Osborn Lin>试卷(2010/07/17)

初等/五等/佐級◆國文題庫 下載題庫

98 年 - 098年 初等 一般行政 國文#3689 

选择:10题,非选:0题
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
1.1下列各組「」內的字,意思不同的是:
(A)「望」文生義/「望」其項背
(B)「朝」生暮死/「朝」令夕改
(C)扶傾濟「弱」/不甘示「弱」
(D)「任」其自然/「任」重道遠

2.2人品甚高,胸懷灑落,如□□□□。──缺空處最宜填入的是:
(A)光風霽月
(B)水秀山明
(C)火樹銀花
(D)龍騰虎躍

3.3歸有光〈項脊軒志〉:「三五之夜,明月半牆,桂影斑駁,風移影動, 珊珊可愛。」「三五之夜」的數字用法同於:
(A)五光十色
(B)七嘴八舌
(C)三五成群
(D)二八年華

4.4下列文句,詞語使用不當的是:
(A)他忠心耿耿,守正不阿,是主管得力的助手
(B)張老師有教無類,因材施教,值得效尤
(C)這篇文章嘉言警句迭出,可為南針
(D)里長伯古道熱腸,堪為眾人的楷模

5.5小王家中有喜,欲宴請諸親朋好友,以下發出的請帖,□□中較恰當的 詞語為何? 「謹訂於十月十日下午六時,敬備□□,恭請闔第光臨。」
(A)山珍
(B)薄酬
(C)菲酌
(D)華筵

6.6「見賢思齊焉,見不賢而內自省也」,這段文字的旨意,與下列各句意 涵最相近的是:
(A)君子欲訥於言而敏於行
(B)擇其善者而從之,其不善者而改之
(C)不患人之不己知,患其不能也
(D)學而不思則罔,思而不學則殆

7.7漳州界有一水,號「烏腳溪」,涉者足皆如墨。數十里間水皆不可飲,飲 則病瘴,行人皆載水自隨。梅龍圖公儀宦州縣時,沿牒至漳州,素多病, 預憂瘴癘為害。至烏腳溪使數人肩荷之,以物蒙身,恐為毒水所霑,兢惕 過甚,睢盱矍鑠。忽墜水中,至于沒頂乃出之,舉體黑如崑崙,自謂必死。 然自此宿病盡除,頓覺康健,無復昔之羸瘵,又不知何也。(沈括《夢溪 筆談》) 請依上文回答至題 行經「烏腳溪」的人,最擔憂的是什麼?
(A)涉水而過,腳會變黑,相當難看
(B)溪長數十里,佈滿瘴氣
(C)水有瘴毒,喝了或濺到就會生病
(D)必須自己載水,沒有可喝的水

8.漳州界有一水,號「烏腳溪」,涉者足皆如墨。數十里間水皆不可飲,飲則病瘴,行人皆載水自隨。
梅龍圖公儀宦州縣時,沿牒至漳州,素多病,預憂瘴癘為害。
至烏腳溪使數人肩荷之,以物蒙身,恐為毒水所霑,兢惕過甚,睢盱矍鑠。
忽墜水中,至于沒頂乃出之,舉體黑如崑崙,自謂必死。
然自此宿病盡除,頓覺康健,無復昔之羸瘵,又不知何也。(沈括《夢溪筆談》)

8梅公儀對於當天要渡「烏腳溪」,有什麼想法?
(A)全身做好防範
(B)決定繞路而過
(C)抱著必死之心
(D)找人代理前去

9.漳州界有一水,號「烏腳溪」,涉者足皆如墨。數十里間水皆不可飲,飲則病瘴,行人皆載水自隨。 梅龍圖公儀宦州縣時,沿牒至漳州,素多病,預憂瘴癘為害。 至烏腳溪使數人肩荷之,以物蒙身,恐為毒水所霑,兢惕過甚,睢盱矍鑠。 忽墜水中,至于沒頂乃出之,舉體黑如崑崙,自謂必死。 然自此宿病盡除,頓覺康健,無復昔之羸瘵,又不知何也。(沈括《夢溪筆談》) 9由梅公儀渡溪之事,可見:
(A)事先防範,才能儘量減少損失
(B)對於流言,須憑事實勿亂驚疑
(C)平時多做好事,老天才會庇佑
(D)多經挫折,反而更能增強體魄

10.10沈括所記「烏腳溪」之事,反映出那種社會現象?
(A)趨吉避凶,有因禍得福者
(B)善有善報,惡有惡報
(C)水能載舟,亦能覆舟
(D)群眾盲目,容易以訛傳訛