Emily Yang>試卷(2019/04/23)

國營事業◆國文題庫 下載題庫

108 年 - 中鋼 師級 市場開發/國文#75640 

選擇:10題,非選:0題
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
1.1. 下列各組「」內的讀音,何者相同?
(A) 拘「泥」/睥「睨」
(B) 「喫」酒/「契」約
(C) 「蠡」測/「彘」肩
(D) 「恪」遵/「各」位 .

2.2. 下列所引題辭,何者有誤?
(A) 贈醫生:仁心仁術
(B) 贈教師:春風化雨
(C) 贈教師:杏林春滿
(D) 贈作家:妙筆生花 .

3.3. 郭伯伯又生了一個兒子,適逢彌月,小嚴包了禮金以表祝賀。下列賀辭,何者「最適合」填在禮 金封套上?
(A) 于歸之喜
(B) 登科之喜
(C) 弄璋之喜
(D) 湯餅之喜 .

4.4. 下列文句完全沒有錯別字的選項是?
(A) 金銀河燈會活動如火如茶的展開,遊客紛至沓來,擠得水洩不通。
(B) 牆上的尋人啟事,經過多日的日曬雨淋之後,早已字跡模糊。
(C) 對於受害人的慘痛遭遇,身為局外人的我們莫不感同深受,了解到:凡事若能防患未燃, 則可避免許多不必要的遺憾。
(D) 報怨又有什麼用,即然一定要趕工,與其把時間浪費在報怨,不如早點面對必需熬夜才有 可能即時完工的事實。 .

5.5. 某對聯云:「平吞六國更何求,童男童女問十洲。滄海不回應悵望,始知徐福解風流。」請問, 其內容歌詠的人物應是何人?
(A) 秦始皇
(B) 徐福
(C) 李斯
(D) 呂不韋 .

6.6. 下列文句所描寫的內容,何者應與「楚漢相爭」當時的事件、人物較無關聯?
(A) 力拔山兮氣蓋世,時不利兮騅不逝,騅不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何!
(B) 勝敗兵家事不期,包羞忍辱是男兒。江東子弟多才俊,卷土重來未可知。
(C) 北方有佳人,絕世而獨立。一顧傾人城,再顧傾人國。甯不知傾城與傾國。
(D) 拔山力盡霸圖隳,倚劍空歌不逝騅。明月滿營天似水,那堪回首別虞姬。 .

7.7. 下列關於作者與作品的組合,何者正確?
(A) 白先勇:《玫瑰玫瑰我愛你》
(B) 黃春明:《兒子的大玩偶》
(C) 張大春:《將軍族》
(D) 陳映真:《將軍碑》 .

8.8. 下列哪首詩句最不可能是用來歌詠梅花?
(A) 冰雪林中著此身,不同桃李混芳塵。
(B) 今歲東風巧剪裁,含情只待使君來。
(C) 白玉花頭碧玉枝,水邊籬下雪晴時。
(D) 寒女生來不解妝,天然玉色照孤芳。 .

9.9. 關於作者與作品的組合,下列何者錯誤?
(A) 歐陽修/新五代史
(B) 董仲舒/春秋繁露
(C) 羅貫中/三國演義
(D) 班固/後漢書 .

10.10. 宋代王禹偁〈黃州新建小竹樓記〉「夏宜急雨,有□□聲;冬宜密雪,有□□聲;宜鼓琴,琴 調和暢;宜詠詩,詩韻清絕;宜圍棋,子聲□□然;宜投壺,矢聲□□然;皆竹樓之所助也。」 最適合填入的詞語依序是:
(A) 瀑布/碎玉/丁丁/錚錚
(B) 碎玉/瀑布/錚錚/丁丁
(C) 錚錚/丁丁/碎玉/瀑布
(D) 丁丁/錚錚/瀑布/碎玉.

懸賞詳解

國二歷史上第一次

11、東周時期百家爭鳴,九流十家為各國所用,但哪位皇帝罷黜百家,定儒家於一尊的地位? (A)秦始皇(B)漢武帝(C)王莽(D)光武帝 ....

50 x

前往解題

108 年 - 中鋼 師級 市場開發/國文#75640-阿摩線上測驗

108 年 - 中鋼 師級 市場開發/國文#75640