Chia Hui Huan>试卷(2016/04/28)

高普考/三四等/高員級◆國文題庫 下載題庫

96 年 - 經濟部國文(作文、公文與測驗)#5662 

选择:10题,非选:2题
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
1.及齊,齊桓公妻之,有馬二十乘,公子(晉 重耳)安之。從者以為不可,將行, 謀於桑下。蠶妾在其上,以告姜氏,姜氏殺之。而謂公子曰:「子有四方之志,其 聞之者,吾殺之矣。」公子曰:「無之。」姜曰:「行也!懷與安,實敗名。」公 子不可。姜與子犯謀,醉而遣之。醒,以戈逐子犯。(《左傳.僖公二十三年》)
【題組】1文中「從者以為不可」,意指:
(A)來到齊國,重耳感到滿意,屬下則不滿意其待遇
(B)齊國對待公子較好,對待屬下則不友善
(C)公子認為待在齊國安全,屬下的看法則相反
(D)齊國善待重耳,重耳不想離開,屬下認為不宜

2.【題組】2文中「將行,謀於桑下」,意為:
(A)將出發前,公子和屬下在桑樹下商議行程
(B)準備離開,公子和姜氏一起在桑樹下商討策劃
(C)打算離開,公子的屬下在桑樹下商量策劃
(D)公子和屬下在桑樹下商議,爭論要不要離開

3.【題組】3關於離開齊國一事,公子的態度是:
(A)公子與屬下密謀,打算乘機離開
(B)公子想離開,姜氏並不反對
(C)公子本來不想離開,經姜氏勸導,終於答應
(D)公子想繼續待在齊國,不想離開

4.【題組】4姜氏對公子一行人離開齊國的態度是:
(A)姜氏知道後,不但不反對,反而加以鼓勵
(B)姜氏不贊成公子離開,故與子犯商量阻止
(C)姜氏心裡很矛盾,有時贊成,有時反對
(D)姜氏是反對的,因為擔心公子一離開,不知何年何月才能回來

5.司馬遷《史記.留侯世家》:「高祖離困者數矣,而留侯常有功力焉,豈可謂非 天乎?」這個句子中的「離」字,和下列那一選項的「離」字意思相同?
(A)曉來誰染霜林醉?總是「離」人淚
(B)「離」離原上草,一歲一枯榮
(C)所作古、近體詩,輒稍銓擇,「離」為四篇,行將付梓
(D)哀哉周、漢人,「離」此干戈毒

6.「桓公北征經金城,見前為琅邪時種柳,皆已十圍,慨然曰:『木猶如此,人何 以堪!』攀枝執條,泫然流淚。」(《世說新語》) 由以上文意看來,桓溫之所以「泫然流淚」的原因是:
(A)感傷年華易老,人事多變
(B)擔心柳樹長得太快,破壞景觀
(C)人不讀書進德,對草木亦皆可愧
(D)慨歎經過戰爭的洗鍊,讓人跟樹木一樣無情

7.下列文句,何者不適合用來說明操守之堅貞不渝?
(A)松柏後凋於歲寒
(B)鍥而不舍,金石可鏤
(C)雞鳴不已於風雨
(D)疾風知勁草,板蕩識忠臣

8.「微管仲,吾其被髮左衽矣!」句中的「微」字意思和下列何者相同?
(A)高祖「微」時,兄事陵(《漢書.王陵傳》)
(B)「微」斯人,吾誰與歸(范仲淹〈岳陽樓記〉)
(C)冉牛、閔子、顏淵,則具體而「微」(《孟子.公孫丑上》)
(D)使人「微」知賊處(《漢書.郭解傳》)

9.下列何者不是推崇孝親的成語?
(A)烏鳥私情/寸草春暉
(B)綵衣娛親/無忝所生
(C)山高水長/西河之痛
(D)甘旨之養/晨昏定省

10.對年齡的稱呼,從小到老的正確順序是:
(A)孩提、弱冠、童齔、而立、知命、不惑、花甲
(B)孩提、童齔、弱冠、而立、不惑、知命、花甲
(C)童齔、孩提、而立、弱冠、知命、不惑、花甲
(D)童齔、孩提、弱冠、而立、不惑、知命、花甲

【非選題】
11.一、作文:(60分) 建立互愛的群體
【非選題】
12.二、公文:(20分) 時序漸入春夏,為防範各種傳染疾病及維護飲食衛生。試擬行政院衛生署函所屬 各機關,加強因應措施。