luaitsin(108北>試卷(2022/07/07)

教甄◆閩南語科題庫 下載題庫

111 年 - 111 臺中市政府教育局受託辦理 本市國民小學暨幼兒園教師甄選試題:閩南語教材教法#108986 

選擇:50題,非選:0題
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
1.1. 臺羅拼音佗兩个聲母,佇「十五音」的系統中是仝一个字頭?
(A)b-、m-
(B)t-、n-
(C)g-、h-
(D)j-、l


2.2. 臺灣閩南語姓名的念法,使用文讀音抑是白話音的原則是啥物?
(A)大多數攏用文讀音
(B)大多數攏用白話音
(C)姓用文讀音較濟,名用白話音較濟
(D)姓用白話音較濟,名用文讀音較濟


3.3. 臺灣閩南語親情的名稱,佗一个選項正確?
(A)阿妗是華語「嬸嬸」
(B)同姒是華語「連襟」
(C)孫仔是華語「姪子」
(D)叔伯大兄是華語「表哥」


4.4. 俗語「金門毋認同安,臺灣毋認唐山」中「同安」按怎講?
(A)Tông-an
(B)Tông-uann
(C)Tâng-an
(D)Tâng-uann


5.5. 佗一个選項的漢字符合教育部推薦的用字?
(A)迺街(se̍ h-ke)
(B)沃雨(ak-hōo)
(C)柑仔店(kám-á-tiàm)
(D)大小(tuā-sè)


6.6. 佗一个選項當中的「皮」攏是文讀音?
(A)皮蛋、陳皮
(B)蠻皮、皮皮
(C)五加皮、遛皮
(D)皮猴戲、惜皮


7.7. 「一人主張毋值兩人思量」有幾字是講本調?
(A)兩字
(B)三字
(C)四字
(D)五字


8.8. 臺灣閩南語AABB重疊式,照AB是毋是複合詞會使分兩類。選項中佗一个佮其他無仝?
(A)零零星星
(B)挨挨陣陣
(C)出出入入
(D)沓沓滴滴


9.9. 佗一个選項中的複合詞結構仝款?
(A)天時、束縛
(B)地動、喙焦
(C)後步、燒熱
(D)匪類、夯枷


10.10. 請選出選項內底俗語的羅馬字攏正確的選項:
(A)Kóng-tio̍ h tsia̍ h, tsīng-phuà hia̍ h.
(B)Siàu-liân bē-hiáu siūnn, tsia̍ h-lāu m̄-tsiânn-iūnn.
(C)Pua̍ h tsi̍t tó, khioh-tio̍ h tsi̍t tsiah kin ke-bó.
(D)Tsia̍ h mē bē thiann, tsia̍ h phah bē thiànn.


11.11. 臺灣佗一種傳統戲曲毋是唱閩南語?
(A)亂彈
(B)南管
(C)九甲戲
(D)歌仔戲


12.12. 選項中的臺羅拼音,佗一个佮白話字仝款?
(A)tham-sim
(B)kóng-uē
(C)suat-bîng
(D)oo-pang


13.13. 根據2021年「十二年國民基本教育課程綱要(閩南語文)」的規範,國小幾年級開始學 習羅馬拼音?
(A)二年級
(B)三年級
(C)四年級
(D)五年級


14.14. 關於臺灣閩南語的人稱代詞,佗一个選項是正確的?
(A)第一人稱複數分包括式佮排除式
(B)第二人稱佮第三人稱有分性別
(C)「恁」是「你們」合音變來的
(D)「人阮毋知啦」是華語「我們都不知道」的意思


15.15. 請選出「 」內底漢字的韻母sio-siâng的選項:
(A)「鄧」麗君/「鄭」麗君
(B)「舂」臼/「鉼」針
(C)公「頃」/「窮」分
(D)「賑」災/「搢」風


16.16. 請選出「24節氣」漢字的羅馬字攏正確的選項:
(A)驚蟄kiann-ti̍t
(B)穀雨kok-hōo
(C)芒種bông-tsíng
(D)白露pe̍ h-lo̍ k


17.17. 請選出「 」內底的話語,並無腔口差別的選項:
(A)划「橫」流
(B)縛「鹼」粽
(C)伊生三个「囝」
(D)我佮意「唱」歌


18.18. 臺灣閩南語的第七調,傳統的名稱是啥物?
(A)陰上
(B)陽上
(C)陰去
(D)陽去


19.19. 請選出上合台語語法的話句:
(A)若是按呢的話,我就無去。
(B)這是真的嗎?無騙我吧!
(C)伊讀了冊矣。
(D)咱借問一下,遐敢是車頭?


20.20. 請選出無合台語語法的話句:
(A)菜園仔捌種瓜仔哖無?
(B)菜園仔敢捌種瓜仔哖?
(C)菜園仔毋捌種瓜仔哖無?
(D)菜園仔敢毋捌種瓜仔哖?


21.21. 請選出屬佇十二年國民基本教育閩南語文科目學習重點「說話」類別的「學習表現」:
(A)能運用標音符號、羅馬字及漢字認讀日常生活中常見、簡單的閩南語文。
(B)能運用閩南語進行對話、分享與討論。
(C)能主動注意並理解科技、資訊及各類媒體的閩南語訊息。
(D)能聽辨閩南語常用字詞的語音差異。


22.22. 有關台語浸水式(沉浸式)教學的利益,請選出毋著的選項:
(A)透過浸水式的台語教學,會當改變學生「被動接收」台語的狀況,轉換做用台語「輸 入」閣用台語「輸出」的雙爿流動。
(B)善用國語做理解語言的工具,予囡仔用中文的思考方式去理解台語,得著雙語學習 的利益。
(C)創造學生使用台語的機會,因為久長的浸水式學習,學生自然慣勢開喙講台語。
(D)幫贊學生思考語言beh按怎運用,予學生接觸著閣較符合日常情境對話的台語句式、 語法。


23.23. 台語俗語融入議題教育的配對,請選出上適合的選項:
(A)一句話三角六尖。/防災教育
(B)呵咾甲會觸舌。/生命教育
(C)牛牢內觸牛母。/生涯規劃教育
(D)大狗盤牆,細狗看樣。/家庭教育


24.24. 有關台語文「寫作」主題的評量,佗一个選項是第二學習階段的評量標準?
(A)能辨認出台語用字,指出與國語文的差異。
(B)能依據指示寫出適切且用字完全正確的字詞。
(C)能寫出完整且通順的句子,用字及語法正確,詞彙運用相當適當。
(D)能寫出完整的短文,內容符合主題,字詞、語法大部分正確。


25.25. 下跤的台語字辭典,請選出出版年代上早的選項:
(A)《TJ台語白話小詞典》
(B)《廈門音新字典》
(C)《台日大辭典》
(D)《中西字典》


26.26. 以下詞語由相同的字組成,但由一文讀、一白讀構成,下列何者不屬之:
(A)食食
(B)接接
(C)微微
(D)指指


27.27. 有關「語法教學」,下列哪一組的語法結構相同:
(A)軟塗深掘:食軟驚硬
(B)一兼二顧:一刀兩斷
(C)掠龜走鱉:牽龜落湳
(D)趒跤頓蹄:起跤動手


28.28. 「語用教學」時要注意:閩南語用「~仔」稱人,有時帶有「輕視」意味,以下何者不 屬之:
(A)警察仔
(B)小叔仔
(C)土匪仔
(D)邱仔罔舍


29.29. 地名教學時,有時同一字卻有不同讀音,以下何者不是先「白讀」,後「文讀」?
(A)台東:屏東
(B)樹林(新北):員林(彰化)
(C)泰山(新北):龜山(宜蘭)
(D)大樹(高雄):大里(台中)


30.30. 請問以下文句,賓語最後歸屬的「語意指向」和其他三者不同的是:
(A)伊賣我一杯茶
(B)伊還我一本冊
(C)伊借我一支筆
(D)伊(警察)罰我一千箍


31.31. 以下閩南語數目的講法,哪一個代表的數量最少?
(A)百捅个
(B)成百个
(C)百幾个
(D)百外个


32.32. 以下哪個詞語表示的時間最久?
(A)一觸久仔
(B)一對時
(C)一睏仔
(D)一月日


33.33. 依據教育部《臺灣閩南語常用詞辭典》用字原則,下列敘述正確的是:
(A)說「很香」的「phang」,應寫做「芳」,此為「訓讀字」
(B)表示「妻子」義的「bóo」寫作「某」,此為「借音字」
(C)「好人」的「lâng」,用「人」字而不用「儂」,此屬「新造字」
(D)表示「長得高」的「lò」,寫作「躼」,此為「本字」


34.34. 下底佗一个選項的三連音語詞第一字的變調佮其他的選項無仝?
(A)酸酸酸
(B)準準準
(C)長長長
(D)遠遠遠


35.35. 下底佗一个選項的文白異讀意義仝款?
(A)兄弟
(B)相等
(C)空間
(D)大人


36.36. 下底佗一个選項的「神」真正是「神明」?
(A)養神
(B)謝神
(C)展風神
(D)大面神


37.37. 有關台語、閩南語語言能力檢定,請選出無毋著的選項:
(A)教育部主辦的檢定名稱是「台語語言能力認證考試」
(B)報名國立成功大學台灣語文測驗中心舉辦的台語檢定,考生愛先選試題是A卷、B卷 抑是C卷
(C)教育部舉辦的台語認證愛考40條語詞的羅馬字聽寫
(D)「全民台語認證」佇春季kap秋季舉辦


38.38. 下底佗一个選項形容出來的王梨甜度上無甜?
(A)這支王梨甜
(B)這支王梨甜甜
(C)這支王梨甜甜甜
(D)這支王梨夭壽甜


39.39. 這个少年的__________,真正予人看袂出來,平常時恬恬仔,這改上台報告閣誠大方哩。 空格仔內底佗一个選項上適當?
(A)戇人有戇福
(B)好心有好報
(C)烏矸仔貯豆油
(D)一枝草一點露


40.40. Siā-huē nā bô gín-á tō bô guân-khì. Guá tha̍ k-tsheh ê sî, ha̍ k-hāu ū pah-kuí pan, ta̍ k pan ū 56 ê gín-á, tsiah té-té sann, sì-tsa̍ p tang niā, tsit-má guá tī too-tshī teh kà ê pan-kip suah tshun bô tsi̍t-puànn. 這段文章上有可能是咧講啥物現象?內底佗一个選項上適當?
(A)Tē-kiû luán-huà
(B)pîn-hù put-kin
(C)siáu-tsú-lú-huà
(D)sing-bu̍ t ī-huà


41.41. 根據《十二年國民教育課程綱要》,國小三年仔是屬佇佗一个學習階段?
(A)Ⅱ
(B)Ⅲ
(C)Ⅳ
(D)Ⅴ


42.42. 有關浸水式的閩南語文教學方式下底佗一个選項上適當?
(A)上課佮學生用第二語言溝通,下課就免
(B)教學內容選學生熟似的、有興趣的,免管教學目標
(C)課程愛設計各種溝通的活動佮任務
(D)教室佈置溫暖閣四序若浸佇厝裡上讚


43.43. 若欲用流行歌融入閩南語文教學,下底佗一个選項上適當?
(A)好聽就好,免配合教學目標
(B)歌詞的用字完全尊重作詞者,毋免教學生正確的臺語漢字
(C)母語需要傳承復振,予學生聽古早的臺語流行歌就好
(D)學生囡仔可能較愛聽現代的閩南語流行歌,會使揀適合的來融入


44.44. 若欲教傳統節日閣想欲共臺灣俗諺融入教學,下底佗一个選項佮傳統節日有相關?
(A)正月寒死豬,二月寒死牛,三月寒死佈田夫
(B)春雺曝死鬼,夏雺做大水
(C)囡仔歡喜過年,大人煩惱無錢
(D)立夏小滿,雨水相趕


45.45. 若欲教學生囡仔陪厝裡的人做伙去菜市仔買菜,知影厝裡的人佮意食啥物菜蔬、果子、 食物,嘛提醒學生盡量家己紮袋仔、盒仔去,較適合融入下底佗一个選項的議題?
(A)人權教育、科技教育
(B)法治教育、性命教育
(C)家庭教育、環境教育
(D)品德教育、戶外教育


46.46. 有關學習評量,下底佗一个選項上適當?
(A)學習評量的目的干焦欲看學生的學習情形,促進學生自主學習
(B)評量的範圍愛呼應學習目標,評量的方式免共學生講,考就著矣
(C)評量愛考慮學生的身心發展、個別差異佮家庭語言使用的狀況,採用適當的評量方式
(D)評量的結果是用來揣出學生的需求,毋是欲予老師改善教學的


47.47. 請問下底包含量詞的語句,佗一句上適當?
(A)這領衫千五,掛彼頂帽仔,攏總提你兩千三
(B)彼个水池仔有兩條魚仔咧泅水
(C)這枇弓蕉有幾若弓,毋過我干焦想欲買三子
(D)阿母對下港寄一串肉粽欲予阮一家伙仔食


48.48. 鄭良光佇1991年7月初1 tiàm《台文通訊》發刊辭講:「阮就beh按呢來開始,阮啥物攏 無,阮所有ê只有一粒疼台灣ê心kap一个毋肯放棄ê信念:今日若將這來放,是永遠無希 望。」這段話內底所引用的「今日若將這來放,是永遠無希望。」出自〈補破網〉,是1948年李臨秋寫詞、王雲峰譜曲的台語流行歌,這條歌佇台灣戒嚴時期,捌予政府列做 禁歌,政府的講法是,「補破網」歌詞暗指政府無能致使百姓生活困苦,著愛查禁。落 尾不得不增加第三pha的圓滿結局,才通過審查。這个故事上適合融入佗一个議題教育?
(A)人權教育
(B)環境教育
(C)海洋教育
(D)安全教育


49.49. 有關臺鐵火車站佇臺中市範圍的站名,有下底佗一站?
(A)Sua-lak
(B)Tik-pak
(C)Hong-hù
(D)Tuā-ôo


50.50. 有關教學資源,下底佗一个選項的描述上適當?
(A)秉持創新、多元的原則,進行教材研發佮設計
(B)用出版社提供的資料就有夠用,免管社區的在地特色
(C)上好逐節課連結線頂的學習平臺,學生自主自發,教師免輔導
(D)收集教學資源是教師的責任,學校免無閒


懸賞詳解

國二自然下第二次

※在畫有「+」字記號的白紙上置一錐形瓶,將硫代硫酸鈉溶液及鹽酸溶液先後倒入錐形瓶中,並開始計時,直到溶液顏色恰可遮住紙上的「+」字為...

50 x

前往解題

111 年 - 111 臺中市政府教育局受託辦理 本市國民小學暨幼兒園教師甄選試題:閩南語教材教法#108986-阿摩線上測驗

111 年 - 111 臺中市政府教育局受託辦理 本市國民小學暨幼兒園教師甄選試題:閩南語教材教法#108986