tinalai>試卷(2020/03/12)

駕照◆機車法規(中文)題庫 下載題庫

109 年 - 1090116 機車法規是非題-泰文101-150#83730 

選擇:50題,非選:0題
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
1.101 กฎระเบยบจราจรเปนมาตรฐานรองรบความปลอดภยและระเบยบการ จราจร นอกจากต’องเข’าใจ แล’ว ยงต’องปฏบตตามด’วย
(A)O
(B)X


2.102 ห’ามรถจกรยานยนต,แซกเข’าไปในขบวนรถตาตรวจ
(A)O
(B)X


3.103 คนขบขรถจะแน’นแคเทคนคในการขบข กพอ โดยไมต’องให’ความสาคญ กบกฎระเบยบจราจรมากนก
(A)O
(B)X


4.104 การรบการตรวจสอบกรณอบตเหต เปนหน’าทของผ8’ขบขด’วย
(A)O
(B)X


5.105 การจอดรถในเขตทมรถแออด เวลาและสถานทในการจอดรถ ต’องปฏบต ตามข’อกาหนดของรฐบาลท’องถน ห’ามจอดรถตามอาเภอใจ
(A)O
(B)X


6.106 การปฏบตหน’าทตรวจสอบและสงห’ามของตารวจจราจรเวลาลาดตระเวน เปนการกระทาทมผลร’ายตอผ8’ขบขรถ
(A)O
(B)X


7.107 กรณขบรถอย8ด’านขวาของรถคนหน’า หรอมรถสวนทางมา ห’ามแซง
(A)O
(B)X


8.108 กรณมรถสวนทาง หรอผานทางโค’ง ทางแยก ต’องขบขรถอยางระมดระวง เปนพเศษ
(A)O
(B)X


9.109 เวลาขน- -ลงทางลาดชน ต’องลดความเรว และห’ามกลบรถ จอดรถ และแซง
(A)O
(B)X


10.110 แม’วารถจกรยายนยนต,จะเปนรถคนเลก แตกไมสามารถเปลยนทศทางใน การขบขตามอาเภอใจ
(A)O
(B)X


11.111 ความเรวของรถจกรยานยนต,ยงส8ง ระยะทางการเบรครถยงยาว
(A)O
(B)X


12.112 เมอขบขรถบนถนนลน หากต’องการจอดรถ ต’องลดความเรวแล’วคอย เบรครถ
(A)O
(B)X


13.113 เวลาขบแซงรถ สามารถล-าเส’นกงกลางสเหลอค8ของทางเดนรถ และขบ เข’าไปในเลนตรงข’ามได’
(A)O
(B)X


14.114 ผ8’ขบขรถหรอบคคลอนทพบอบตเหตจราจรบนถนน ควรแจ’งความตอ หนวยงานตารวจ และให’ความชวยเหลอ และหากพบผ8’กอเหตหลบหน ควรแจ’งความตอหนวยงานตารวจ
(A)O
(B)X


15.115 เมอมรถสวนทางมา รถจกรยานยนต,กสามารถแซงขนหน’าได’-
(A)O
(B)X


16.116 กรณรถจกรยานยนต,เกดอบตเหต ผ8’ขบขน-นๆ ต’องรบแจ’งให’หนวยงาน ตารวจทราบทนท
(A)O
(B)X


17.117 รถจกยานยนต,มขนาดเลกกระทดรด สามารถขบเรยงหน’ากระดานได’
(A)O
(B)X


18.118 รถคนหลงแซงรถของทาน แตเพอความปลอดภย ทานอยาแซงเขาอกเดด ขาด
(A)O
(B)X


19.119 หากจาเปนต’องใช’เบรคฉกเฉน ต’องระวงรถคนหลงทขบตามหลง และต’อง ระวงความปลอดภยของผ8’โดยสารด’วย
(A)O
(B)X


20.120 เวลาขนของขนหรอลงจากรถ ควรอย8ด’านขวาและตดรมถนน และห’ามขดขวางจราจร
(A)O
(B)X


21.121 จรยธรรมข-นพ-นฐานของผ8’ขบขรถจกรยานยนต,คอ ใจเมตตา สภาพ ควบคมตนเอง รบผดชอบ ซงเปนจรยธรรมสวนหนงในการขบขรถ
(A)O
(B)X


22.122 หากมการบารงรกษารถจกรยานยนต,เปนประจาอย8แล’ว กอนขบขรถจงไม จาเปนต’องตรวจเชคอก เพราะจะเปนการเสยเวลา
(A)O
(B)X


23.123 การเบรกรถอยางกะทนหนในขณะทขรถจกรยานยนต,จะทาให’รถล’มได’ งาย จงควรขรถตามความเรวทกาหนด
(A)O
(B)X


24.124 เวลาเล-ยวห’ามขบขประกบค8 และห’ามแซงเดดขาด
(A)O
(B)X


25.125 เวลาจะข’ามทางข’ามรถไฟ หา’ มขบแซง เพราะจะทาใหเ’ กดรถควา รถเสย หรอเกดอบตเหตได’งาย
(A)O
(B)X


26.126 กรณรถเสยบนทางข’ามทางรถไฟ ต’องรบลงจากรถและเขนรถให’ออกหาง ทางข’ามทางรถไฟ แล’วคอยทาการซอม
(A)O
(B)X


27.127 การเข’าออกซอยหรอทางเข’าทางออกในเขตสาธารณะต’องระวงความ ปลอดภยของคนเดนเท’าเปนพเศษ
(A)O
(B)X


28.128 กรณรถยนต,ขดข’องบนสะพาน อโมงค, ทอน-าดบเพลง ด’านหน’าของสง กดขวาง ในเขตวงเวยน ทางข’ามทางรถไฟ ทางแยก ทางม’าลายและเลนรถ เรว ต’องรบเขนรถไปยงสถานททไมกระทบตอการจราจร
(A)O
(B)X


29.129 หากเจอสญญาณไฟแดง(ไฟเหลอง) บรเวณทางแยก หรอต’องจอดรถตาม คาสงของตารวจจราจร ต’องจอดภายในเส’นจอดตามลาดบ
(A)O
(B)X


30.130 ผ8’ขบขขบรถใกล’ถงทางแยก แตยงไมเลยเส’นใหห’ ยด สญญาณไฟจราจรส เหลองกระพรบ รบขบผานไปโดยเรวได’
(A)O
(B)X


31.131 เมอขบรถผานทางแยกทไมมสญญาณไฟจราจร ควรลดความเรว
(A)O
(B)X


32.132 เมอขบรถผานทางแยกทไมมสญญาณไฟจราจร เพยงกดแตรเปนการ เตอน กสามารถขบผานไปอยางรวดเรว
(A)O
(B)X


33.133 เมอเหนสญญาณจราจรไฟสแดง และไมมเครองหมายเล-ยวขวา แสดงวา รถห’ามเล-ยวขวา
(A)O
(B)X


34.134 เพอเปนการแสดงเทคนคในการขบข ผ8’ขบขสามารถขบขโดยใช’มอเดยว มออกข’างหนงส8บบหร
(A)O
(B)X


35.135 กรณผ8’ขบขเหนอยมากจากการขบขเพยงแตลดความเรวในการขบขรถก จะไมมผลกระทบตอความปลอดภย ในการขบขรถ
(A)O
(B)X


36.136 การขบขรถอยางระมดระวง เปนวธทปลอดภยวธหนง
(A)O
(B)X


37.137 ทางม’าลายจะขดวาดตรงบรเวณชวงกลางของเส’นถนนทมผ8’เดนผานไปมา มาก
(A)O
(B)X


38.138 ทางข’ามทางรถไฟทมตดต-งไฟกระพรบสแดงไว’ ถอวาเปนไฟแดง รถยนต, และคนเดนต’องหยดลง รอให’รถไฟผานไปกอน
(A)O
(B)X


39.139 ผ8’ขบรถชนดขบเคลอนช’าและคนเดนเท’าทไมเข’ารบฟงการอบรมความ ปลอดภยจราจร จะถก8 ปรบ 600-1200 เหรยญไต’หวน
(A)O
(B)X


40.140 ระยะหางระหวางล’อด’านในทตางกนของรถขนาดใหญ ขนกบ- (ระยะหาง ระหวางแกนล’อหน’าล’อหลง)และ(มมของการหกเล-ยว)ทแตกตางกน
(A)O
(B)X


41.141 แอลกอฮอร,ทาให’ผ8’ขบขรถจกรยานยนต,มทศนวสยการมองเหนได’กว’าง ไกลมากขน-
(A)O
(B)X


42.142 (ยอมหลกทางให’คนเดนเท’า) หมายถงผ8’ใช’ถนนควรให’เกยรตเคารพสทธ ของผ8’เดนเท’าให’เปนผ8’ผานไปกอน
(A)O
(B)X


43.143 เนองจากตวถงรถขนาดใหญมขนาดสง8 ดงน-นจะมมมอบในการขบขไม มาก จงสามารถมองเหนด’านข’างตวถงรถได’อยางชดเจน
(A)O
(B)X


44.144 เส’นแบงบนพ-นถนนจะไมทาให’รถจกรยานยนต,มโอกาสลนไถลได’มากขน-
(A)O
(B)X


45.145 เมอขบขรถจกรยานยนต, พบกบรถเจ’าพนกงานกาลงปฎบตหน’าทอย8 ตาม ระเบยบแล’วไมจาเปนต’องหลกทางให’กได’
(A)O
(B)X


46.146 การใช’รถจกรยานยนต,ขอให’ระวงเรองน-ามนเช-อเพลงเพยงอยางเดยวก เพยงพอแล’ว ไมจาเปนต’องมการตรวจซอมบารงเมอถงเวลาหรอระยะทาง ทกาหนด
(A)O
(B)X


47.147 เกณฑ,การป’องกนการชนกระแทกน-นคอการรกษาระยะหางทปลอดภย จากรถคนหน’า
(A)O
(B)X


48.148 ระยะปฏกรยาตอบสนอง หมายถงระยะหางในการขบขทเมอเกดเหตกา รณ,ใดๆ ขนแล’วผ8’ขบขมเวลาพอทจะมปฏกรยาตอบสนองเพอแก’ไขกบเหตการณ,น- นๆ ได’
(A)O
(B)X


49.149 รถหลงทขบตามรถคนหน’า ระยะหางระหวางรถทปลอดภยทส-นทสดต’องม ระยะมากกวาระยะในการจอดรถ
(A)O
(B)X


50.150 สญญาณไฟเขยวทให’สทธในการไปแกทาน แตไมได’ชวยให’ทานขบขรถ ได’อยางปลอดภยเสมอไป ดงน-นเมอขบขรถถงทางแยกกยงคงต’องลด ความเรวลงและขบผานช’าๆ
(A)O
(B)X


懸賞詳解

國三地理上第一次

10. 西亞地區氣候乾燥,何者是其傳 統的畜牧方式? (A)欄牧 (B)游牧 (C)放牧 (D)農牧混 合 ...

50 x

前往解題

109 年 - 1090116 機車法規是非題-泰文101-150#83730-阿摩線上測驗

109 年 - 1090116 機車法規是非題-泰文101-150#83730