Eric Shen She>试卷(2011/01/08)

高普考/三四等/高員級◆國文題庫 下載題庫

096年 警察#4073 

选择:10题,非选:0题
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
1.1.下列詞語,沒有錯別字的是:(1)可見一斑 (2)一愁莫展 (3)儒慕之思 (4)化險為宜 (5)人才輩出 (6)形跡可疑 (7)良晨美景
(A)156
(B)245
(C)367
(D)347

2.2.《莊子.田子方》云:「百里奚爵祿不入於心,故飯牛而牛肥,使秦穆公忘其賤,與之政也」,文中「飯」字的用法,與下列那個選項相同?
(A)「飯」一盂,蔬一盤
(B)有一母見信飢,「飯」信
(C)鳴鐘集人天,施「飯」聚猿鳥
(D)酪漿一壺麥一「飯」,香火照日藏流螢

3.3.下列文句中之「逆」字,不作「違逆」解釋的是:
(A)以意「逆」志,是為得之(《孟子.萬章上》)
(B)不「逆」天理,不傷情性(《韓非子.大體》)
(C)吾日暮途遠,吾故倒行而「逆」施之(《史記.伍子胥列傳》)
(D)言鄙陋之愚心,則若「逆」指而文過(楊惲〈報孫會宗書〉)

4.4.下列引文的詮釋,錯誤的是:
(A)袁枚〈祭妹文〉:「悔當時不將嫛婗情狀,羅縷紀存。」「嫛婗情狀」 意謂幼時情景
(B)丘遲〈與陳伯之書〉:「魚游於沸鼎之中,燕巢於飛幕之上。」意謂 處境危殆
(C)孔子:「古之學者為己,今之學者為人。」「為人」意謂努力向學, 為大眾服務奉獻
(D)張載〈西銘〉:「不愧屋漏為無忝,存心養性為匪懈。」「屋漏」謂 室內西北隅隱蔽處,即暗室之意

5.5.下列各組成語,意義相反的是:
(A)郭公夏五/魯魚亥豕
(B)甕牖繩樞/室如懸磬
(C)東施效顰/自出機杼
(D)酒食徵逐/般樂怠敖

6.6.下列關於柬帖用語,解釋錯誤的是:
(A)于歸:女子出嫁
(B)詹於:即占於,選擇吉日在
(C)桃觴:祝壽之酒席
(D)璧謝:領受禮物並道謝

7.  碧雲天,黃花地,西風緊,北雁南飛。曉來誰染霜林醉,總是離人淚。恨相見得遲,怨歸去得疾,柳絲長,玉驄難繫,恨不得倩疏林挂住斜暉。馬兒迍迍的行,車兒快快的隨。卻告了相思迴避,破題兒又早別離。聽得一聲去也,鬆了金釧,遙望見十里長亭,減了玉肌;此恨誰知。(王實甫《崔鶯鶯待月西廂記.長亭送別》)
【題組】7.下列選項之時序,何者與本文相同?
(A)搵啼紅,杏花消息雨聲中
(B)黃鶯亂啼門外柳,雨細清明後
(C)鳳凰台上暮雲遮,梅花驚作黃昏雪
(D)扁舟來往蒹葭岸,人憔悴、雲林又晚

8.【題組】8.下列有關「聽得一聲去也,鬆了金釧,遙望見十里長亭,減了玉肌」的敘述,何者有誤?
(A)文意描寫離別念遠的情懷
(B)暗喻功名難捨,造物無情
(C)採用「摹寫」修辭的視、聽技法
(D)運用「誇飾法」摹寫憔悴的情狀

9.皇帝登極之元年,六月癸未夜,噶瑪蘭風,颶也,或曰颱。雨甚,伐木壞屋,禾大傷,繼以疫。於是噶瑪蘭闢十一年矣,水患之歲五,颱患之歲三,蘭人大恐,謂鬼神降災,不悅人之闢斯土也,將禳之。桐城姚瑩時攝噶瑪蘭通判,有事在郡,聞災馳至,周巡原野,傾者扶之,貧者周之,請於上而緩其徵,製為藥而療其病,疫以止。民大悅,乃進耆老而告之曰:「吾人至此不易矣。」(姚瑩〈噶瑪蘭颱異記〉)
【題組】9.據內容看來,所述事件的發生地點是在那裡?
(A)臺灣本島的淡水一帶
(B)臺灣本島的宜蘭地區
(C)臺灣離島的蘭嶼一帶
(D)臺灣離島的澎湖地區

10.【題組】10.下列那段文字最能用來歸納本段的文章主旨?
(A)君子以為文,小人以為神
(B)君子坦蕩蕩,小人長戚戚
(C)人禍之害更甚於天災
(D)天災不足畏,人治可為