Huei Lan Duan>试卷(2011/12/26)

高普考/三四等/高員級◆國文題庫 下載題庫

100 年 - 高等/國文#7172 

选择:10题,非选:0题
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
1.「戀棧不去」常用於形容貪戀祿位的人,其中「棧」是指:
(A)儲存貨物的處所
(B)留宿旅客的房舍
(C)豢養牲口的柵欄
(D)依山架設的棧道

2.下列有關芥川龍之介的著作「羅生門」的選項,何者正確? (a)
(A)羅生門是劇本 (b)
(B)羅生門是長篇小說 (c)
(C)羅生門是個鋌而走險的人 (d)
(D)羅生門是日本京都的一座門

3.下列各選項成語與人物的配對,何者不當?
(A)杏林春暖─孔子
(B)騷人墨客─屈原
(C)業紹陶朱─胡雪巖
(D)梨園翹楚─梅蘭芳

4.下列各選項中的諺語與成語,何者前後不相呼應?
(A)這山望著那山高 ─ 尺幅千里
(B)到什麼山上唱什麼歌 ─ 因事制宜
(C)晴帶雨傘,飽帶乾糧 ─ 未雨綢繆
(D)滴水湊成河,粒米湊成籮 ─ 集腋成裘

5.下列有關書信啟封詞的用法,何者正確? (a)
(A)「鈞啟」用於自家尊長 (b)
(B)「安啟」用於軍界、宗教界 (c)
(C)「道啟」用於師長、學界前輩及宗教界 (d)
(D)「大啟」用於親戚長輩、學界前輩、政界前輩

6.《禮記.學記》云:「大學之法,禁於未發之謂豫,當其可之謂時,不陵節而施之謂孫,相觀而善之謂摩。此四者,教之所由興也。」下列的解讀何者錯誤? (a)
(A)「禁於未發之謂豫」指的是「預防法」 (b)
(B)「當其可之謂時」指的是「省時法」 (c)
(C)「不陵節而施之謂孫」指的是「漸進法」 (d)
(D)「相觀而善之謂摩」指的是「觀摩法」

7.司馬遷〈太史公自序〉云:「故□以節人,□以發和,□以道事,□以達意,□以道化,□以道義。撥亂世反之正,莫近於《春秋》。」 上文□處,依序應填入什麼? (a)
(A)樂/禮/書/詩/易/史 (b)
(B)禮/樂/書/詩/易/春秋 (c)
(C)禮/詩/史/易/春秋/書 (d)
(D)樂/禮/史/詩/易/春秋

8.漢 劉向《說苑.臣術》列舉六種正臣,分別是聖臣、良臣、忠臣、智臣、貞臣、直臣。請問:「守文奉法,任官職事,辭祿讓賜,不受贈遺,衣服端齊,飲食節儉。」屬於正臣中的那一種?
(A)聖臣
(B)智臣
(C)貞臣
(D)直臣

9.上揭《說苑》又列舉六種邪臣,分別是具臣、諛臣、姦臣、讒臣、賊臣、亡國之臣。請問:「主所言皆曰『善』,主所為皆曰『可』,隱而求主之所好,即進之以快主耳目,偷合苟容,與主為樂,不顧其後害。」屬於邪臣中的那一種?
(A)具臣
(B)諛臣
(C)讒臣
(D)賊臣

10.亮汪汪的兩根燈草的油盞, 攤開一本《禮記》, 且當它山歌般地唱。 乍聽間壁又是說又是笑的, 「她來了吧?」 《禮記》中盡是些她了。 「娘,我書已讀熟了。」 請問:詩中「《禮記》中盡是些她了」一行,其意為何?
(A)《禮記》記載傳統禮教,但是主人翁卻嚮往著愛情
(B)《禮記》內容艱澀深奧,主人翁難以理解書中真意
(C)《禮記》中有許多歌詠愛情的篇章,讓主人翁心有所感
(D)《禮記》為科舉考試的重要書目,此為「書中自有顏如玉」之意