Karena>试卷(2013/04/16)

高普考/三四等/高員級◆國文題庫 下載題庫

98 年 - 司法人員試題 四等代號: 1401 國文#9793 

选择:10题,非选:0题
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
1.下列各組「」內的字詞,意義不同的是:
(A)使人「屬」孟嘗君,願寄食門下/仰「矚」俯映,彌習彌佳
(B)源泉「混混」,不舍晝夜/「滾滾」長江東逝水,浪花淘盡英雄
(C)賜也,女以予為多學而「識」之者與/博學強「志」,明於治亂,嫻於辭令
(D)弟子勉學,天不忘也;聖人「共」手,時幾將矣/鳴琴垂「拱」,不言而化

2.《論語.為政》:「道之以政,齊之以刑,民免而無恥。」句中「道」字的意義, 與下列何句之「道」相同?
(A)莫「道」不銷魂
(B)責善,朋友之「道」
(C)不足為外人「道」也
(D)「道」民之道,可不慎哉

3.逢人「說」項/學而時習之,不亦「說」乎/「說」大人,則藐之 以上各條中「說」字之意義,依序解釋,下列選項何者完全正確?
(A)稱揚/喜悅/遊說
(B)遊說/解說/喜悅
(C)稱揚/喜悅/解說
(D)喜悅/解說/遊說

4.「出師一表真名世,千載誰堪伯仲間」,句中「伯仲」的用法,與下列何者相同?
(A)「伯仲」盡時賢,平輿與潁川
(B)惠公之後,有「伯仲」二人,績學工文
(C)「伯仲」之間見伊呂,指揮若定失蕭曹
(D)軒冕之盛,近代無比,「伯仲」四人,咸居顯列

5.以下文句「」中的詞語何者不是指涉月亮?
(A)天!休使「圓蟾」照客眠
(B)秋山斂「餘照」,飛鳥逐前侶
(C)暮雲收盡溢清寒,銀漢無聲轉「玉盤」
(D)「桂魄」初生秋露微,輕羅已薄未更衣

6.下列有關章回小說的作者、書名、書中人物的組合,何者不正確?
(A)施耐庵/《水滸傳》/宋江
(B)吳承恩/《西遊記》/沙悟淨
(C)羅貫中/《三國演義》/魯智深
(D)曹雪芹/《紅樓夢》/王熙鳳

7.㞈葩當令時,只在花開之數日,前此後此皆屬過而不問之秋矣。芙蕖則不然: 自荷錢出水之日,便已點綴綠波;及其莖葉既生,則又日高日上,日上日妍。有風 既作飄颻之態,無風亦呈裊娜之姿,是我於花之未開,先享無窮逸致矣。迨至菡萏 成花,嬌姿欲滴,後先相繼,自夏徂秋,此則在花為分內之事,在人為應得之資者 也。及花之既謝,亦可告無罪於主人矣;乃復蒂下生蓬,蓬中結實,亭亭獨立,猶 似未開之花,與翠葉並擎,不至白露為霜而能事不已。(李漁〈芙蕖〉)
【題組】 文中「前此後此皆屬過而不問之秋矣」的「秋」字,義同下列那一「秋」字?
(A)千「秋」萬世
(B)多事之「秋」
(C)「秋」風秋雨愁煞人
(D)一日不見,如三「秋」兮

8.【題組】文中「在人為應得之資者也」的「資」,意指:
(A)收穫
(B)資助
(C)成本
(D)資質

9.【題組】文中「及花之既謝,亦可告無罪於主人矣」,意謂此花:
(A)仍然不盡興
(B)尚覺有些虧欠
(C)已經盡了本分
(D)毫不眷戀的離去

10.【題組】從官能知覺的角度看,上引文字重在描繪:
(A)聽覺
(B)嗅覺
(C)味覺
(D)視覺