xxxOlivia>试卷(2014/03/29)

警察/一般警察/鐵路◆國文題庫 下載題庫

94 年 - 94年交通事業鐵路、公路人員升資考試試題-佐級晉員級#15127 

选择:10题,非选:0题
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
1.出東門,不顧歸,來入門,悵欲悲。盎中無斗米儲,還視桁上無懸衣。拔劍東門 去,舍中兒母牽衣啼:「他家但願富貴,賤妾與君共餔糜。上用倉浪天故,下當用此黃口兒。今時清廉,難犯教言,君復自愛莫為非。」「咄、行!吾去為遲!」
【題組】詩中男子何以「拔劍東門去」?
(A)喜新厭舊
(B)逃避責任
(C)為貧困生活所逼
(D)為朋友義氣所激

2.【題組】詩中女子希望丈夫:
(A)安分守己
(B)隱居山林
(C)從軍報國
(D)勿多管閒事

3.【題組】詩中女子之個性:
(A)優柔寡斷
(B)剛毅木訥
(C)懦弱畏縮
(D)溫婉明理

4.【題組】這篇文字屬於:
(A)小品文
(B)樂府詩
(C)近體詩
(D)現代詩

5.「冰為仙骨水為肌,意淡香幽只自知。清女素娥非耐冷,一生耐冷是橫枝。」依據詩意的描寫,說明是在寫什麼植物?
(A)梅
(B)蘭
(C)菊
(D)牡丹

6.下列各句,稱呼語使用錯誤的選項是:
(A)「令尊在家嗎?」「家父正好不在家。」
(B)「賢伉儷貴姓?」「敝姓陳,賤內姓張。」
(C)「明日郊遊,令妹能參加嗎?」「令妹將準時參加。」
(D)「小兒煩請老師多加教導!」「也請貴家長多多費心。」

7.鄭板橋云:「讀書以□□□□為能,最是不濟事。□□□□,心下匆匆,方寸無多 往來,□□□□,如看場中美色,□□□□,與我何與也!」 上引文字□內,最適合填入的選項是:
(A)一眼即過/過目成誦/應接不暇/眼中了了
(B)過目成誦/眼中了了/應接不暇/一眼即過
(C)過目成誦/一眼即過/眼中了了/應接不暇
(D)應接不暇/過目成誦/一眼即過/眼中了了

8.「吾能指人之小失,而不能見吾之大失。」深究此一敘述的意涵,下列選項何者無法與之契合?
(A)其待人輕以約,其責己重以周
(B)不以眾人待其身,而以聖人望於人
(C)所求於人者重,而所以自認者輕
(D)只見他人眼中的針,不見自己眼中的樑木

9.「孔曰成仁,孟云取義;惟其義盡,所以仁至。讀聖賢書,所學何事!而今而後,庶幾無愧。」文天祥這段絕筆,其精神與下列何者無關?
(A)生於憂患
(B)立志為君子
(C)起而力行
(D)見賢思齊

10.學校校慶時,下列選項中適用的祝頌文字是:
(A)濟世功深
(B)鐸音廣被
(C)橘井流芳
(D)克孚眾望