也惟恐又聞」用於葬儀社
(B)「此地乃逢凶化吉之所,其人有起死回生之方」用於醫院診所
(C)「做天下頭等事業,用人間頂上功夫」用於書店
(D)「大事業從頭做起,好工夫自手練來」用於鞋店。