Tina Tu>试卷(2011/07/04)

警察/一般警察/鐵路◆國文題庫 下載題庫

100 年 - 100年 警察人員考試【二等-國文】#5190 

选择:10题,非选:0题
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
1.下列詞語皆有「是」字,何者與「積非成是」的「是」字意思相同?
(A)深「是」其言
(B)惟命「是」從
(C)自以為「是」
(D)沉默「是」金

2.下列各文句「」內有關時間的詞語,何者所指的時間最長?
(A)流連「信宿」,不覺忘返
(B)欣逢八「秩」華誕,恭祝萬壽無疆
(C)今足下居無尺土之地,守無「兼旬」之糧
(D)今送汝歸,予以千金之產、「期頤」之壽,於願足乎

3.《史記‧管晏列傳》:「天下不多管仲之賢,而多鮑叔能知人也。」「天下不多管仲之賢」的意思為何?
(A)天下人不稱讚管仲的賢能
(B)天下沒有人比管仲更賢能
(C)天下人都推崇管仲的賢能
(D)天下沒有人相信管仲的賢能

4.《詩經‧周南‧桃夭》:「桃之夭夭,灼灼其華;之子于歸,宜其室家。」這幾句詩是在歌頌何事?
(A)男子娶妻
(B)女子出嫁
(C)新居落成
(D)開業之慶

5.下列文句,何者與「疾風知勁草,嚴霜識貞木」的旨意最相近?
(A)遇橫逆而不怒,遭變故而不驚
(B)達則兼善天下,窮則獨善其身
(C)憂勞可以興國,逸豫可以亡身
(D)舟覆乃見善游,馬奔乃見良御

6.韓非為先秦重要思想家之一,依其思想特質,下列何者最可能是他的言論?
(A)不教而殺謂之虐;不戒視成謂之暴;慢令致期謂之賊;猶之與人也,出納之吝,謂之有司
(B)法不阿貴,繩不撓曲。法之所加,智者弗能辭,勇者弗敢爭。刑過不避大臣,賞善不遺匹夫
(C)君之視臣如手足,則臣視君如腹心;君之視臣如犬馬,則臣視君如國人;君之視臣如土芥,則臣視君如寇讎
(D)左右皆曰可殺,勿聽;諸大夫皆曰可殺,勿聽;國人皆曰可殺,然後察之;見可殺焉,然後殺之。故曰:「國人殺之也。」

7.驛外斷橋邊,寂寞開無主。已是黃昏獨自愁,更著風和雨。 無意苦爭春,一任羣芳妒。零落成泥碾作塵,只有香如故。(陸游〈卜算子詠梅〉) 陸游這一闋詞是以物喻人,他所寄寓的情懷,下列敘述何者最適切?
(A)自己的孤高與勁節
(B)時不我與的憂心惱恨
(C)英雄失意的蒼涼與憤懣
(D)人生的冷暖與仕途的坎坷

8.下述四首詩皆包含一個特定節日,請依每年該節日出現的順序,由先至後排列:①獨在異鄉為異客,每逢佳節倍思親。遙知兄弟登高處,遍插茱萸少一人 ②少年佳節倍多情,老去誰知感慨生。不效艾符趨習俗,但祈蒲酒話昇平 ③十輪霜影轉庭梧,此夕羈人獨向隅。未必素娥無悵恨,玉蟾清冷桂花孤 ④月色燈光滿帝都,香車寶輦隘通衢。身閒不睹中興盛,羞逐鄉人賽紫姑。
(A)③④②①
(B)②①③④
(C)④②③①
(D)①②④③

9.請依下文回答: 世人多蔽,貴耳賤目,重遙輕近。少長周旋,如有賢哲,每相狎侮,不加禮敬;他鄉異縣,微藉風聲,延頸企踵,甚於饑渴。校長短,覈精麤,或彼不能如此矣。所以魯人謂孔子為東家丘,昔虞國宮之奇,少長於君,君狎之,不納其諫,以至亡國,不可不留心也。(顏之推《顏氏家訓‧慕賢》) ●「魯人謂孔子為東家丘」的語氣是:
(A)尊重的
(B)讚美的
(C)輕蔑的
(D)責備的

10.請依下文回答: 世人多蔽,貴耳賤目,重遙輕近。少長周旋,如有賢哲,每相狎侮,不加禮敬;他鄉異縣,微藉風聲,延頸企踵,甚於饑渴。校長短,覈精麤,或彼不能如此矣。所以魯人謂孔子為東家丘,昔虞國宮之奇,少長於君,君狎之,不納其諫,以至亡國,不可不留心也。(顏之推《顏氏家訓‧慕賢》) ●根據本文的旨意,「虞國宮之奇,少長於君,君狎之,不納其諫,以至亡國」的原因是由於:
(A)虞君亦如一般世人賤目、輕近
(B)虞君不知訪求他鄉異縣的人才
(C)宮之奇比虞君年輕而不受禮敬
(D)宮之奇因屢受狎侮而不肯進諫