Bodhi Nigama>试卷(2013/03/27)

高普考/三四等/高員級◆國文題庫 下載題庫

97 年 - 司法 第一次國文(10題)#9666 

选择:10题,非选:0题
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
1.
古者,事業不二,立碌不兼,然後諸業不相遠,而貧富不相懸也。夫
乘爵祿以謙讓者'名不可勝舉也: 因權勢以又求利者,入不可勝數也。食湖
池, 管山海,芻菀者不能與之爭澤,'商賈不能與之爭利。子貢以布衣致之<br>而孔子非之, 況以勢位求之者乎?故古者大夫′思其仁義以充其位 ' 不為權
利以充其私也。 (恒寬 〈鹽鐵論〉

【題組】文中 「事業不二,利祿不兼」 ' 意思是:
(A)官員宜專′心事業 ' 不在乎賺錢
(B)人民只從事一種職業 , 不兼取兩份收入
(C)官民專′心事業 ' 追求最高利潤
(D)官民各務本業 ' 不得政商兩棲

2.【題組】文中「思其仁義以充其位,不為權利以充其私也」,與下列選項何者接近?
(A)人人為我,我為人人
(B)盡忠職守,不謀私利
(C)涵養須用敬,進學在致知
(D)為天地立心,為生民立命。

3.【題組】(桓寬《鹽鐵論》)  文中「芻蕘者」,是指:
(A)生產者
(B)消費者
(C)管理者
(D)仲介者。

4.你我相遇於風中/彼此用手掌/小心翼翼地將這段相逢/呵護成唯一的序/早在遙遠的三千年前/便寫入〈蒹葭〉的傳說裡/如今/風翻開的每一頁/都不可圈點/是孤本,且永遠絕版(許悔之〈絕版〉)
【題組】請問此詩從頭至尾用什麼事物來譬擬愛情?
(A)風
(B)書
(C)傳說
(D)筆。

5.【題組】所謂「呵護成唯一的序」,指的是什麼?
(A)愛情的開始
(B)愛情的結束
(C)兩人的嗜好
(D)兩人的定情物。

6.「知之者不如好之者,好之者不如樂之者」,在敘述中運用了層遞法。  請問下列何句也運用了相同的修辭法?  
(A)萬乘之國,弒其君者,必千乘之家;千乘之國,弒其君者,必百乘之家
(B)魚,我所欲也,熊掌,亦我所欲也;二者不可得兼,舍魚而取熊掌者也
(C)一簞食,一豆羹,得之則生,弗得則死
(D)所欲有甚於生者,所惡有甚於死者。

7.「莫見乎隱,莫顯乎微,故君子慎其獨也」(《中庸》)是指:
(A)君子之道費而隱
(B)君子之道,辟如行遠必自邇,辟如登高必自卑
(C)君子動而世為天下道,行而世為天下法,言而世為天下則
(D)君子戒慎乎其所不睹,恐懼乎其所不聞。

8.下列那一句沒有錯別字?
(A)他總愛匿是生非,難怪話題不斷
(B)做事要深謀遠慮,不要臨喝掘井
(C)遙望茫茫大海,真是令人心曠神怡
(D)紅十字會發起捐款,歡迎大家共相盛舉。

9.「秋天,最容易受傷的記憶/霜齒一咬/噢,那樣輕輕/就咬出一掌血來」,這首詩所描寫的對象是:
(A)菊花
(B)柳絮
(C)楓葉
(D)玫瑰。

10.蘇軾〈赤壁賦〉:「蓋將自其變者而觀之,則天地曾不能以一瞬;自其不變者而觀之,則物與我皆無盡也。」其採取相對觀點的思維方式,深受古代哲人的影響,此一影響最可能來自:
(A)《論語》:「中人以上,可以語上也;中人以下,不可以語上也。」
(B)《論語》:「可與言,而不與之言,失人;不可與言,而與之言,失言。」
(C)《孟子》:「魚,我所欲也,熊掌,亦我所欲也;二者不可得兼,舍魚而取熊掌者也。」
(D)《莊子》:「以差觀之,因其所大而大之,則萬物莫不大;因其所小而小之,則萬物莫不小。」。