Michael Chu>试卷(2012/04/14)

警察/一般警察/鐵路◆國文題庫 下載題庫

97 年 - 097年警察鐵路升資士級晉佐級國文(作文、公文與測驗)#7936 

选择:10题,非选:0题
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
1.人生而靜,天之性也。感於物而動,性之欲也。物至知知,然後好惡形焉。好惡無節於內,知誘於外,不能反躬,天理滅矣。夫物之感人無窮,而人之好惡無節,則是物至而人化物也。人化物也者,滅天理而窮人欲者也。於是有悖逆詐偽之心,有淫泆作亂之事。是故強者脅弱,眾者暴寡,知者詐愚,勇者苦怯,疾病不養,老幼孤獨不得其所,此大亂之道也。是故先王之制禮樂,人為之節。(《禮記.樂記》)
【題組】1.根據本文敘述,造成「天理滅矣」的原因,不包括那一個選項?
(A)對於好惡的欲念沒有加以限制
(B)人所接觸的外物一直在引誘人
(C)心中萌生種種叛逆詐偽的心計
(D)不能自我反省,以良知制裁其衝動

2.【題組】2.文中「勇者苦怯」,意謂:
(A)勇猛的人欺負怯懦的人
(B)勇猛的人被心中的懦弱所苦
(C)勇者心中堅定,沒有任何畏懼
(D)勇者對自己的作為,感到痛苦害怕

3.【題組】3.根據本文敘述,造成天下大亂的最根本原因是:
(A)人感於物而動
(B)人之好惡無節
(C)物至而人化物
(D)執政者未制禮樂

4.【題組】4.下列那一個選項與本文內容不符合?
(A)窮人欲則會發生淫泆作亂之事
(B)受外在刺激而產生欲望是人的天性
(C)外物和人的知性接觸,便會表現為好惡兩種欲念
(D)人隨外物而遷化,就是滅絕天生的理性而一直追求人欲

5.5.中國古代有「雁足傳書」的故事,詩詞中也常以「雁」代指書信,下列那一選項的「雁」字即屬於相同用法:
(A)落葉飄蟬影,平流寫雁行(上官儀〈奉和秋日即目應制〉)
(B)雁過也,正傷心,卻是舊時相識(李清照〈聲聲慢〉)
(C)衰草連天無意緒,雁聲遠向蕭關去(納蘭容若〈蝶戀花〉)
(D)我居北海君南海,寄雁傳書謝不能(黃庭堅〈寄黃幾復〉)

6.6.下列「」中的字,何組前後意義相同?
(A)心不在焉,視而不「見」(《大學》)/信而「見」疑,忠而被謗(《史記.屈原賈生列傳》)
(B)遵彼微「行」,爰求柔桑(《詩.七月》)/三人「行」,必有我師焉(《論語.述而》)
(C)項伯乃夜馳「之」沛公軍(《史記.項羽本紀》)/人「之」患在好為人師(《孟子.離婁上》)
(D)無遺父母「惡」名,可謂能終矣(《呂氏春秋.孝行》)/無嚴諸侯,「惡」聲至,必反之(《孟子.公孫丑上》)

7.7.下列何者為《孟子》的學說主張? ①道性善 ②法後王 ③貴君輕民 ④尊王賤霸 ⑤化性起偽 ⑥非樂
(A)①④
(B)②③
(C)④⑤
(D)①⑥

8.8.查慎行詩云:「平遠江山極目迴,古祠漠漠背城開。莫嫌舉世無知己,未有庸人不忌才。放逐肯消忘國恨?歲時猶動楚人哀。湘蘭沅芷年年綠,想見吟魂自去來。」本詩所歌詠人物,最可能是:
(A)宋玉
(B)項羽
(C)屈原
(D)蘇軾

9.9.以下各組詞語「」內的字,所指顏色前後不同的是:
(A)青紅「皂」白/黎民「黔」首
(B)「碧」草如茵/六宮粉「黛」
(C)「丹」楓白露/敷粉施「朱」
(D)明眸「皓」齒/一匹「素」練

10.10.如果你要寫一篇題目為「婚姻」的文章,下列選項何者可以呼應主題?
(A)伐木丁丁,鳥鳴嚶嚶。出自幽谷,遷于喬木
(B)桃之夭夭,灼灼其華。之子于歸,宜其室家
(C)蓼蓼者莪,匪莪伊蒿。哀哀父母,生我劬勞
(D)呦呦鹿鳴,食野之苹。我有嘉賓,鼓瑟吹笙