Doreen Huang>试卷(2012/04/11)

郵局◆國文題庫 下載題庫

100 年 - 100年 中華郵政 專業職(二)晉升專業職(一)#7910 

选择:20题,非选:0题
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
1.「日薄西山」的「薄」,其詞性為:
(A)名詞
(B)動詞
(C)形容詞 
(D)副詞

2.下列各選項「 」內所指人物,錯誤的選項是:
(A)群山萬壑赴荊門,生長「明妃」尚有村:王昭君
(B)天下英雄誰敵手?曹劉。生子當如「孫仲謀」:孫權 
(C)「宰相」有權能割地,孤臣無力可回天:左宗棠 
(D)天下英雄,唯「使君」與操耳:劉備

3.下列一段古文,依文意選出排列順序最恰當的選項: 「故善用兵者, 甲、拔人之城,而非攻也 乙、毀人之國,而非久也 丙、屈人之兵,而非戰也 丁、必以全爭於天下,故兵不頓,而利可全 此謀攻之法也。」﹙《孫子兵法.謀攻》﹚
(A)甲乙丙丁 
(B)乙丙丁甲 
(C)丙甲乙丁 
(D)丁甲乙丙

4.辛棄疾〈青玉案〉:「東風夜放花千樹,更吹落,星如雨。寶馬雕車香滿路,鳳簫聲動,玉壺光轉,一夜魚龍舞。」這首詞描寫中國一個傳統節令的情景,這個傳統節令是:
(A)元宵
(B)清明
(C)七夕
(D)重陽

5.《孟子‧盡心上》:「親親而仁民,仁民而愛物。」意謂︰
(A)眾生平等
(B)愛有差等 
(C)愛屋及烏 
(D)愛無等差

6.下列各選項內「□」的注音,何者正確?
(A)朋「比」為奸:ㄅㄧˇ 
(B)大腹「便」便:ㄅㄧㄢˋ 
(C)一丘之「貉」:ㄏㄜˊ 
(D)虛與委「蛇」:ㄕㄜˊ

7.選出正確無誤的成語:
(A)耳儒目染 
(B)草奸人命 
(C)海市唇樓 
(D)按部就班

8.白居易〈長恨歌〉︰「漢皇重色思傾國」以「傾國」代指「絕色美女」。下列文句也使用這種手法的選項是:
(A)衝冠一怒為紅顏
(B)道是無晴卻有晴
(C)西風白髮三千丈
(D)蠟炬成灰淚始乾

9.下列「□□□□」內題辭,使用錯誤的選項是:
(A)「福壽全歸」用來哀輓老年男喪
(B)「杏林春暖」用來祝賀校舍落成
(C)「瓜瓞綿綿」用來賀人生子
(D)「為民喉舌」用來賀人當選民意代表

10.下列引文,依文意推敲,□□中最適合填入的選項是: 「這天下,竟沒有□□的嫩芽,沒有□□的春天,沒有□□的戀情,沒有□□的心,我看著菩提樹的新芽轉成紅葉,內心總會有一種悲情。」﹙林清玄〈情如無憾情補天〉﹚
(A)如初/長存/永恆/不老 
(B)清新/不落/永遠/青春
(C)如初/清新/不老/永遠 
(D)不老/青春/永恆/清新

11.所謂「不惑之年」是指多少歲?
(A)三十 
(B)四十 
(C)五十 
(D)六十

12.關於「現代文學作家與作品關係」的敘述,下列何者錯誤?
(A)白先勇/臺北人
(B)錢鍾書/圍城 
(C)魯迅/兒子的大玩偶 
(D)王禎和/嫁妝一牛車

13.「抱薪救火」比喻:
(A)一勞永逸 
(B)敬業樂群
(C)反助其勢 
(D)薪火相傳

14.「出了伊甸園/再直的路/也走得曲折蜿蜒/艱難痛苦/偶而也會停下來/昂首/對著無止無盡的救贖之路/嗤嗤吐幾下舌頭」這首現代詩所歌詠的對象是:
(A)鳥 
(B)貓 
(C)狗 
(D)蛇

15.「微夫人之力不及此」「微」的意義與下列何者相同?
(A)「微」行入古寺
(B)猥以「微」賤當侍東宮
(C)「微」斯人吾誰與歸 
(D) 引入「微」指左公處

16.閱讀測驗 余至扶風之明年,始治官舍,為亭於堂之北,而鑿池其南,引流種木,以為休息之所。是歲之春,雨麥於岐山之陽,其占為有年。既而彌月不雨,民方以為憂;越三月,乙卯乃雨,甲子又雨,民以為未足;丁卯大雨,三日乃止。官吏相與慶於庭,商賈相與歌於市,農夫相與忭於野;憂者以樂,病者以愈,而吾亭適成。(蘇軾〈喜雨亭記〉) 「始治官舍」一語的意思是指:
(A)方才到官府處理公務 
(B)方才整修官府的房舍 
(C)方才整理官府的文書 
(D)方才安頓家人於官邸

17.「雨麥於岐山之陽」的「岐山之陽」是指:
(A)岐山的東方 
(B)岐山的西方 
(C)岐山的南方 
(D)岐山的北方

18.「其占為有年」一語,其中的「有年」意思是:
(A)豐年 
(B)數年
(C)當年 
(D)他年

19.「越三月,乙卯乃雨,甲子又雨,民以為未足」,此一段文字中的「乙卯」為四月二日,則「甲子」當為:
(A)四月一日 
(B)四月三日
(C)四月九日 
(D)四月十一日

20.「農夫相與忭於野」的「忭」字,意思是:
(A)叩謝
(B)歡樂
(C)開墾 
(D)灌溉