Chun Jen Wan>试卷(2012/02/19)

高普考/三四等/高員級◆國文題庫 下載題庫

98 年 - 交通事業公路、港務人員升資-士級晉佐級#7503 

选择:15题,非选:0题
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
1.世有伯樂,然後有千里馬。千里馬常有,而伯樂不常有。故雖有名馬,祇辱於奴隸人之手,駢死於槽櫪之間,不以千里稱也。馬之千里者,一食或盡粟一石。食馬者,不知其能千里而食也。是馬也,雖有千里之能,食不飽,力不足,才美不外見,且欲與常馬等不可得,安求其能千里也。策之不以其道,食之不能盡其材,鳴之而不能通其意,執策而臨之曰:「天下無馬。」嗚呼!其真無馬邪?其真不知馬也!(韓愈〈雜說四〉)
【題組】本文主旨在感慨:
(A)世間少有千里馬
(B)千里馬不被看重
(C)伯樂生不逢時
(D)才士知遇之難

2.【題組】文中「世有伯樂,然後有千里馬」,意謂只有伯樂,才能:
(A)識出千里馬
(B)飼養千里馬
(C)駕御千里馬
(D)擁有千里馬

3.【題組】「千里馬常有,伯樂不常有」的結果,下列選項何者錯誤?
(A)千里馬還比不上常馬
(B)千里馬的表現不為人所稱道
(C)千里馬每餐都能吃到一石的穀米
(D)千里馬受辱於奴隸人之手

4.予乃攝衣而上,履巉岩,披蒙茸,踞虎豹,登虯龍,攀棲鶻之危巢,俯馮夷之幽宮,蓋二客不能從焉。劃然長嘯,草木震動,山鳴谷應,風起水涌。予亦悄然而悲,肅然而恐,凜乎其不可留也。反而登舟,放乎中流,聽其所止而休焉。(蘇軾〈後赤壁賦〉)
【題組】文中「踞虎豹,登虯龍」,是指:
(A)攀岩
(B)打獵
(C)觀星
(D)尋仙

5.【題組】作者「反而登舟,放乎中流,聽其所止而休焉」,是打算:
(A)身體疲憊,想在船上休息
(B)想到江中遊覽,聽聽水聲
(C)任憑船隻漂流,隨意而行
(D)放棄遊玩,坐船回去休息

6.在詩文中,經常會借用一些事物的習性或特徵,作為特殊人格的表徵。例如:以 竹子象徵高風亮節之士。是故,劉基〈尚節亭記〉便謂:「古人植卉木而有取義 焉者,豈徒為玩好而已。故蘭取其芳,□□取其忘憂,□取其出污而不染」,從 平日的閱讀經驗推測,□應填入的物象是什麼?
(A)梅花,蓮
(B)諼草,蓮
(C)牡丹,荷
(D)諼草,梅

7.下列各組「」中,字音相同的是:
(A)比「擬」/「凝」固
(B)泡「茶」/「荼」毒
(C)法「網」/「綱」要
(D)根「柢」/官「邸」

8.下列文句,何者沒有錯別字?
(A)他喜歡過悠閒的日子,不喜歡忙碌的生活
(B)練習書法,可以含養自己的身心
(C)在無可耐何之下,他承認所有的過錯
(D)這個消息傳到學校,人人都感到無比震憾

9.下列各組成語,意義最相近的是:
(A)衣衫襤褸/鶉衣百結/短褐不完
(B)風中殘燭/行將就木/緣木求魚
(C)杳如黃鶴/石沈大海/駕鶴西歸
(D)刻舟求劍/劍及屨及/墨守成規

10.下列各組「」內的字,意義前後相同的是:
(A)這個老外,中文「溜」得很/他從後門「溜」走了
(B)警察來了,快「閃」/快門一「閃」,影像留存
(C)相形之下,未免略「遜」一籌/他的表現「遜」斃了
(D)「冷」不防開了一槍/老師講的笑話好「冷」呀

11.下列文句「」內的詞語,使用正確的是:
(A)宜蘭龜山島漁村文物館開館,參觀者大感「蓬蓽生輝」
(B)跨年夜活動吸引十七萬民眾參加,捷運車站「摩頂放踵」
(C)屏東市中山路舊街改造完成,景觀「再創風華」
(D)陽明山降雪,許多民眾上山賞雪,紛紛「驚為天人」

12.「君子之交淡如水」,這句話採用譬喻修辭法,以下何者並未採用相同的修辭法?
(A)峰巒如聚,波濤如怒
(B)她的唇邊,總浮現著雲朵似的微笑
(C)嫵媚的康河也望不見蹤跡
(D)那河畔的金柳,是夕陽中的新娘

13.下列文句,沒有贅字冗詞的是:
(A)事實上,保養品的成本其實非常低廉
(B)雖然我的告白沒有成功,但是我依然一樣喜歡他
(C)如果颱風行進方向不變,臺灣將在九日下午五點進入暴風圈
(D)因為假日人潮太多,所以導致我只能利用非上班時間去坐美麗華的摩天輪

14.下列有關「題辭」的使用,錯誤的是:
(A)明珠入掌:賀人生女
(B)椿萱並茂:賀人生雙胞胎
(C)坤儀足式:用於女喪
(D)美奐美輪:賀人新居落成

15.有關人物的稱號,下列何者錯誤?
(A)李白才情洋溢,有「詩聖」之稱
(B)關羽忠義可風,有「武聖」之稱
(C)王羲之精研書道,有「書聖」之稱
(D)吳道子精研丹青,有「畫聖」之稱