Denny>试卷(2010/08/06)

教甄教程◆國文(中等)題庫 下載題庫

100 年 - 100教檢甄實力001#2442 

选择:13题,非选:0题
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
1.〈諫太宗十思疏〉一文,是以何者貫串全文
(A)安
(B) 思
(C) 憂
(D)諫。

2.《諫太宗十思疏》一文之主旨為
(A)得民心則長治久安
(B)治國當聽命於臣
(C)安國當積德義
(D)積德義乃富國強兵之道。

3.「雖董之以嚴刑,震之以威怒,終苟免而不懷仁,貌恭而不心服」,與下列何者意同
(A)道之以德,齊之以禮,有恥且格
(B)道之以政,齊之以刑,民免而無恥
(C)其身正,不令而行,其身不正,雖令不從
(D)舉直錯諸枉,則民服,舉枉錯諸直,則民不服。

4.「謙受益,滿招損」語出
(A)論語
(B) 孟子
(C) 大學
(D)尚書。

5.(甲)奔車朽索,「其」可忽乎(乙)余嘉「其」能行古道,作師說以貽之(丙)「其」名人也,而智則小蟲也(丁)把酒臨風,「其」喜洋洋者矣(戊)士生於世,使「其」中不自得,將何往而非病。句中的「其」同義的有幾個
(A)兩個
(B)三個
(C)四個
(D)全異。

6.下列名句出處何者非出於《 老子 》?
(A)江海以下百川
(B)居域中之大
(C)鳴琴垂拱
(D)無為之大道

7.關於〈諫太宗十思疏〉之作法,下列何者正確
(A)屬於應用文之下行公文
(B)以開門見山的方式說明,人君當積德義
(C)以「十思」、「九德」勸諫太宗。
(D)文多駢句對偶,故可算為駢文。

8.「斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流長者也」意謂
(A)為山九仞,功虧一簣
(B)循序漸進,細水長流
(C)物極必反,不可忽視
(D)倒行逆施,必遭挫敗。

9. 下列「」中的字音何者正確?(甲)「黜」惡:ㄔㄨˋ(乙)「樂」盤遊:ㄩㄝˋ(丙)十思「疏」ㄕㄨ (丁)宮殿「苑」囿:ㄨㄢˇ(戊)「數」引至臥內:ㄕㄨㄛˋ(己)「殂」逝:ㄘㄨˊ
(A)甲戊己
(B)乙丙丁
(C)甲丙丁
(D)乙戊己。

10.關於〈醉翁亭記〉的作法,下列何者錯誤 ?
(A)以「剝筍法」由內而外,層層推進
(B)本文的文眼是「樂」
(C)以情景交融的方式,記太守之樂
(D)以似散非散,似排非排的文字鋪寫

11.關於修辭,下列何者錯誤?
(A)負者歌於塗,行者修於樹/泉香而酒洌:互文兼對偶
(B)禽鳥知山林之樂,而不知人之樂;人知從太守遊而樂,而不知太守之樂其樂:層遞兼映襯
(C)作亭者誰?山之僧智僊也。名之者誰,太守自謂也:設問兼借代
(D)臨谿而漁,谿深而魚肥;釀泉為酒,泉香而酒洌:排比兼對偶。

12.關於〈醉翁亭記〉的特殊文字技巧,下列何者錯誤?
(A)一再運用「﹍﹍者,﹍﹍也」之判斷句
(B)使用甚多的「也」、「而」,寫法別創一格,特具韻致
(C)「也」字使用使文氣舒緩從容
(D)「也」、「而」的或分或合,反覆使用,使文章形成一種迴環往復的韻律。

13.〈蘭亭集序〉 「未嘗不臨文嗟悼 不能( 喻 )之於懷」( 喻 )字意謂: A 寬解 B 感動 C 曉喻 D 深藏