Michael Chu>试卷(2012/04/20)

普考◆國文(無公文)題庫 下載題庫

98 年 - 98年公務人員普通試考試試題#7977 

选择:10题,非选:0题
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
1.莊子釣於濮水。楚王使大夫二人往先焉,曰:「願以境內累矣!」莊子持竿不顧,曰:「吾聞楚有神龜,死已三千歲矣。王巾笥而藏之廟堂之上。此龜者,寧其死為留骨而貴乎?寧其生而曳尾於塗中乎?」二大夫曰:「寧生而曳尾塗中。」莊子曰:「往矣,吾將曳尾於塗中。」(《莊子.秋水》)
【題組】依上文回答1至2題:1.根據本文敘述,莊子以龜自喻,旨在說明:
(A)只要不存機心,便可以達到萬物同體的境界
(B)不願受官職所累,喪失了逍遙自適的心志
(C)人的心志要虛明,才能看見事物的真正價值
(D)因任自然而忘我,才能消解物我的界線

2.【題組】2.文中神龜「寧生而曳尾塗中」,其義涵與下列選項何者相契合?
(A)功成身退,天之道也
(B)天地與我而並生,萬物與我而為一
(C)我寧遊戲汙瀆之中自快,無為有國者所羈
(D)世俗之人,皆喜人之同乎己而惡人之異於己也

3.魏博節度使韓簡,性粗質,每對文士,不曉其說,心常恥之。乃召一士人講《論語》,至<為政>篇。明日喜謂同官曰:「近方知古人稟質瘦弱,年至三十,方能行立。」如此解,則四十無聞,便是耳聾;五十知命,便是能算命矣。(馮夢龍《古今譚概》)
【題組】3.文中「不曉其說,心常恥之」,意思是:
(A)聽不懂文士們說話內容,覺得丟臉
(B)覺得文士們說話內容太難理解,瞧不起他們
(C)不想和文士們說話,其實是因為內心自卑,覺得羞恥
(D)覺得文士們故意說一些深奧話語,是因為他們看不起自己

4.【題組】4.根據故事內容,韓簡為人應當是?
(A)上進認真又好學不倦
(B)機靈聰敏能舉一反三
(C)粗心大意而丟三落四
(D)粗俗無文又自作聰明

5.《楚辭.橘頌》云:「后皇嘉樹,橘徠服兮。受命不遷,生南國兮。深固難徙,更壹志兮」,這段文字主要在借橘樹形容屈原的何種情懷:
(A)認命的態度
(B)生長的喜樂
(C)堅定的志節
(D)對美的執著

6.南宋鄭思肖有詩云:「花開不並百花叢,獨立疏籬趣味濃;寧可枝頭抱香死,何曾吹落北風中?」又宋代王菉漪詩云:「不受塵埃半點侵,竹籬茅舍自甘心;只因誤識林和靖,惹得詩人說到今。」這兩首詩歌詠的花卉依序是:
(A)菊花、梅花
(B)蘭花、梅花
(C)菊花、蘭花
(D)蘭花、菊花

7.儒家主張以德治天下,而不以刑罰治天下。下列敘述何者即針對此而言?
(A)禮云禮云,玉帛云乎哉?樂云樂云,鐘鼓云乎哉
(B)河海不擇細流,故能就其深;王者不卻眾庶,故能明其德
(C)文武之政,布在方策。其人存則其政舉,其人亡則其政息
(D)道之以政,齊之以刑,民免而無恥;道之以德,齊之以禮,有恥且格

8.《史記.商君列傳》:「語有之矣:貌言,華也;至言,實也;苦言,藥也;甘言,疾也。」下列解釋何者有誤?
(A)貌言:有禮貌的話
(B)至言:有道理的話
(C)苦言:苦口相勸的話
(D)甘言:好聽悅耳的話

9.①一孔之見②無孔不入③孔武有力④需才孔亟⑤孔方通神 上列成語中的「孔」字,意思為「甚、非常」的是:
(A)①③
(B)②④
(C)③⑤
(D)③④

10.下列各組沒有錯別字的是:
(A)金榜提名/美輪美奐/漲紅了臉
(B)固步自封/泱泱不樂/靡靡之音
(C)罷黜百家/慘澹經營/繁文縟節
(D)妄自匪薄/出奇至勝/鋌而走險