tinalai>試卷(2020/03/13)

駕照◆機車法規(中文)題庫 下載題庫

109 年 - 1090116 機車法規是非題-泰文301-350#83734 

選擇:50題,非選:0題
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
1.301 ถนนถอวาเปนทมความปลอดภยมากทสด ดงน-นไมจาเปนต’องสอบถาม ข’อม8ลสภาพการของถนนกอนออกเดนทาง แม’วาจะออกเดนทางในขณะท มพายไต’ฝนฝนตกหนกกไมมอนตรายใดๆ
(A)O
(B)X


2.302 ในเวลาทกรมอตนยมประกาศเตอนเปนพเศษวาฝนตกหนก(ใหญ) พบวา ถนนมหนหลนตก ดนไถลหรอต’นน-ามระดบน-าเออทวมส8งอยางรวดเรว อาจทาให’สะพานทอย8ปลายน-าใช’การไมได’ ซงเปนสญญาณบงบอกวาอาจ เกดภยอนตรายทางธรรมชาตได’ ควรจะหลกเลยงขบขบนทางดงกลาวและ แจ’งตอหนวยงานทเกยวข’องหรอแจ’งตอตารวจประกาศใหป’ ระชาชนโดย ทวไปรบทราบเพอจะได’หลกเลยงใช’เส’นทางดงกลาว
(A)O
(B)X


3.303 รถยนต,หมายถงรถทขบขอย8บนถนนโดยไมต’องอาศยรางรถหรอโครงพลง ไฟฟ’าแตเปนการขบเคลอนด’วยเครองต’นกาลง รวมถงรถจกรยานยนต, ด’วย
(A)O
(B)X


4.304 รถจกรยานยนต,เครองยนต,หนกแบงออกเปนรถจกรยานยนต,เครองยนต, หนกทวไปและรถจกรยานยนต,เครองยนต,หนกขนาดใหญ
(A)O
(B)X


5.305 รถจกรยานยนต,ต’องยนเอกสารการสงมอบรถจากโรงงานทผลตรถ ตวแทนจาหนายหรอตวแทนนาเข’า หลงจากขออนมตจากกระทรวง มหาดไทย ทาเอกสารหลกฐานรหสเลขทกนขโมยทช-นสวนรถตามท กาหนดแล’ว กสามารถยนคาร’องขอจดทะเบยนและขอรบทะเบยนรถใหม ได’
(A)O
(B)X


6.306 ห’ามไมให’เปลยนเครองยนต,ของรถจกรยานยนต,
(A)O
(B)X


7.307 ไฟรถจกรยานยนต,สามารถพนสหรอตดสตกเกอร,ได’
(A)O
(B)X


8.308 ห’ามไมให’เปลยนแปลงจานวนทอไอเสยของรถจกรยานยนต, แตสามารถ เลอกเปลยนแก’ไขวาจะตดต-งไว’ทด’านซ’ายหรอด’านขวาได’ด’วยตวเอง
(A)O
(B)X


9.309 ผ8’ทขอสอบใบอนญาตขบขรถจกรยานยนต,เครองยนต,เบาต’องเปนผ8’ทมอาย ครบ 16 ปบรบ8รณ, แตไมจากดอายส8งสดในการสอบ
(A)O
(B)X


10.310 ผ8’ทขอสอบใบอนญาตขบขรถจกรยานยนต,เครองยนต,เบาหรอเครองยนต, หนกทวไปจะต’องมประวตเรยนขรถมากอน
(A)O
(B)X


11.311 ผ8’ทมใบอนญาตขบขรถพวง รถโดยสารขนาดใหญ รถบรรทกขนาดใหญ รถยนต,เลก สามารถขรถจกรยานยนต,เครองยนต,หนกได’
(A)O
(B)X


12.312 ผ8’ทมใบอนญาตขบขรถจกรยานยนต,เครองยนต,หนก สามารถขรถ จกรยานยนต,เครองยนต,หนกขนาดใหญได’
(A)O
(B)X


13.313 ผ8’ทขอสอบใบอนญาตขบขรถจกรยานยนต,เครองยนต,เบาหรอรถ จกรยานยนต,เครองยนต,หนกทวไป ต’องรบการทดสอบสมรรถภาพทาง รางกาย
(A)O
(B)X


14.314 การตรวจรางกายและผลการสอบข’อเขยนทสอบผานน-นมอายในการเกบ รกษาเอกสาร 1 ป
(A)O
(B)X


15.315 รถจกรยานยนต,ทบรรทกผ8’โดยสาร หากไมสงผลกระทบตอความปลอดภย ของผ8’ขบขและผ8’โดยสารแล’วกสามารถบรรทกสงของอนด’วยได’
(A)O
(B)X


16.316 รถจกรยานยนต,ทบรรทกสงของทรวซม ระเหยได’งาย มกลนเหมน หาก สามารถป’องกนการรวซมได’ จะต’องทาการปดผนกสนค’าให’แนน และจด วางไว’ในลกษณะทเหมาะสม
(A)O
(B)X


17.317 รถจกรยานยนต,ต’องบรรทกสงของหรอสนค’าตามความเหมาะสม ต’องผก8 รดสงของน-นให’แนน และจดวางให’สมดล
(A)O
(B)X


18.318 หมวกกนนอคควรเปนหมวกนรภยสาหรบผ8’ขบขรถจกรยานยนต, ทผาน การรบรองตรวจสอบมาตรฐานจากกองตรวจสอบมาตรฐานสนค’าของ กระทรวงเศรษฐกจแล’ว ไมจาเปนต’องมสตกเกอร,ผานการตรวจสอบ มาตรฐานสนค’าทตวหมวก
(A)O
(B)X


19.319 เมอสวมใสหมวกกนนอคต’องให’ด’านหน’าของหมวกอย8ข’างหน’า สวมใส อยางมนคงอย8บนศรษะ ไมโคลงเคลงไปมา ต’องไมปดบงการมองเหน และคาดเขมขดทใต’คางให’เรยบร’อย
(A)O
(B)X


20.320 เมอรถจกรยานยนต,เล-ยวขวาจะต’องเปดสญญาณไฟเล-ยวขวากอน
(A)O
(B)X


21.321 หากรถทขบขอย8ในชองเดนรถสองชองทอย8ในทศทางเดยวกนต’องการ ขบขเข’าในชองเดนรถ 1 ชอง ต’องให’ทางรถทขบขในทางตรงไปกอน ใน กรณทไมมรถทขบขในทางตรง รถในชองเดนรถด’านในต’องให’ทางรถใน ชองเดนรถด’านนอกไปกอน
(A)O
(B)X


22.322 ในเวลาทรถตด รถในชองเดนรถด’านในและด’านนอกจะต’องให’ทางซงกน และกน รถทขบตามกนมาต’องผลดกนเคลอนรถเดนหน’า และต’องรกษา ระยะหางและชองวางระหวางรถทปลอดภยด’วย
(A)O
(B)X


23.323 นอกจากการออกตวรถ เตรยมตวจอดรถหรอหยดจอดชวคราวแล’ว ห’าม ไมให’ขบขรถบนเส’นขอบถนน
(A)O
(B)X


24.324 เมอขรถจกรยานยนต,มาถงบรเวณทางแยกแล’วต’องการเล-ยวรถ ต’องขบข รถตามทสญญาณไฟจราจร ป’ายหรอเส’นเครองหมายกาหนด
(A)O
(B)X


25.325 เมอขรถจกรยานยนต,มาถงบรเวณทางแยกแล’วต’องการเล-ยวรถ จะต’อง ปฏบตดตามทป’ายเหรอเส’นเครองหมายกาหนด ในกรณทไมมป’ายหรอ เส’นเครองหมาย ชองเดนรถด’านในมป’ายหรอเส’นเครองหมายห’ามรถ จกรยานยนต,ผาน จะต’องเล-ยวซ’ายแบบสองจงหวะ ห’ามไมให’เล- ยวซ’ายโดย การขตดเข’าชองเดนรถด’านในหรอชองเดนรถอน
(A)O
(B)X


26.326 ถนนเดนรถทางเดยวทมชองเดนรถเรวต-งแต 3 ชองขนไป รถทขบขอย8ในชองเดนรถด’านซ’ายหรอในชองเดนรถช’าจะต’องขรถเล- ยวซ’ายแบบสอง จงหวะ
(A)O
(B)X


27.327 ถนนเดนรถทางเดยวทมชองเดนรถเรวต-งแต 3 ชองขนไป รถทขบขอย8ในชองเดนรถด’านขวาหรอในชองเดนรถช’าจะต’องขรถเล- ยวขวาแบบสอง จงหวะ
(A)O
(B)X


28.328 บนถนนทมเส’นแบงชองเดนรถเรวและรถช’า รถทอย8ในชองเดนรถเรว ด’านนอกทต’องการเล-ยวขวา ต’องขบรถตดเข’าชองเดนช’ากอนถงทางแยก 30-60 เมตร ขบขไปจนถงทางแยกแล’วจงเล-ยวขวา
(A)O
(B)X


29.329 เมอขรถจกรยานยนต,จนถงทางแยกทมสญญาณไฟจราจรเปนไฟเขยว แต มทางสาหรบคนข’ามทมคนกาลงข’ามถนนอยางผดกฎจราจร จะต’องลด ความเรวลง หยดรถชวขณะเพอใหค’ นเดนข’ามไปกอน เนองจากทาง สาหรบคนข’ามมสทธในการให’ทางไปกอนมากกวาT
(A)O
(B)X


30.330 ในสถานททไมมทจอดรถสาหรบรถจกรยานโดยเฉพาะ ห’ามไมให’จอดรถ จกรยานไว’ในชองเครองหมายทจอดรถจกรยานยนต,ทไมใชรถ จกรยานยนต,เครองยนต,หนกขนาดใหญตามใจชอบ
(A)O
(B)X


31.331 ทางรถจกรยานยนต,จะราดพ-นถนนด’วยสฟ’า พ- นถนนของทางรถจกรยาน จะเปนพ-นอฐสแดง
(A)O
(B)X


32.332 เส’นเครองหมายพ-นทหยดรอสาหรบรถจกรยานยนต, ใช’เปนพ- นทเพอให’ผ8’ ขรถจกรยานยนต,ทไมใชรถจกรยานยนต,เครองยนต,หนกขนาดใหญหยด รอขณะตดทสญญาณไฟแดง ห’ามไมให’รถประเภทอนหยดจอดให’พ-นทน-
(A)O
(B)X


33.333 เมอฉนขรถจกรยานยนต,เครองยนต,หนกทวไป ขมาจนถงทางแยกทมป’าย เครองหมายให’รถจกรยานยนต,และรถช’าเล-ยวซ’ายแบบสองจงหวะ บรเวณ ทางแยกมรถและคนเบาบาง เพอรบทาเวลากสามารถขรถเล-ยวซ’ายได’ ทนท โดยไมต’องไปหยดจอดรถในเสน’ เครองหมายหยดรอเล-ยวรถสาหรบ รถจกรยานยนต,และรถช’า จะได’ไมเสยเวลา
(A)O
(B)X


34.334 ผ8’มหน’าททาประกนตามท พรบ.ประกนความรบผดชอบอบตเหตทาง รถยนต,ภาคบงคบกาหนด หากไมได’ทาประกนหรอไมตออายประกนหลง จากทประกนหมดอายแล’วจะต’องมโทษปรบ
(A)O
(B)X


35.335 หากรถทประสบอบตเหตเปนรถทไมได’ทาประกนความรบผดชอบ อบตเหตทางรถยนต,ภาคบงคบ จะต’องถ8กหนวยงานขนสงทางหลวงโทษ ปรบต-งแต 6,000-30,000 เหรยญไต’หวน และอายดป’ายทะเบยนรถ จนกวารถคนน-นจะทาประกนแล’วถงจะคนป’ายทะเบยนให’
(A)O
(B)X


36.336 ผ8’ขบขรถยนต,ขนาดเลกทมแตใบอนญาตขบขรถจกรยานยนต, ต’องมโทษ ปรบต-งแต 6,000-12,000 เหรยญไต’หวน และสงห’ามไมให’ขบขรถน-น ตอ
(A)O
(B)X


37.337 ผ8’ทขรถจกรยานยนต,โดยใช’ใบอนญาตขบขปลอม ดดแปลงหรอแอบอ’าง ใช’ใบอนญาตผ8’อน ต’องมโทษปรบต-งแต 6,000-12,000 เหรยญไต’หวน และสงห’ามไมให’ขบขรถน-นตอ ให’ทาลายใบอนญาตขบขน-นด’วยตนเอง ไมจาเปนต’องอายดใบอนญาตขบขน-น
(A)O
(B)X


38.338 ผ8’ขบขรถพวง รถโดยสารขนาดใหญ รถบรรทกขนาดใหญทมแตใบ อนญาตขบขรถจกรยานยนต, เจ’าของรถและผ8’ขบขต’องมโทษปรบคนละ ต-งแต 40,000-80,000 เหรยญไต’หวน และสงห’ามไมให’ขบขรถน-นตอ
(A)O
(B)X


39.339 ผ8’ทขรถจกรยานยนต,เครองยนต,หนกขนาดใหญทมแตใบอนญาตขบขรถ จกรยานยนต,เครองยนต,หนกทวไป ต’องมโทษปรบต-งแต 1,800-3,600 เหรยญไต’หวน และสงห’ามไมให’ขรถน-นตอ
(A)O
(B)X


40.340 ผ8’ทขรถจกรยานยนต,เครองยนต,หนกทมแตใบอนญาตขบขรถ จกรยานยนต,เครองยนต,เบา จะถก8 สงห’ามไมให’ขรถน-นตอ โดยไมมโทษ ปรบ
(A)O
(B)X


41.341 รถจกรยานยนต,ทไมได’บรรทกผ8’โดยสารหรอสงของตามทกฎจราจร กาหนด ผ8’ขบขต’องมโทษปรบ
(A)O
(B)X


42.342 ผ8’ขบขทเสพยาเสพตด ยาหลอนประสาท ยากดประสาทและยาควบคมอน ในประเภทเดยวกนหรอเครองดมแอลกอฮอล, ขบขรถประสบอบตเหตจน เปนเหตให’มผ8’เสยชวต ต’องระวางโทษจาคกต-งแต 3 ปถง10 ป หากเปน เหตให’มผ8’ได’รบบาดเจบสาหส ต’องระวางโทษจาคกต-งแต 1 ปถง 7 ป
(A)O
(B)X


43.343 ผ8’ขรถจกรยานยนต,ททาผดกฎจราจร หลงจากทได’รบใบสงแจ’งเรองท ฝาฝนกฎจราจรบนท’องถนนแล’ว หากต’องการคดค’านพส8จน,ความจรงจะ ต’องทาหนงสอร’องเรยนมายงหนวยงานทออกใบสงภายใน 30 วน
(A)O
(B)X


44.344 รถจกรยานยนต,ทแจ’งจดทะเบยนท-งรถแล’วแตยงมการขใช’งานอย8 รถคน น-นจะถ8กอายดทนท พร’อมแจ’งให’ผ8’มกรรมสทธในรถมาขอรบรถคนตามT เวลาทกาหนด
(A)O
(B)X


45.345 การขรถจกรยานยนต,ในขณะทใบอนญาตขบขรถจกรยานยนต,อย8ระหวาง ถก8 อายด ต’องถก8 เพกถอนใบอนญาตขบขรถจกรยานยนต,น-น
(A)O
(B)X


46.346 ผ8’ทขรถจกรยานยนต,โดยใช’ใบอนญาตขบขปลอม ดดแปลงหรอแอบอ’าง ใช’ใบอนญาตของผ8’อน ต’องมโทษปรบต-งแต 6,000-12,000 เหรยญ ไต’หวน และสงห’ามไมให’ขบขรถน-นตอ
(A)O
(B)X


47.347 หลงดมสรา ผ8’ขรถจกรยานยนต,ทมปรมาณแอลกอฮอล,ในเลอดจากการเปา ลมหายใจเกนกวาทมาตรฐานกาหนด ทไมมอบตเหตเกดขน จะมแคโทษปรบ ไมต’องถก8 อายดใบอนญาตขบข
(A)O
(B)X


48.348 ผูข้ บั ขีร่ ถจกั รยานยนต์ทีป่ ฎเิ สธการตรวจแอลกอฮอล์ ครง้ั แรกปรบั 1แสน8หมืนดอลลาร์ไตห้ วนยดรถไวในการดูแล เพกิ ถอนใบขบั ขี ่ และตอ้ งเขาฟงั การใหความรูเ้ กียวกบั ความปลอดภยการจราจรบนทอ้ งถนน
(A)O
(B)X


49.349 รถจกรยานยนต,ทถ8กบนทกการฝาฝนกฎจราจรต-งแต 3 คร- งขนไปภายในระยะเวลา 3 เดอนจะต’องถก8 อายดป’ายทะเบยนรถคนดงกลาวเปนเวลา 1 เดอน
(A)O
(B)X


50.350 ต-งแตวนท 1 มกราคม ค.ศ.2013 เปนต’นไป ไมต’องยนขอเปลยนตออาย เอกสารทะเบยนรถจกรยานยนต,
(A)O
(B)X


懸賞詳解

國二自然上第二次

重新載圖27. 五峰國中有一個音調為 Mi、Sol、Si、Re 的音樂鎖,主 任拿四個裝水的杯子如下圖,想得到這四個音調,要將鎖 打開,請問他必須按照什麼順...

50 x

前往解題

109 年 - 1090116 機車法規是非題-泰文301-350#83734-阿摩線上測驗

109 年 - 1090116 機車法規是非題-泰文301-350#83734