Fedelia>試卷(2019/03/13)

台水評價◆國文閱讀測驗題庫 下載題庫

107 年 - 107 台灣自來水公司評價職位人員甄試:國文閱讀測驗#75074 

選擇:7題,非選:0題
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
1.為將之道,當先治心,泰山崩於前而色不變,麋鹿興於左而目不瞬;然後可以制利害,可以待敵。凡兵上義;不 義,雖利勿動。非一動之為害,而他日將有所不可措手足也。夫惟義可以怒士,士以義怒,可與百戰。 凡戰之道,未戰養其財,將戰養其力,既戰養其氣,既勝養其心。謹烽燧,嚴斥堠,使耕者無所顧忌,所以養其 財;豐犒而優遊之,所以養其力;小勝益急,小挫益厲,所以養其氣;用人不盡其所欲為,所以養其心。故士常蓄其 怒,懷其欲而不盡。怒不盡則有餘勇,欲不盡則有餘貪。故雖并天下,而士不厭兵,此黃帝之所以七十戰而兵不殆也。 不養其心,一戰而勝,不可用矣。 凡將欲智而嚴,凡士欲愚。智則不可測,嚴則不可犯,故士皆委己而聽命,夫安得不愚?夫惟士愚,而後可與之 皆死。凡兵之動,知敵之主,知敵之將,而後可以動於險。鄧艾縋兵於蜀中,非劉禪之庸,則百萬之師,可以坐縛; 彼固有所侮而動也。故古之賢將,能以兵嘗敵,而又以敵自嘗,故去就可以決。(蘇洵:〈心術〉)
【題組】44.上文中所謂「泰山崩於前而色不變、麋鹿興於左而目不瞬」,表示為將者應有何種修養?
(A)不好田獵
(B)不貪小利
(C)處變不驚
(D)觀照全局 .

2.【題組】45.上文中認為應該以什麼理由用來鼓動軍士奮力作戰,並且可以使軍士百戰不殆?
(A)為了實現人間公義
(B)為了家族及個人名譽
(C)為了追求個人最大利益
(D)為了讓家人可以躲避災害 .

3.【題組】46.本文對於戰爭的歷程有很清楚的描述,「小勝益急,小挫益厲」是屬於:
(A)尚未發生戰爭
(B)即將要發生戰爭
(C)正在進行戰爭
(D)已取得戰爭勝利 .

4.【題組】47.依據上文,下列對黃帝用兵的敘述,正確的選項是?
(A)黃帝統一天下後,士兵就十分厭煩戰爭
(B)黃帝通常都會一戰而勝,所以不必費力培養軍心
(C)黃帝的軍隊雖歷經過多次作戰,但士兵仍不懈怠
(D)黃帝沒有修養自己內心,所以士兵不願被他所用 .

5.【題組】48.本文中所提及鄧艾、劉禪的相關史事,可以在以下哪本史書中查找到?
(A)《史記》
(B)《漢書》
(C)《後漢書》
(D)《三國志》 .

6.【題組】49.下列哪些是作者認為好將領應具備的特質?
(A)怒
(B)智
(C)愚
(D)嚴 .

7.【題組】50.依據上文內容,下列敘述哪些正確?
(A)將領不要盡情滿足士卒的慾望,如此才可以保持士卒的鬥志
(B)將領要有足夠的勇氣及兵力,然後才可進行冒險的軍事行動
(C)將領要讓士卒平時都能在家中耕種,這可以使他們增加收入
(D)將領之所以希望士卒「愚」,是因為士卒才會服從將領的命令 .

懸賞詳解

國二國文上第三次

10.下列選項中,關於語氣的說明,何者錯誤? (A)令他馬,固不敗傷我乎----假設     (B)而廷尉乃當之罰金----不滿  (C)廷尉當是也----肯定  ...

50 x

前往解題

107 年 - 107 台灣自來水公司評價職位人員甄試:國文閱讀測驗#75074-阿摩線上測驗

107 年 - 107 台灣自來水公司評價職位人員甄試:國文閱讀測驗#75074