Jiaping Sue>试卷(2013/09/22)

高普考/三四等/高員級◆國文題庫 下載題庫

93 年 - 93年地特四等#10833 

选择:10题,非选:0题
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
1.
二月賣新絲,五月糶新穀。醫得眼前瘡,剜卻心頭肉。
我願君王心,化作光明燭。不照綺蘿筵,只照逃亡屋。

【題組】1 「二月賣新絲,五月糶新穀。」,意謂?
(A)青黃不接,收成斷斷續續
(B)尚未收成就必須預售給人家
(C)ㄧ有收成就能馬上出售
(D)收成必須很久才能賣得出去

2.【題組】 2 「醫得眼前瘡,剜卻心頭肉。」,意謂?
(A)救得ㄧ時之急,卻留下更大的禍害
(B)醫好眼疾,心中舒坦,宛如石頭落地
(C)治好明顯的眼疾,卻忽略隱伏的症狀
(D)必須痛下決心,才能治好眼前的病症

3.【題組】 3 「綺蘿筵」,意謂?
(A)富貴人家富麗的建築
(B)富貴人家華美的穿著
(C)富貴人家華貴的擺設
(D)富貴人家華美的飲宴

4.【題組】 4 「逃亡屋」,意謂?
(A)人民逃亡所留下的空屋
(B)人民逃亡時躲藏的房屋
(C)為了逃亡而出售的房屋
(D)只顧逃亡而留下的伊屋大小

5.【題組】 5 本詩的主旨是?
(A)歌頌皇恩浩蕩
(B)反映民生疾苦
(C)描述社會貧富不均
(D)讚美君主憐恤貧苦

6.
是時秦意未欲與趙絕耳。令秦王怒而僇相如于市,武安君十萬眾壓邯鄲,而責璧與信,一勝而相如族,再勝而璧終入秦矣!
吾故曰:「藺相如之獲全於璧也,天也。」若其勁澠池,柔廉頗,則愈出而愈妙於用。所以能完趙者,天固曲全之哉!

【題組】6 「令秦王怒而僇相如於市」,意謂?
(A)假使秦王發怒而殺戮相如於市
(B)致使秦王生氣而指責相如於市
(C)促使秦王含怒而羞辱相如於市
(D)如果秦王大怒而鞭撻相如於市

7.【題組】 7 「武安君十萬眾壓邯鄲」,意謂?
(A)遣武安君將十萬兵偷襲邯鄲
(B)令武安君領十萬兵屠滅邯鄲
(C)使武安君帶十萬兵攻克邯鄲
(D)派武安君率十萬兵迫近邯鄲

8.【題組】
8 「而責璧與信」,意謂?
(A)而收買和氏璧與實情
(B)而刺探和氏璧與敵情
(C)而責問和氏璧與失信
(D)而不顧和氏璧與信用

9.【題組】9 「若而勁澠池」,意謂?
(A)好像在澠池的盟會上反制
(B)至於在澠池的盟會上呈強
(C)假使在澠池的盟會上耍狠
(D)如果在澠池的盟會上示強

10.【題組】 10 「柔廉頗」,意謂?
(A)對廉頗示媚
(B)對廉頗示詐
(C)對廉頗示誠
(D)對廉頗示弱