Si-Yu Lai>试卷(2011/05/21)

警察/一般警察/鐵路◆國文題庫 下載題庫

100 年 - 100年 升資考試(佐級晉員級)─國文#4615 

选择:10题,非选:0题
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
1.宋人有善為不龜手之藥者,世世以洴澼絖為事。客聞之,請買其方百金。聚族而謀曰:「我世世為洴澼絖,不過數金,今一朝而鬻技百金,請與之。」客得之,以說吳王。越有難,吳王使之將,冬,與越人水戰,大敗越人,裂地而封之。能不龜手一也,或以封,或不免於洴澼絖,則所用之異也。(《莊子.逍遙遊》)
【題組】在這故事中,「客」所表現的行為意義是:
(A)買空賣空
(B)獨具慧眼
(C)投機取巧
(D)政治智慧

2.【題組】就「不龜手之藥」而言,這故事有什麼啟示?
(A)偏方不可盡信
(B)良藥苦口,忠言逆耳
(C)博施濟眾,視病猶親
(D)小物也可以有大用

3.3、「借代」是指不直接說出事、物的本來名稱,而借用和該名稱有直接關係的事、物名稱來代替,如曹操〈短歌行〉:「何以解憂?唯有杜康」句中以發明酒的「杜康」代稱「酒」。下列各組「」中的文字全部屬於借代修辭的是:
(A)私家收拾,半付「祝融」/「沙鷗」翔集,錦鱗游泳
(B)臣本「布衣」,躬耕於南陽/逮奉「聖朝」,沐浴清化
(C)絲蘿非獨生,願託「喬木」/吾師肺肝,皆「鐵石」所鑄造也
(D)田園寥落「干戈」後,骨肉流離道路中/人生自古誰無死,留取丹心照「汗青」

4.4、下列文句中,何者不是使用「假設語氣」?
(A)倘汝有靈,可能告我
(B)如吾之衰者,其能久存乎
(C)人而如此,則禍敗亂亡,亦無所不至
(D)士生於世,使其中不自得,將何往而非病

5.5、下列題辭,使用正確的是:
(A)「桃李興悲」、「立雪神傷」:用以哀輓師長
(B)「敬備桃觴」、「福壽全歸」:用來表祝壽
(C)「天賜遐齡」、「北堂春去」:用以哀悼男喪
(D)「椿庭日暖」、「人傑地靈」:用以祝賀遷居

6.6、下列與戰爭相關的詩篇,表現參戰態度最為積極的是:
(A)野哭千家聞戰伐,夷歌幾處起漁樵。臥龍躍馬終黃土,人事音書漫寂寥
(B)黃河遠上白雲間,一片孤城萬仞山。羌笛何須怨楊柳,春風不度玉門關
(C)秦時明月漢時關,萬里長征人未還。但使龍城飛將在,不教胡馬度陰山
(D)亞相勤王甘苦辛,誓將報主靜邊塵。古來青史誰不見,今見功名勝古人

7.7、屈原〈卜居〉:「黃鐘毀棄,瓦釜雷鳴。讒人高張,賢士無名。」文中的「瓦釜雷鳴」是比喻:
(A)人多口雜
(B)賢愚雜處
(C)小人得志
(D)歡聲雷動

8.8、白居易〈琵琶行〉中:「主人下馬客在船」一句,是「主人與客皆下馬、主人與客皆上船」的簡省說法,在上、下文中各省略部分詞語,而又相互補足語義,下列「」中的文句使用同樣技巧的是:
(A)閨中少婦不知愁,「春日凝妝上翠樓」(王昌齡〈閨怨〉)
(B)人不寐,「將軍白髮征夫淚」(范仲淹〈漁家傲〉)
(C)「籠鳥檻猿俱未死」,人間相見是何年(白居易〈與元微之書〉)
(D)「青青河畔草,綿綿思遠道」(〈飲馬長城窟行〉)

9.9、下列「」中的詞語,何者詞性改變成為動詞?
(A)霜葉「紅」於二月花
(B)春風又「綠」江南岸
(C)波平風「軟」望不到
(D)隔葉黃鸝「空」好音

10.10、子曰:「生而知之者,上也;學而知之者,次也;困而學之,又其次也。困而不學,民斯為下矣!」這段文字採用了層層遞進或層層遞減的「層遞」修辭。下列文句採用「層遞」修辭的是:
(A)君子有三變:望之儼然;即之也溫;聽其言也厲
(B)侍於君子有三愆:言未及之而言,謂之躁;言及之而不言,謂之隱;未見顏色而言,謂之瞽
(C)君子道者三,我無能焉:仁者不憂;知者不惑;勇者不懼
(D)君子不可小知,而可大受也;小人不可大受,而可小知也