tinalai>試卷(2020/03/13)

駕照◆機車法規(中文)題庫 下載題庫

109 年 - 1090116 機車法規是非題-泰文251-300#83733 

選擇:50題,非選:0題
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
1.251 การขบขรถจกรยานยนต, ต’องปฏบตตามเครองหมายจราจร และเส’นบน ผวทาง กรณทไมมสญญาณ จราจร หรอเส’นบนผวทางจราจร และขบขบน ถนนทไมมเสน’ แบงชองเดนรถเรวหรอช’า สามารถขบขเลน นอกสด
(A)O
(B)X


2.252 เมอขบขรถผานทางโค’ง ทางลาดชน สะพานแคบ อโมงค, ถนนทางแยก หรอทางข’ามทางรถไฟทมสญญาณไฟจราจร ถนนชวงทกาลงกอสร’าง ล’วนห’ามไมให’ขบแซงรถคนหน’า
(A)O
(B)X


3.253 รถจกรยานยนต,ห’ามขบขบนทางเท’า
(A)O
(B)X


4.254 กรณสวนรถกนบนถนนทไมมเสน’ แบงทศทางการเดนรถหรอถนนทไม เรยบราบควรลด ความเรวให’ช’าลง
(A)O
(B)X


5.255 ห’ามแซงขนหน’าเมอขบผานบรเวณทจราจรแออด หรอชวงถนนทกาลงซอมแซม
(A)O
(B)X


6.256 เมอขรถจกรยานยนต,มาจนถงบรเวณทางแยกทไมมสญญาณไฟจราจร รถ บนทางยอยจะต’องให’ทางให’รถบนทางหลกไปกอน
(A)O
(B)X


7.257 เมอขรถจกรยานยนต,มาถงบรเวณทางแยกทไมมสญญาณไฟจราจร ทไม ได’แบงวาเปนทางหลกหรอทางยอย หากมจานวนชองเดนรถเทากนและ เปนรถทขบขตรงไปหรอเล-ยวรถเหมอนกน รถทางด’านซ’ายมอต’องหยดให’ รถทางด’านขวามอไปกอน
(A)O
(B)X


8.258 เมอขรถจกรยานยนต,มาถงบรเวณทางแยกทไมมสญญาณไฟจราจร ทไม ได’แบงวาเปนทางหลกหรอทางยอย รถทจะเล- ยวต’องให’ทางให’รถทตรงไป ไปกอน
(A)O
(B)X


9.259 กรณรถจกรยานยนต,ขบขถงปากทางวงเวยน ควรจะให’รถทเข’าไปในวง เวยนแล’วขบผานไปกอน
(A)O
(B)X


10.260 ในขณะทขบขรถจกรยานยนต, หากเจอหมอกหนา ฝนตก หมะ ฟ’ามอ หรอมองเหนไมชด ต’องเปดไฟหน’า
(A)O
(B)X


11.261 รถจกยานยนต,หา’ มจอดรถ ณ ทางเข’า-ออกของสนามบน สถานรถ ทาเรอ โรงเรยน สถานบนเทง สถานทแสดงสนค’า สถานทแขงขน ตลาด หรอ สถานทสาธารณะ และบรเวณทอน-าดบเพลง
(A)O
(B)X


12.262 ขณะทรถดบเพลง รถตารวจ รถฉกเฉน รถก8’ภย รถเกบขยะและรถ ไปรษณย,กาลงปฏบตภารกจอย8 จะไมถก8 จากดโดยให’หยดรถชวขณะและ จดจอดรถ
(A)O
(B)X


13.263 เมอผ8’ขรถจกรยานยนต,ไมสบาย ดมกนอาหารทมสวนผสมของแอลกอฮอล, จะมผลกระทบตอความปลอดภยในการขบข หา’ มไมให’ขบขรถ
(A)O
(B)X


14.264 รถไฟวงมาท-งสองด’าน ไมวาด’านไหนมากอนกตาม เพอความปลอดภยใน การขบข ให’ระวงอกด’านหนงด’วยวามรถไฟวงมาหรอไม
(A)O
(B)X


15.265 แม’วาเปนชวงกลางวน แตหากมหมอกลงจดกต’องเปดไฟหน’าไว’
(A)O
(B)X


16.266 รถจกรยานยนต,เครองยนต,หนกทวไปทขบขอย8บนถนนทม 3 ชองเดนรถ ขนไป สามารถขรถอย8ด’านในสดของถนนได’-
(A)O
(B)X


17.267 เวลามรถสวน ควรรกษาระยะหางระหวางรถสองคนให’เกนกวา 0.5 เมตร ขนไป-
(A)O
(B)X


18.268 รถจกรยานยนต,ทมขนาด 250 CC ขนไปถอเปนรถจกรยานยนต,ขนาดซซ.ธรรมดา
(A)O
(B)X


19.269 รถจกรยานยนต,สามารถวงบนทางเท’าหรอจอดตรงทางแยกได’
(A)O
(B)X


20.270 เวลาแซงให’แซงทางขวามอ
(A)O
(B)X


21.271 เมอขบผานบรเวณประต8เข’าออกของหนวยงานราชการเชนโรงพยาบาล โรงเรยน ควรลดความเรวและขบช’า ๆ
(A)O
(B)X


22.272 ห’ามบบแตรเมอขบรถใกล’ถงทางม’าลาย
(A)O
(B)X


23.273 เมอขบตามรถคนอน ควรรกษาระยะหางในการเบรค
(A)O
(B)X


24.274 เพอป’องกนไมให’ผ8’ขบขรถในฝงตรงข’ามตาลาย เมอขบขรถเวลากลางคน ควรเปดไฟตา
(A)O
(B)X


25.275 รถจกรยานยนต,มความเลกและกระทดรด แม’จะประสาทออนล’าหรอปวย อยก8 สามารถขบขได’
(A)O
(B)X


26.276 ทางแยกทมการตดต-งไฟสญญานพเศษ ควรขบตามไฟสญญานทแสดงไว’
(A)O
(B)X


27.277 รถจกรยานยนต,ขนาดหนกให’ซ’อนได’เพยงหนงคน แตห’ามใช’เบาะนง สารองเสรมตรงสวนหน’าของคนขบ
(A)O
(B)X


28.278 ไฟเล- ยวมไว’เพอแจ’งให’ผ8’อนทราบทศทางการเดนรถของตนกอนลวงหน’า
(A)O
(B)X


29.279 มเพยงผ8’ขรถจกรยานยนต,เทาน-นทต’องใสหมวกกนนอค ผ8’โดยสารอนทนง ซ’อนท’ายไมต’องใสหมวกกได’
(A)O
(B)X


30.280 ความเรวในการขบขรถจกรยานยนต,จะต’องจากดความเรวตามทป’ายหรอ เส’นเครองหมายกาหนด บนถนนทไมมป’ายหรอเส’นเครองหมายจากด ความเรว ความเรวในการขบขต’องไมเกน 50 กโลเมตรตอชวโมง
(A)O
(B)X


31.281 หากป’ายทะเบยนรถจกรยานยนต,ส8ญหายหรอชารดเสยหาย ต’องยนเรอง ขอรบป’ายทะเบยนใหม
(A)O
(B)X


32.282 ผ8’ขบรถยนต,หรอรถจกรยานยนต,ทไมมใบอนญาตขบข จะต’องเสยคาปรบ และห’ามขบตอไปทนท
(A)O
(B)X


33.283 ชวงถนนทห’ามเล-ยวซ’าย ไมอาจเล-ยวซ’ายได’ แตสามารถกลบรถได’
(A)O
(B)X


34.284 ทางแยกทมตดต-งไฟกระพรบสแดงไว’ หมายถงรถยนต,และคนเดนต’อง หยดไว’กอน สงเกตสภาพการจราจรแล’วคอยตดสนใจวาจะไปหรอหยด
(A)O
(B)X


35.285 ป’ายทะเบยนของรถจกรยานยนต,สามารถยมให’รถคนอนไปใช’ได’ หรอยม ป’ายทะเบยนของรถคนอนมาใช’ได’
(A)O
(B)X


36.286 ความยาวของสงของทรถจกรยานยนต,บรรทกน-น สามารถยนเลยเบาะนง ไปทางด’านหน’า 0.5 เมตรนบจากด’านท’ายของเบาะ
(A)O
(B)X


37.287 ความยาวของสงของทรถจกรยานยนต,บรรทกในสวนทเลยท’ายรถ ไมควร เกนกวา 1 เมตรนบจากแกนล’อหลง
(A)O
(B)X


38.288 รถจกรยานยนต,ทป’ายทะเบยนหาย ควรใช’ใบรบรองการส8ญหายป’าย ทะเบยนของสถานตารวจ เปนหลกฐานในการยนเรองขอรบป’ายทะเบยน ใหมกบกรมการขนสงทางบก
(A)O
(B)X


39.289 บนถนนทไมมเส’นแบงชองเดนรถ หรอเส’นแบงทศทางการเดนรถ หรอ ชองเดนรถช’าของถนนทมเส’นแบงชองเดนรถเรวและรถช’า แตไมมป’าย หรอเส’นเครองหมายบงคบจากดความเรว ให’ขบขรถด’วยความเรวไมเกน 40 กโลเมตรตอชวโมง
(A)O
(B)X


40.290 การถก8 บนทกคะแนนการฝาฝนกฎจราจรน- นไมได’บนทกลงบนใบอนญาต ขบข ดงน- นไมต’องสนใจและสามารถละเมดกฎจราจรได’อยางตามใจชอบ
(A)O
(B)X


41.291 ในขณะทขบข หากพบวาด’านหน’ามการปดถนนปดสะพานกไมต’องสนใจ เพอไมให’เสยเวลาให’เพมความเรวขบผานไป
(A)O
(B)X


42.292 เมอขบขรถจกรยานยนต,ใกล’จะผานสวนสาธารณะ โรงพยาบาลและ โรงเรยน ผ8’ขบขควรเพมความระมดระวงมากขน ลดความเรวและยอมหลกทางให’อยางเหมาะสม
(A)O
(B)X


43.293 เมอขรถจกรยานยนต, หากพบวามรถดบเพลง รถพยาบาล รถตารวจ รถ เครองจกรกภ8’ ยกาลงปฏบตหน’าทอย8 ไมจาเปนต’องหลบหลกให’ทางตามท กฎหมายกาหนด
(A)O
(B)X


44.294 ในกรณทมท-งตารวจจราจรและสญญานไฟให’สญญานการจราจรพร’อม กน ต’องยดเอาคาสงของตารวจเปนหลก
(A)O
(B)X


45.295 ผ8’ทถก8 ลงโทษยดใบขบขแตยงไมครบกาหนดเวลา สามารถเข’าสอบใบ อนญาตขบขได’
(A)O
(B)X


46.296 การใช’รถจกยานยนต,บรรทกสงของความยาวทยนออกจากท’ายรถห’ามเกน กวา 2 เมตร
(A)O
(B)X


47.297 รถจกรยานยนต,ทมคนนงซ’อนท’าย ยงสามารถบรรทกสงของอนได’อก
(A)O
(B)X


48.298 ความเรวของรถจกรยานยนต,บนถนนทไมได’วาดเส’นแบงชองเดนรถเรว หรอชองเดนรถช’า หรอเส’นแบงทศทางการจราจร ไมควรเรวเกนกวา 50 กโลเมตรตอชวโมง
(A)O
(B)X


49.299 ผ8’ขบขรถจกรยานยนต,ต’องพกใบอนญาตขบขและทะเบยนรถตลอดเพอ เตรยมพร’อมสาหรบการ ตรวจจของเจ’าพนกงานจราจร
(A)O
(B)X


50.300 ถา’ หากวาถนนทจะขบผานมการปดถนนปดสะพาน ควรปฏบตตามเจ’า หน’าทช-นา ทมแตให’ออก ห’ามเข’า ควรรบออกโดยไว ไมควรรรอชกช’า
(A)O
(B)X


懸賞詳解

國一英文下第一次

1. There are many good basketball players but ______ many like Lebron James and Stephen Curry. (A) they don’t (B) they have (C) there isn’t (D) there aren’t...

50 x

前往解題

109 年 - 1090116 機車法規是非題-泰文251-300#83733-阿摩線上測驗

109 年 - 1090116 機車法規是非題-泰文251-300#83733