RuRu Chen>试卷(2010/05/20)

初等/五等/佐級◆國文題庫 下載題庫

98 年 - 098年佐級國文(作文、公文與測驗)#3509 

选择:10题,非选:0题
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
1.結廬在人境,而無車馬喧;問君何能爾?心遠地自偏。採菊東籬下,悠然見南山;山氣日夕佳,飛鳥相與還;此中有真意,欲辯已忘言。秋菊有佳色,裛露掇其英;汎此忘憂物,遠我遺世情。一觴雖獨進,杯盡壺自傾。日入群動息,歸鳥趣林鳴。嘯傲東軒下,聊復得此生。(陶淵明〈飲酒詩〉)這兩首詩都在描寫一位隱士什麼樣的心境?
(A)無奈
(B)豪邁
(C)憂傷
(D)自在

2.結廬在人境,而無車馬喧;問君何能爾?心遠地自偏。採菊東籬下,悠然見南山; 山氣日夕佳,飛鳥相與還;此中有真意,欲辯已忘言。 秋菊有佳色,裛露掇其英;汎此忘憂物,遠我遺世情。一觴雖獨進,杯盡壺自傾。 日入群動息,歸鳥趣林鳴。嘯傲東軒下,聊復得此生。(陶淵明〈飲酒詩〉) 從這兩首詩判斷,應該寫於那個季節?
(A)春
(B)夏
(C)秋
(D)冬

3.「好大聖,急縱身,又要跳出,被佛祖翻掌一撲,把這猴王推出西天門外,將五 指化作金、木、水、火、土五座聯山,喚名『五行山』,輕輕的把他壓住」,上 引文字最可能出自那一本書?
(A)《水滸傳》
(B)《西遊記》
(C)《三國演義》
(D)《七俠五義》

4.下列各組「」內的字,意思相同的是:
(A)「九」品中正/「九」流十家
(B)不以為「然」/道貌岸「然」
(C)「額」手稱慶/「額」度有限
(D)「顧」名思義/「顧」客至上

5.古詩:「胡馬依北風,越鳥巢南枝」,是比喻:
(A)不忘故土
(B)倦鳥歸巢
(C)浮生若夢
(D)樂不思蜀

6.白居易〈琵琶行〉:「同是天涯淪落人,相逢何必曾相識」,意謂舟中二人:
(A)同舟共濟
(B)同仇敵愾
(C)同床異夢
(D)同病相憐

7.下列詞語,有警惕人說話小心之意的是:
(A)噤若寒蟬
(B)張口結舌
(C)駟不及舌
(D)掉舌之士

8.下列文句採用譬喻手法的是:
(A)夜的寂靜平和,恰似一盞憂鬱深沉的街燈,矗立道旁
(B)午餐時分已到,小天的肚子好像餓了,發出咕嚕的聲響
(C)詩的話語,有靈活的想像與和諧的音韻
(D)如果真相無法尋獲,公平正義的真實便無法伸張

9.被孔子稱讚為「不遷怒,不貳過」的弟子是:
(A)子貢
(B)子路
(C)曾子
(D)顏淵

10.寫給老師的信,啟封詞應該用:
(A)安啟
(B)敬啟
(C)道啟
(D)大啟